رتبه
١
امنیاز
١١٣,٩٢١
مدال
٢٤,٩٣٨
طلا
٦٠٢
نقره
١٥,٧٨٦
برنز
٨,٥٥٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٩١,٦٧٥
مدال
٥,٧٣٠
طلا
٢١١
نقره
٣,٤٥٧
برنز
٢,٠٦٢
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٨٢,٣٨٩
مدال
٧,١٨٨
طلا
٨١٩
نقره
٢,٢٣٨
برنز
٤,١٣١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٣٦,٥٩٠
مدال
١,٥١٢
طلا
١٨٢
نقره
٤٠٣
برنز
٩٢٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
٣٣,٠٠٩
مدال
٦٨٦
طلا
٢٢
نقره
١٥٧
برنز
٥٠٧
شغل
مهندس پزشک
مکان
تهران
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٣٢,٠٥٦
مدال
١,٠٢٤
طلا
٦٥
نقره
٦٣١
برنز
٣٢٨
شغل
Polymath
مکان
تهران
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٧
امنیاز
٢٩,٥١٤
مدال
٨٦٦
طلا
١٣٨
نقره
٢٧٤
برنز
٤٥٤
مکان
.......
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٨
امنیاز
٢٣,٤٦٨
مدال
١٠,٤٨٩
طلا
٩٣٧
نقره
٤,٩٦٩
برنز
٤,٥٨٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٢٠,٢٤٤
مدال
١,٠٣٢
طلا
٥٧
نقره
٣١٥
برنز
٦٦٠
شغل
کارشناس ارشد مخابرات و مترجم
مکان
بابل
عضویت
١ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٢٠,٠٧٢
مدال
٥٠٧
طلا
١٧
نقره
٢٦٥
برنز
٢٢٥
شغل
مترجم
مکان
تهران
عضویت
١١ ماه پیش
رتبه
١١
امنیاز
٢٠,٠٦٠
مدال
٤,٣٧٢
طلا
٥٨
نقره
٣,٢٥٢
برنز
١,٠٦٢
شغل
مترجم، ویراستار، پژوهشگر
مکان
شیراز
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
١٢
امنیاز
١٩,٤٠٩
مدال
٧,٢٧٢
طلا
٣٤
نقره
٢,٨٣٧
برنز
٤,٤٠١
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
١٩,٢٧١
مدال
١٠,٧٧٦
طلا
١٣
نقره
٤,٦٤٦
برنز
٦,١١٧
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
١٧,٣٢٢
مدال
٣٨,٤٤٨
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٤
برنز
١١,١٦٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
١٢,٨٩٧
مدال
٢٦٠
طلا
٣
نقره
٣٤
برنز
٢٢٣
مکان
خمینی شهر
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
١٦
امنیاز
١٢,٤٩٠
مدال
٣٩٣
طلا
٥
نقره
١١٠
برنز
٢٧٨
مکان
تهران
عضویت
١١ ماه پیش
رتبه
١٧
امنیاز
١١,٢١٤
مدال
٤٣٦
طلا
١٢
نقره
٩٩
برنز
٣٢٥
مکان
تهران
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
١٠,٨٨٨
مدال
٢٠٠
طلا
١٥
نقره
١٢٩
برنز
٥٦
شغل
ترجمه و تدریس
مکان
تهران
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
١٩
امنیاز
١٠,٢٧٥
مدال
٢,١٦٩
طلا
٣٧٦
نقره
٦٨٣
برنز
١,١١٠
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
٩,١١٠
مدال
١٩٠
طلا
٣
نقره
١
برنز
١٨٦
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٢١
امنیاز
٩,٠٤٥
مدال
٤,١٤٣
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٨١
برنز
٢,٤٧٩
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
٨,٤١٤
مدال
١,٩٩٠
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٦
برنز
٩٧٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
٨,٣٥٣
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
٨,١٨٤
مدال
٦,٣٥٢
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٥
برنز
٢,١٨١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٧,٤٢٠
مدال
٨
طلا
٠
نقره
١
برنز
٧
عضویت
٢ هفته پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٧,٢٩٣
مدال
١٢,٥٣١
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٨
برنز
٨,٤٥٥
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
٦,٧٥١
مدال
٢,٣٢١
طلا
١٦
نقره
٦٠٦
برنز
١,٦٩٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
٥,٨٨٣
مدال
١٤٥
طلا
٢
نقره
٤٣
برنز
١٠٠
شغل
Language Service Provider
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
٥,٨٤٧
مدال
٤٧١
طلا
١١
نقره
١٤٧
برنز
٣١٣
شغل
زبان انگلیسی
مکان
مشهد
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
٥,٧٦٣
مدال
٩٠
طلا
٢
نقره
٢
برنز
٨٦
شغل
خانه دار
مکان
خرم آباد
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
٥,٤٤٦
مدال
٤٥٩
طلا
٦٣
نقره
٢٠٤
برنز
١٩٢
شغل
کلمات قرآن,AI,Robotics,RI
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
٥,٣٤٦
مدال
١٠١
طلا
٢
نقره
٢
برنز
٩٧
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
٥,٢١٤
مدال
١٠٩
طلا
١
نقره
٦٠
برنز
٤٨
شغل
هیچ چیز.
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
٥,١٢١
مدال
٤٨٦
طلا
٢
نقره
١٦٩
برنز
٣١٥
شغل
مترجم حرفه ای
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
٥,٠٨٦
مدال
٢,٠٩٥
طلا
٧٦
نقره
١,٠٠٥
برنز
١,٠١٤
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
٥,٠٧١
مدال
٢,٤٤٣
طلا
٤٠
نقره
٩٤٣
برنز
١,٤٦٠
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
٤,٨٨٢
مدال
١٤٤
طلا
١
نقره
٦١
برنز
٨٢
مکان
Mashhad
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
٤,٨٧١
مدال
٢,٤٤٣
طلا
١٧
نقره
١,٦٨٠
برنز
٧٤٦
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
٤,٧٨٦
مدال
١,٦٨٨
طلا
١١
نقره
٥٦٥
برنز
١,١١٢
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
٤,٥٠٨
مدال
١٢٨
طلا
٢
نقره
٢١
برنز
١٠٥
شغل
رنجبر
مکان
قطعه ۳۳بهشت زهرا
عضویت
٩ ماه پیش