رتبه
١
امنیاز
١,٧٧٤,٠٤٥
مدال
١٠,٤٣١
طلا
٩٣٤
نقره
٤,٩٤٧
برنز
٤,٥٥٠
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٨٢٧,٤٠٥
مدال
٧,٠٠٩
طلا
٧٥٣
نقره
٢,١٩٦
برنز
٤,٠٦٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٦٦٩,٩٦١
مدال
٢٤,٦٥٥
طلا
٤٦٠
نقره
١٥,٦٩٥
برنز
٨,٥٠٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٥٦٥,١٤٨
مدال
٢,١٣٧
طلا
٣٧٤
نقره
٦٧٤
برنز
١,٠٨٩
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
٥٢٣,٤٩٥
مدال
٦,٣٤٥
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٠
برنز
٢,١٧٩
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٥١٤,٧٨٢
مدال
٤,١٢٥
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٧٦
برنز
٢,٤٦٦
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٤٨٠,٢٢٩
مدال
٤,٣٩٧
طلا
١١٠
نقره
١,٦٤٧
برنز
٢,٦٤٠
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٤١٠,٩٥٨
مدال
١٢,٥٠٣
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٢
برنز
٨,٤٣٣
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٣٨٦,٨٥٠
مدال
٣٨,٣٨٦
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٠
برنز
١١,١١١
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٣٧١,٦٣٥
مدال
٢,٢٨٧
طلا
٢١٧
نقره
١,١٢٩
برنز
٩٤١
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٣٢١,٤٦٤
مدال
١,٩٧٤
طلا
١٤٩
نقره
٨٥٩
برنز
٩٦٦
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٣٠٧,٣٧٤
مدال
٧,١٩٥
طلا
٣٣
نقره
٢,٨٢٨
برنز
٤,٣٣٤
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
٢٩٤,١٨٤
مدال
١,٣٣٤
طلا
١٧٩
نقره
٣٧٨
برنز
٧٧٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
٢٧٢,٥٣٢
مدال
١,٦٩١
طلا
٩٦
نقره
٩٣٤
برنز
٦٦١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٢٥٤,٠١٨
مدال
٥,٥٢٣
طلا
١٨٦
نقره
٣,٣٧٦
برنز
١,٩٦١
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٢٢٣,٠٢٠
مدال
٧,٤٨٠
طلا
٢٥
نقره
٣,٢١٥
برنز
٤,٢٤٠
شغل
طراح جدول
مکان
فریمان
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٢١٤,٠٣٣
مدال
٢,٠٦٦
طلا
٧٥
نقره
٩٨٥
برنز
١,٠٠٦
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
١٨٢,١٨٦
مدال
٨٣٩
طلا
١٦٣
نقره
٢٧١
برنز
٤٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
١٧١,٥٩٥
مدال
٢,٤٢٢
طلا
٣٨
نقره
٩٤٠
برنز
١,٤٤٤
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
١٧١,٤٤٦
مدال
٥٠٧
طلا
١٢٦
نقره
٢٢٩
برنز
١٥٢
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
١٧٠,٥٩٤
مدال
١,١٣٤
طلا
٢١
نقره
٢٥٤
برنز
٨٥٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
١٦٤,٣٣٤
مدال
٣,٠٩٩
طلا
٣١
نقره
١,٩٨١
برنز
١,٠٨٧
شغل
ITman
مکان
Tabriz
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
١٦٢,٣٦٦
مدال
٢,٣٠١
طلا
١٦
نقره
٦٠٢
برنز
١,٦٨٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
١٥١,٨٠٣
مدال
١,٠٩٩
طلا
٤٩
نقره
٣٤٧
برنز
٧٠٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
١٥١,٢٧٢
مدال
١,٩٧٤
طلا
٤١
نقره
٥٧٤
برنز
١,٣٥٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
١٤٤,٧٧٠
مدال
١,٥٢٨
طلا
٣٩
نقره
٣١٠
برنز
١,١٧٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
١٣٣,٩٢٨
مدال
٣٧٢
طلا
٥٦
نقره
١٤٥
برنز
١٧١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
١٣٣,١٢٢
مدال
٥٩٦
طلا
٧٧
نقره
٢٥١
برنز
٢٦٨
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
١٣٣,٠٣٥
مدال
١,١٤٤
طلا
٥٢
نقره
٥٩٨
برنز
٤٩٤
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
١٣٠,٦٣٥
مدال
٣,٢٣٥
طلا
٢٨
نقره
١,٥٠٩
برنز
١,٦٩٨
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
١٣٠,٣٥٤
مدال
١,١٦٠
طلا
٤٥
نقره
٣٢٠
برنز
٧٩٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
١١٨,٥١٠
مدال
١,٣٦٢
طلا
١٤
نقره
٥٣٥
برنز
٨١٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
١١٦,٣١٩
مدال
١,٦٦٤
طلا
١١
نقره
٥٦٢
برنز
١,٠٩١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
١١٦,٢٩٨
مدال
١,٢٩١
طلا
١٥
نقره
٢٢٠
برنز
١,٠٥٦
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
١١٤,٨٩٢
مدال
١٠,٧٣٤
طلا
١٣
نقره
٤,٦٢٣
برنز
٦,٠٩٨
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
١١٣,٥٦٢
مدال
٥٨٢
طلا
٦٦
نقره
٢٦٦
برنز
٢٥٠
مکان
Tehran
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
١١٣,٤٤٥
مدال
٢,٤٢٥
طلا
١٦
نقره
١,٦٧٨
برنز
٧٣١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
١١٠,٥٤٥
مدال
١,١٨٦
طلا
١٧
نقره
٤٤٧
برنز
٧٢٢
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
١٠٩,٧٢٣
مدال
١,٥٦٣
طلا
١١
نقره
٥٦٨
برنز
٩٨٤
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
١٠٦,٢٠٢
مدال
٦٥٠
طلا
٤٤
نقره
٢٦٩
برنز
٣٣٧
مکان
تهران
عضویت
٥ سال پیش