رتبه
١
امنیاز
٤٤,٧٨٤
مدال
٢٤,٩٣٨
طلا
٦٠٢
نقره
١٥,٧٨٦
برنز
٨,٥٥٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٢٤,٧٣٠
مدال
٥,٧٣٠
طلا
٢١١
نقره
٣,٤٥٧
برنز
٢,٠٦٢
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٢٠,٦٢٠
مدال
٧,١٨٨
طلا
٨١٩
نقره
٢,٢٣٨
برنز
٤,١٣١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
١٥,٠٦٧
مدال
١,٠٢٤
طلا
٦٥
نقره
٦٣١
برنز
٣٢٨
شغل
Polymath
مکان
تهران
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٥
امنیاز
١٢,٠٠٤
مدال
٥٠٧
طلا
١٧
نقره
٢٦٥
برنز
٢٢٥
شغل
مترجم
مکان
تهران
عضویت
١١ ماه پیش
رتبه
٦
امنیاز
١١,٩٧٩
مدال
٦٨٦
طلا
٢٢
نقره
١٥٧
برنز
٥٠٧
شغل
مهندس پزشک
مکان
تهران
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٩,٧٤٨
مدال
١,٥١٢
طلا
١٨٢
نقره
٤٠٣
برنز
٩٢٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٧,٤٢٠
مدال
٨
طلا
٠
نقره
١
برنز
٧
عضویت
٢ هفته پیش
رتبه
٩
امنیاز
٧,٠٣٩
مدال
١٠,٤٨٩
طلا
٩٣٧
نقره
٤,٩٦٩
برنز
٤,٥٨٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٦,٥٤٤
مدال
١,٠٣٢
طلا
٥٧
نقره
٣١٥
برنز
٦٦٠
شغل
کارشناس ارشد مخابرات و مترجم
مکان
بابل
عضویت
١ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٥,٣٠٧
مدال
١٤٥
طلا
٢
نقره
٤٣
برنز
١٠٠
شغل
Language Service Provider
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٥,٠٥١
مدال
٧,٢٧٢
طلا
٣٤
نقره
٢,٨٣٧
برنز
٤,٤٠١
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
٤,٩١٨
مدال
٣٨,٤٤٨
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٤
برنز
١١,١٦٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
٤,٦٩٥
مدال
١٠,٧٧٦
طلا
١٣
نقره
٤,٦٤٦
برنز
٦,١١٧
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٣,٥٢٢
مدال
٢,١٦٩
طلا
٣٧٦
نقره
٦٨٣
برنز
١,١١٠
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٣,٥١٣
مدال
٤٣٦
طلا
١٢
نقره
٩٩
برنز
٣٢٥
مکان
تهران
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٣,٤٩٢
مدال
٢٦٠
طلا
٣
نقره
٣٤
برنز
٢٢٣
مکان
خمینی شهر
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
١٨
امنیاز
٣,١٤٤
مدال
٢٠٠
طلا
١٥
نقره
١٢٩
برنز
٥٦
شغل
ترجمه و تدریس
مکان
تهران
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
١٩
امنیاز
٢,٩٠٢
مدال
١٩٠
طلا
٣
نقره
١
برنز
١٨٦
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
٢,٨٩٢
مدال
٣٩٣
طلا
٥
نقره
١١٠
برنز
٢٧٨
مکان
تهران
عضویت
١١ ماه پیش
رتبه
٢١
امنیاز
٢,٧٢٢
مدال
٨٢
طلا
١
نقره
٢٤
برنز
٥٧
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
٢,٧٠٦
مدال
٩٠
طلا
٢
نقره
٢
برنز
٨٦
شغل
خانه دار
مکان
خرم آباد
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
٢,٥٤٥
مدال
٤٥٩
طلا
٦٣
نقره
٢٠٤
برنز
١٩٢
شغل
کلمات قرآن,AI,Robotics,RI
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
٢,٤٤٢
مدال
٤,١٤٣
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٨١
برنز
٢,٤٧٩
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٢,٢٢٨
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٢,١٩٤
مدال
١,٩٩٠
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٦
برنز
٩٧٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
١,٨٤٠
مدال
١٢,٥٣١
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٨
برنز
٨,٤٥٥
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
١,٨٠٦
مدال
٢,٣٢١
طلا
١٦
نقره
٦٠٦
برنز
١,٦٩٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
١,٧٧٤
مدال
٣٢
طلا
١
نقره
١
برنز
٣٠
عضویت
١ ماه پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
١,٧٥٢
مدال
١٠١
طلا
٢
نقره
٢
برنز
٩٧
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٣١
امنیاز
١,٧٢١
مدال
٨٠
طلا
١
نقره
١٢
برنز
٦٧
شغل
Roots of Arabic Words
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
١,٦٥٦
مدال
٢,٤٤٣
طلا
٤٠
نقره
٩٤٣
برنز
١,٤٦٠
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
١,٦٥٤
مدال
٤,٣٧٢
طلا
٥٨
نقره
٣,٢٥٢
برنز
١,٠٦٢
شغل
مترجم، ویراستار، پژوهشگر
مکان
شیراز
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
١,٦٣٢
مدال
١٣١
طلا
٠
نقره
٥٦
برنز
٧٥
شغل
پژوهشگر، مترجم و ویراستار
مکان
بروجرد
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
١,٦٠٦
مدال
١٠٩
طلا
١
نقره
٦٠
برنز
٤٨
شغل
هیچ چیز.
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
١,٦٠٠
مدال
٦٧٤
طلا
١٢
نقره
٤٤٥
برنز
٢١٧
شغل
دانش آموز
مکان
شیراز
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
١,٥٩٢
مدال
٤٧١
طلا
١١
نقره
١٤٧
برنز
٣١٣
شغل
زبان انگلیسی
مکان
مشهد
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
١,٥٨٤
مدال
٦,٣٥٢
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٥
برنز
٢,١٨١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
١,٥٤٣
مدال
٢,٤٤٣
طلا
١٧
نقره
١,٦٨٠
برنز
٧٤٦
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
١,٥٣٢
مدال
١٣٢
طلا
١
نقره
٤٦
برنز
٨٥
شغل
اگه گفتی این عکس
مکان
بردسکن
عضویت
٩ ماه پیش