رتبه
١
امنیاز
١٢,٤٣٠
مدال
٢٤,٩٣٨
طلا
٦٠٢
نقره
١٥,٧٨٦
برنز
٨,٥٥٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٦,٦٢٠
مدال
٥,٧٣٠
طلا
٢١١
نقره
٣,٤٥٧
برنز
٢,٠٦٢
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٤,٤٨٢
مدال
٧,١٨٨
طلا
٨١٩
نقره
٢,٢٣٨
برنز
٤,١٣١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٣,٧١٠
مدال
١,٠٢٤
طلا
٦٥
نقره
٦٣١
برنز
٣٢٨
شغل
Polymath
مکان
تهران
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٥
امنیاز
٣,٢٤٤
مدال
٦٨٦
طلا
٢٢
نقره
١٥٧
برنز
٥٠٧
شغل
مهندس پزشک
مکان
تهران
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٢,٢٩٥
مدال
١,٥١٢
طلا
١٨٢
نقره
٤٠٣
برنز
٩٢٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
١,٦٦٧
مدال
١٠,٤٨٩
طلا
٩٣٧
نقره
٤,٩٦٩
برنز
٤,٥٨٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
١,٤٢٥
مدال
١٤٥
طلا
٢
نقره
٤٣
برنز
١٠٠
شغل
Language Service Provider
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٩
امنیاز
١,٤٢٠
مدال
١,٠٣٢
طلا
٥٧
نقره
٣١٥
برنز
٦٦٠
شغل
کارشناس ارشد مخابرات و مترجم
مکان
بابل
عضویت
١ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
١,٣٥٨
مدال
٧,٢٧٢
طلا
٣٤
نقره
٢,٨٣٧
برنز
٤,٤٠١
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
١,٢٩٠
مدال
٣٨,٤٤٨
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٤
برنز
١١,١٦٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
١,٢٦٠
مدال
٥٠٧
طلا
١٧
نقره
٢٦٥
برنز
٢٢٥
شغل
مترجم
مکان
تهران
عضویت
١١ ماه پیش
رتبه
١٣
امنیاز
١,١٠٣
مدال
٤٣٦
طلا
١٢
نقره
٩٩
برنز
٣٢٥
مکان
تهران
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
١,٠٩٩
مدال
٢٦٠
طلا
٣
نقره
٣٤
برنز
٢٢٣
مکان
خمینی شهر
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
١٥
امنیاز
١,٠١٤
مدال
٢٠٠
طلا
١٥
نقره
١٢٩
برنز
٥٦
شغل
ترجمه و تدریس
مکان
تهران
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٧٠٨
مدال
٣٩٣
طلا
٥
نقره
١١٠
برنز
٢٧٨
مکان
تهران
عضویت
١١ ماه پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٦٣٦
مدال
١٩٠
طلا
٣
نقره
١
برنز
١٨٦
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
١٨
امنیاز
٦٢٤
مدال
٩٠
طلا
٢
نقره
٢
برنز
٨٦
شغل
خانه دار
مکان
خرم آباد
عضویت
١ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
٦٢٢
مدال
٤,١٤٣
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٨١
برنز
٢,٤٧٩
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
٥٤٦
مدال
٢,٣٢١
طلا
١٦
نقره
٦٠٦
برنز
١,٦٩٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
٥١٩
مدال
٨٢
طلا
١
نقره
٢٤
برنز
٥٧
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
٥٠٤
مدال
١٣١
طلا
٠
نقره
٥٦
برنز
٧٥
شغل
پژوهشگر، مترجم و ویراستار
مکان
بروجرد
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
٤٦٦
مدال
٢٠
طلا
١
نقره
٣
برنز
١٦
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
٤٦٤
مدال
١٢,٥٣١
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٨
برنز
٨,٤٥٥
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٤٥٦
مدال
٢,١٦٩
طلا
٣٧٦
نقره
٦٨٣
برنز
١,١١٠
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٤٥٠
مدال
١٥
طلا
١
نقره
٢
برنز
١٢
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
٤٤٨
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
٤٤١
مدال
١٠,٧٧٦
طلا
١٣
نقره
٤,٦٤٦
برنز
٦,١١٧
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
٤٤٠
مدال
١,٣٧٦
طلا
١٤
نقره
٥٤١
برنز
٨٢١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
٤٢٠
مدال
١٠١
طلا
٢
نقره
٢
برنز
٩٧
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٣١
امنیاز
٤١٦
مدال
١,٩٨٣
طلا
٤١
نقره
٥٧٥
برنز
١,٣٦٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
٤٠٠
مدال
١,٩٩٠
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٦
برنز
٩٧٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
٣٩٦
مدال
٢,٠٩٥
طلا
٧٦
نقره
١,٠٠٥
برنز
١,٠١٤
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
٣٩٦
مدال
٤٧١
طلا
١١
نقره
١٤٧
برنز
٣١٣
شغل
زبان انگلیسی
مکان
مشهد
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
٣٨٦
مدال
٣٨
طلا
١
نقره
١٠
برنز
٢٧
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
٣٨٠
مدال
٦,٣٥٢
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٥
برنز
٢,١٨١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
٣٧٨
مدال
٢,٤٤٣
طلا
١٧
نقره
١,٦٨٠
برنز
٧٤٦
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
٣٧٤
مدال
٢,٤٤٣
طلا
٤٠
نقره
٩٤٣
برنز
١,٤٦٠
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
٣٦٢
مدال
١٤٩
طلا
١
نقره
٨٢
برنز
٦٦
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
٣٥٠
مدال
٢٨
طلا
١
نقره
١
برنز
٢٦
عضویت
٩ ماه پیش