رتبه
١
امنیاز
١,٧٨٠,٦٣٤
مدال
١٠,٤٨٩
طلا
٩٣٧
نقره
٤,٩٦٩
برنز
٤,٥٨٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٨٤٧,٢٢١
مدال
٧,١٨٨
طلا
٨١٩
نقره
٢,٢٣٨
برنز
٤,١٣١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٧١٣,٤٤٥
مدال
٢٤,٩٣٨
طلا
٦٠٢
نقره
١٥,٧٨٦
برنز
٨,٥٥٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٥٦٨,٦٧٢
مدال
٢,١٦٩
طلا
٣٧٦
نقره
٦٨٣
برنز
١,١١٠
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
٥٢٥,٠٢٩
مدال
٦,٣٥٢
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٥
برنز
٢,١٨١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٣٧٢,٤٩٨
مدال
٢,٢٩٠
طلا
٢١٨
نقره
١,١٣١
برنز
٩٤١
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٢٧٧,٨٣٢
مدال
٥,٧٣٠
طلا
٢١١
نقره
٣,٤٥٧
برنز
٢,٠٦٢
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٥١٧,١٤٦
مدال
٤,١٤٣
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٨١
برنز
٢,٤٧٩
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٣٠٣,٦٥٠
مدال
١,٥١٢
طلا
١٨٢
نقره
٤٠٣
برنز
٩٢٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
١٨٢,٣١٢
مدال
٨٤٣
طلا
١٦٣
نقره
٢٧١
برنز
٤٠٩
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٣٢٣,٥٢٨
مدال
١,٩٩٠
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٦
برنز
٩٧٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٩٨,٢٠٣
مدال
٨٦٦
طلا
١٣٨
نقره
٢٧٤
برنز
٤٥٤
مکان
.......
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
١٣
امنیاز
١٧١,٨٦٥
مدال
٥٠٩
طلا
١٢٧
نقره
٢٢٩
برنز
١٥٣
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
٩,٠٦٠
مدال
١,٧٥٣
طلا
١١١
نقره
٧٠٩
برنز
٩٣٣
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٤٨٢,٣٦٧
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٢٧٣,٢٩٢
مدال
١,٦٩٢
طلا
٩٧
نقره
٩٣٤
برنز
٦٦١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
١٣٣,٧٥٢
مدال
٥٩٩
طلا
٧٨
نقره
٢٥٢
برنز
٢٦٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
٢١٥,٣٤٧
مدال
٢,٠٩٥
طلا
٧٦
نقره
١,٠٠٥
برنز
١,٠١٤
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
١١٤,٠٧٦
مدال
٥٨٣
طلا
٦٦
نقره
٢٦٦
برنز
٢٥١
مکان
Tehran
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
٦٦,٩٨٤
مدال
١,٠٢٤
طلا
٦٥
نقره
٦٣١
برنز
٣٢٨
شغل
Polymath
مکان
تهران
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٢١
امنیاز
٨٤,٨٨٤
مدال
٢٦٣
طلا
٦٣
نقره
١١٦
برنز
٨٤
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
٨٩,١٨٩
مدال
٤٥٩
طلا
٦٣
نقره
٢٠٤
برنز
١٩٢
شغل
کلمات قرآن,AI,Robotics,RI
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
٨٢,٠٢٨
مدال
٨٦
طلا
٥٩
نقره
٢٠
برنز
٧
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
٢٥,٤٧٤
مدال
٤,٣٧٢
طلا
٥٨
نقره
٣,٢٥٢
برنز
١,٠٦٢
شغل
مترجم، ویراستار، پژوهشگر
مکان
شیراز
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٤٣,١٥٠
مدال
١,٠٣٢
طلا
٥٧
نقره
٣١٥
برنز
٦٦٠
شغل
کارشناس ارشد مخابرات و مترجم
مکان
بابل
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
١٣٤,٠٢٠
مدال
٣٧٢
طلا
٥٦
نقره
١٤٥
برنز
١٧١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
١٣٣,٥٩٣
مدال
١,١٥٢
طلا
٥٢
نقره
٦٠٢
برنز
٤٩٨
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
٨٩,٢٩٢
مدال
٢٩٠
طلا
٥٢
نقره
١٣٧
برنز
١٠١
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
٦٩,٩٠٨
مدال
٢٩٩
طلا
٥٢
نقره
١٣٢
برنز
١١٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
١٠٥,٠٠٢
مدال
٧٠
طلا
٥٠
نقره
٦
برنز
١٤
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
١٥٢,٤٣٧
مدال
١,١٠١
طلا
٤٩
نقره
٣٤٧
برنز
٧٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
٥٤,٨٩١
مدال
٩٧٩
طلا
٤٨
نقره
٣٥٧
برنز
٥٧٤
شغل
مهندسی مکانیک، ریاضی مهندسی
مکان
تهران
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
٤١٢,٧٧٠
مدال
١٢,٥٣١
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٨
برنز
٨,٤٥٥
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
٥٠,٣٣٨
مدال
١١٥
طلا
٤٧
نقره
٣٩
برنز
٢٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
٥٦,٢٨٠
مدال
١٧٩
طلا
٤٦
نقره
٩٤
برنز
٣٩
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
١٣٠,٨٩٤
مدال
١,١٦٦
طلا
٤٥
نقره
٣٢٢
برنز
٧٩٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
٩٩,٦٨٠
مدال
٤٤٣
طلا
٤٥
نقره
٢٠٢
برنز
١٩٦
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
٧٦,٤٤٠
مدال
٤٧٤
طلا
٤٤
نقره
١٨٥
برنز
٢٤٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
١٠٦,٤٣٤
مدال
٦٥٣
طلا
٤٤
نقره
٢٧١
برنز
٣٣٨
مکان
تهران
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
٧٦,٥٦٤
مدال
٣٤٠
طلا
٤٣
نقره
١٢٣
برنز
١٧٤
عضویت
٥ سال پیش