رتبه
١
امنیاز
١,٧٨٠,٦٢٤
مدال
١٠,٤٨٩
طلا
٩٣٧
نقره
٤,٩٦٩
برنز
٤,٥٨٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٨٤٧,٢٢١
مدال
٧,١٨٨
طلا
٨١٩
نقره
٢,٢٣٨
برنز
٤,١٣١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٧١٣,٤٤٥
مدال
٢٤,٩٣٨
طلا
٦٠٢
نقره
١٥,٧٨٦
برنز
٨,٥٥٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٥٦٨,٦٧٢
مدال
٢,١٦٩
طلا
٣٧٦
نقره
٦٨٣
برنز
١,١١٠
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
٥٢٥,٠٢٩
مدال
٦,٣٥٢
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٥
برنز
٢,١٨١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٥١٧,١٣٦
مدال
٤,١٤٣
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٨١
برنز
٢,٤٧٩
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٤٨٢,٣٦٧
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٤١٢,٧٧٠
مدال
١٢,٥٣١
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٨
برنز
٨,٤٥٥
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٣٩١,٦٣٢
مدال
٣٨,٤٤٨
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٤
برنز
١١,١٦٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٣٧٢,٤٩٨
مدال
٢,٢٩٠
طلا
٢١٨
نقره
١,١٣١
برنز
٩٤١
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٣٢٣,٥٢٨
مدال
١,٩٩٠
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٦
برنز
٩٧٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٣١٢,٣٢٥
مدال
٧,٢٧٢
طلا
٣٤
نقره
٢,٨٣٧
برنز
٤,٤٠١
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
٣٠٣,٦٥٠
مدال
١,٥١٢
طلا
١٨٢
نقره
٤٠٣
برنز
٩٢٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
٢٧٧,٨٢٢
مدال
٥,٧٣٠
طلا
٢١١
نقره
٣,٤٥٧
برنز
٢,٠٦٢
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٢٧٣,٢٩٢
مدال
١,٦٩٢
طلا
٩٧
نقره
٩٣٤
برنز
٦٦١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٢٢٣,٦١٩
مدال
٧,٤٨٩
طلا
٢٥
نقره
٣,٢١٦
برنز
٤,٢٤٨
شغل
طراح جدول
مکان
فریمان
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٢١٥,٣٤٧
مدال
٢,٠٩٥
طلا
٧٦
نقره
١,٠٠٥
برنز
١,٠١٤
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
١٨٢,٣١٢
مدال
٨٤٣
طلا
١٦٣
نقره
٢٧١
برنز
٤٠٩
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
١٧٣,١٨٣
مدال
٢,٤٤٣
طلا
٤٠
نقره
٩٤٣
برنز
١,٤٦٠
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
١٧١,٨٦٥
مدال
٥٠٩
طلا
١٢٧
نقره
٢٢٩
برنز
١٥٣
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
١٧٠,٩٢٤
مدال
١,١٣٥
طلا
٢١
نقره
٢٥٥
برنز
٨٥٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
١٦٥,٤٤٢
مدال
٣,١١١
طلا
٣١
نقره
١,٩٨٨
برنز
١,٠٩٢
شغل
ITman
مکان
Tabriz
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
١٦٤,٠٨٢
مدال
٢,٣٢١
طلا
١٦
نقره
٦٠٦
برنز
١,٦٩٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
١٥٢,٤٣٧
مدال
١,١٠١
طلا
٤٩
نقره
٣٤٧
برنز
٧٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
١٥٢,٢١٦
مدال
١,٩٨٣
طلا
٤١
نقره
٥٧٥
برنز
١,٣٦٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
١٤٥,٣٢٢
مدال
١,٥٣٧
طلا
٣٩
نقره
٣١٤
برنز
١,١٨٤
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
١٣٤,٠٢٠
مدال
٣٧٢
طلا
٥٦
نقره
١٤٥
برنز
١٧١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
١٣٣,٧٥٢
مدال
٥٩٩
طلا
٧٨
نقره
٢٥٢
برنز
٢٦٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
١٣٣,٥٩٣
مدال
١,١٥٢
طلا
٥٢
نقره
٦٠٢
برنز
٤٩٨
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
١٣٠,٨٩٤
مدال
١,١٦٦
طلا
٤٥
نقره
٣٢٢
برنز
٧٩٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
١٣٠,٨٤١
مدال
٣,٢٤٠
طلا
٢٨
نقره
١,٥٠٩
برنز
١,٧٠٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
١١٩,٦٦٢
مدال
١,٣٧٦
طلا
١٤
نقره
٥٤١
برنز
٨٢١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
١١٩,١٤٧
مدال
١٠,٧٧٦
طلا
١٣
نقره
٤,٦٤٦
برنز
٦,١١٧
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
١١٧,٦٢٣
مدال
١,٦٨٨
طلا
١١
نقره
٥٦٥
برنز
١,١١٢
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
١١٦,٦٤٠
مدال
١,٢٩٣
طلا
١٥
نقره
٢٢١
برنز
١,٠٥٧
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
١١٤,٧٠٠
مدال
٢,٤٤٣
طلا
١٧
نقره
١,٦٨٠
برنز
٧٤٦
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
١١٤,٠٧٦
مدال
٥٨٣
طلا
٦٦
نقره
٢٦٦
برنز
٢٥١
مکان
Tehran
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
١١١,١٥١
مدال
١,١٩٢
طلا
١٧
نقره
٤٤٨
برنز
٧٢٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
١١٠,٦٤٢
مدال
١,٥٧٧
طلا
١٢
نقره
٥٧٠
برنز
٩٩٥
شغل
روانشناسی
مکان
خرم آباد
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
١٠٦,٤٣٤
مدال
٦٥٣
طلا
٤٤
نقره
٢٧١
برنز
٣٣٨
مکان
تهران
عضویت
٥ سال پیش