رتبه
١
امنیاز
٣٩٠,٣٠٤
مدال
٣٨,٤٢٨
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٤
برنز
١١,١٤٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٧٠٠,٧٧٥
مدال
٢٤,٨٨٨
طلا
٥٧٦
نقره
١٥,٧٧٤
برنز
٨,٥٣٨
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٨٦٣
مدال
٧,٤٣٦
طلا
٠
نقره
٦,٧٦٥
برنز
٦٧١
شغل
ویکی
مکان
تهران
عضویت
٣ ماه پیش
رتبه
٤
امنیاز
١,٧٧٨,٨٨٨
مدال
١٠,٤٧٢
طلا
٩٣٥
نقره
٤,٩٦٥
برنز
٤,٥٧٢
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
١١٨,٦٧٦
مدال
١٠,٧٦٨
طلا
١٣
نقره
٤,٦٤١
برنز
٦,١١٤
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٤١٢,٢٩٨
مدال
١٢,٥٣٠
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٨
برنز
٨,٤٥٤
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٥٢٤,٦٢٩
مدال
٦,٣٥٠
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٣
برنز
٢,١٨١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٢٧٠,٥٢٢
مدال
٥,٦٦٤
طلا
٢٠٤
نقره
٣,٤٣٣
برنز
٢,٠٢٧
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٢٥,٢٠٤
مدال
٤,٣٥٠
طلا
٥٨
نقره
٣,٢٣١
برنز
١,٠٦١
شغل
مترجم، ویراستار، پژوهشگر
مکان
شیراز
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٢٢٣,٤٦٣
مدال
٧,٤٨٨
طلا
٢٥
نقره
٣,٢١٦
برنز
٤,٢٤٧
شغل
طراح جدول
مکان
فریمان
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٣١٠,٩١٩
مدال
٧,٢٥٨
طلا
٣٤
نقره
٢,٨٣٦
برنز
٤,٣٨٨
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٨٤٢,٦٥٩
مدال
٧,١٥٢
طلا
٨١٤
نقره
٢,٢٢٤
برنز
٤,١١٤
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
١٦٥,٢٠٠
مدال
٣,١٠٦
طلا
٣١
نقره
١,٩٨٥
برنز
١,٠٩٠
شغل
ITman
مکان
Tabriz
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
١١٤,٥٤٧
مدال
٢,٤٣٨
طلا
١٧
نقره
١,٦٧٩
برنز
٧٤٢
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٤٨١,٨٧٩
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
١٣٠,٨٢٣
مدال
٣,٢٤٠
طلا
٢٨
نقره
١,٥٠٩
برنز
١,٧٠٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٤,٩٦٥
مدال
١,٨٢٣
طلا
٠
نقره
١,٥٠٢
برنز
٣٢١
شغل
ترجمه ی اقتصادی
مکان
تهران
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
٥١٦,٤٩٥
مدال
٤,١٤٠
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٧٩
برنز
٢,٤٧٨
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
٥٤,٠٣٢
مدال
١,٨٨٠
طلا
٦
نقره
١,٣٦٨
برنز
٥٠٦
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
٣٧٢,٢٢٨
مدال
٢,٢٨٩
طلا
٢١٨
نقره
١,١٣٠
برنز
٩٤١
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
٢١٤,٩١٧
مدال
٢,٠٨٨
طلا
٧٦
نقره
١,٠٠١
برنز
١,٠١١
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
٥,١٦٩
مدال
١,١١٤
طلا
٠
نقره
٩٨٢
برنز
١٣٢
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
٥٣,٠٠٦
مدال
١,٧٠٩
طلا
١٣
نقره
٩٧٦
برنز
٧٢٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
١٧٢,٧٧٩
مدال
٢,٤٣٧
طلا
٣٩
نقره
٩٤١
برنز
١,٤٥٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٢٧٣,١٣٢
مدال
١,٦٩١
طلا
٩٦
نقره
٩٣٤
برنز
٦٦١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٥٧,٢٢٩
مدال
١,٢٢٠
طلا
٢٦
نقره
٩٠٣
برنز
٢٩١
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
٣٢٣,١١٨
مدال
١,٩٨٦
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٥
برنز
٩٧٢
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
٦٨,٧٤٤
مدال
١,٤٥٦
طلا
١٥
نقره
٧٩١
برنز
٦٥٠
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
٢,٦٦٠
مدال
٩٥٤
طلا
٠
نقره
٧٥٥
برنز
١٩٩
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
٨,٩٣٠
مدال
١,٧٤٢
طلا
١١٠
نقره
٧٠٤
برنز
٩٢٨
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٣١
امنیاز
٥٦٨,١٨٦
مدال
٢,١٦٧
طلا
٣٧٦
نقره
٦٨٢
برنز
١,١٠٩
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
٦٣,٢٧٤
مدال
٩٧٤
طلا
٦٢
نقره
٦٠٩
برنز
٣٠٣
شغل
Polymath
مکان
تهران
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
٢٥,٥٨٦
مدال
٨٢١
طلا
٢
نقره
٦٠٨
برنز
٢١١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
١٦٣,٥٣٦
مدال
٢,٣١٣
طلا
١٦
نقره
٦٠٥
برنز
١,٦٩٢
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
١٣٣,٤٨٨
مدال
١,١٥٢
طلا
٥٢
نقره
٦٠٢
برنز
٤٩٨
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
٢٤,١١٥
مدال
٩٢٧
طلا
٧
نقره
٥٩١
برنز
٣٢٩
شغل
داروساز
مکان
اهواز
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
١٥١,٧٨٠
مدال
١,٩٧٩
طلا
٤١
نقره
٥٧٥
برنز
١,٣٦٣
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
١١٠,٤١٥
مدال
١,٥٧١
طلا
١١
نقره
٥٦٩
برنز
٩٩١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
١١٧,٢٦٧
مدال
١,٦٨٠
طلا
١١
نقره
٥٦٤
برنز
١,١٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
٣٤,٤١٧
مدال
٧٩٢
طلا
٤
نقره
٥٤٠
برنز
٢٤٨
عضویت
٥ سال پیش