برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی سیریزی

نویسنده رمان (( هدایت، خوابهای سعید،مانی ماحوزایی، قمرالملوک، اسلام ، ایران و تازیان ))
انجام امور تدارکات، حسابرسی مالی ، حسابرسی انبارها، امور نظارتی کارگاه آشپزی و نظارتی خدماتی،آموزش نویسندگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در افغانستان، به ارایشگر سلمان یا سلمانی گویند. ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

2 در افغانستان، به آرایشگر سلمان یا سلمانی گویند. ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

3 در افغانستان به آرایشگر ، سلمان یا سلمانی گویند. ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

4 در افغانستان به آدر ماه ، برج قوس گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

5 در افغانستان به آذر ماه ، برج قوس گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

6 در افغانستان به آبان ماه ، برج عقرب گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

7 در افغانستان به ابان ، برج عقرب گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

8 در افغانستان به آدامس گویند . ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

9 در افغانستان به ادامس ، ساجق گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

10 در افغانستان به آجر گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

11 حریق ، در افغانستان به آتش سوزی گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

12 نام اتش نشانی در افغانستان ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

13 در گویش فارسی دری افغانی مشترک ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

14 در گویش افغانی یعنی شیرنی، دشلمه ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

15 در گویش افغانی یعنی دیشلمه، آب نبات ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

16 در گویش افغانی یعنی شیرنی، آب نبات ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

17 آبگوشت ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

18 نوعی بیماری تنفسی در زمینه پنومونی است که از ویروس های پوشش دار می باشد، این نوع ویروس جزو خانواده بزرگی از ویروس‌هاست که از ویروس سرماخوردگی معمو ... ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

19 نام بیماری خطرناک تنفسی ویروسی است که به آن نشانگان تنفسی حاد یا سارس گویند.
در حال حاضر بهترین راه پیشگیری، زدودن فرهنگ دست دادن و روبوسی است. < ...
١٣٩٨/١٢/٠٥
|

20 سانسکریتSanskrit- زبان باستانیِ فرهنگِ معنوی هندو (وداها). متون مقدسِ بزرگی از این زبان سرچشمه گرفته است. ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

21 سانسکریتSanskrit- زبان باستانیِ فرهنگِ معنوی هندو (وداها). متون مقدسِ بزرگی از این زبان سرچشمه گرفته است. ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

22 سات - چیت - آنانداSat - Chit - Ananda بمعنیِ آگاهیِ مسرور و جاودان. سکوت درونی. خودِ مرگ ناپذیر (جاودان). آگاهیِ خالصِ سرور انگیز. شهود. تائو. خدایِ ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

23 ساتSat- بمعنیِ هستیِ جاودان (ازلی و ابدی). یکی از سه ویژگیِ سات – چیت – آناندا یا سکوت سرور انگیزِ درونی. چیزی در ما که هرگز نمی میرد. ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

24 ست سنگSatsang- بمعنیِ ائتلاف (همنشینی) با حقیقت. مجالست با آنهائیکه آرمانهای عالیِ معنوی دارند. همچنین مصاحبت با افراد به روشن بینی رسیده. کتاب مقدس: ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

25 شاکتیShakti- انرژی خلاق و پویایِ زنانه در بدن انسان و در طبیعت.
شاکتی، کوندالینیِ بیدار شده است. بمنظور آفرینش، شاکتی باید به همتای (نقطۀ مقابل) ...
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

26 شامباوی مودراShambhaviMudra- تمرین بالا کشیدن چشم ها بسمت نقطۀ بین ابروها درحالیکه در این ناحیه شیار مختصری ایجاد کرده ایم. این شیار مختصر در بین ابر ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

27 شاکتی پات Shaktipat - بیدارسازیِ قدرت کوندالینی/ شاکتی در یک طالب معنوی بوسیلۀ یک گورو یا استاد معنوی. هرچند که این امر ممکن است برای رهرو سودمند باش ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

28 شیوا Shiva- در یوگا، شیوا قابل مقایسه با سکوت درونی، بی صدایی، جنبۀ تجربۀ سرور انگیزِ نایل شده از طریق مراقبه و سایر تمرینات یوگا است. شیوا، بذر سکو ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

29 سیداسانا Sidhasana - بمعنیِ وضعیت کامل یا وضعیت افرادِ کامل. روشی از نشستن برای پرانایاما و مراقبه که ساقهای پا بصورت ضربدری زیر هم قرار گرفته (مثل چ ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

30 سیدهیSiddhi– بمعنی حدّ کمال.
سیدهی ها (کرامات) قدرت هایی هستند که بعنوان فرآوردۀ جانبی در طی پاکسازیِ یوگیانه ای که در راه روشن بینی در سیستم اعص ...
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

31 شری یانترا Sri Yantra
(شری چاکرا - Sri Chakra) بمعنیِ نمودار یا چرخه ای مجلل. نمایشگر ساختار معنوی سیستم اعصاب انسان و کیهان. شری یانترا با ریاضیا ...
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

32 شری وایدیاSri Vidya بمعنیِ معرفت مجلل.
این معرفت در تانترا ثمرۀ تکامل تجربی انسان است. تجربه ای که در کتب مقدس نیز ذکر شده است . شری وایدیا همان ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

33 سوماSoma- ماده ای تولید شده در جهاز هاضمه که بطور فزاینده ای باعث ارتقاء فرآیند یوگا می شود.
سوما از علم کیمیای الهی بر میخیزد. هوا و عصاره های ج ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

34 ریشیRishi- بمعنی بیننده.
کسیکه دارای رسانایی اکستاتیک (کوندالینی) بر پا خواسته در سیستم اعصاب و تجارب پالایش یافته در ادراک حسیِ درون و بیرون بدن ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

35 راجا یوگاRaja Yoga- بمعنیِ یوگایِ شاهانه. نامی که با توجه به کاربرد اصولیِ تمارین هشت شاخۀ یوگا، مشروح در یوگا سوتراهای پاتانجالی ارائه شده است. ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

36 پرانایاماPranayama- بمعنیِ توسعۀ پرانا.
پرانا اولین تجلی آگاهی در بدن انسان است که می تواند به سمت بیانی عالی و معنوی ترغیب گردد. این امر از طریق ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

37 پرانا Prana - بمعنیِ اولین واحد. پرانا،
اولین تجلیِ آگاهی در سیستم اعصاب است. امری که بواسطۀ جریان و حرکت انرژی تجربه میشود و در تمرینات یوگا از ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

38 پراسادوPrasad - هدیه یا پیشکشی معنوی که به افراد آرمانی، استاد معنوی یا معلم خویش تقدیم می کنیم. امری که باعث برگشت برکتی معنوی به سمت ما خواهد گردید. ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

39 پادماسانا Padmasana- بمعنی وضعیت نیلوفر (آبی) یا لوتوس. طریقی از نشستن برای مراقبه و پرانایاما که با بکارگیری ضربدریِ ساق پاها و تکیه آنها بر روی پاه ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

40 پراتیاهاراPratyahara- بمعنیِ پس کشیدن و برکندن.
(برکندن انرژی سیال ذهنی از برابر قالبهای محدود – مترجم). برکندن تمرکزِ اصلیِ توجه ، بر روی حس های ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

41 مالا Mala- رشته ای از مهره ها (شبیه تسبیح)، شامل 108 مهره که برای شمارش دورهای تکرار در تمارین معنوی بکار گرفته شده و همچنین گاهی بمنظورهای معنوی و م ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

42 ماهابهاراتا Mahabharata- منظومۀ بزرگ و حماسی هندو که به شرح زنگیِ کریشنا و جنگی که بین دو فامیل رقیب (پانداواس و کائوراواس) رخ میدهد می پردازد. بهاگو ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

43 مانی پوراManipura– بمعنی شهر جواهرات.
چاکرای سوم واقع در ناحیۀ ناف / شبکۀ خورشیدی و مربوط به هاضمه. در فرآیند روشن بینی، این چاکرا وظیفۀ ایجاد و ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

44
اُم OM (همچنین اوم AUM تلفظ می شود) – مقدس ترین مانترای هجایی در هند و همچنین در سایر فرهنگ ها. خاستگاه اولیۀ ارتعاش الهی در بشر. اوم به تنهایی و ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

45 اَوم در زبان باستاتی به معنی(( این ))می باشد و اوستایی آن اُئِم است
در یوگا :
اُم OM (همچنین اوم AUM تلفظ می شود) – مقدس ترین مانترای هجایی در ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

46 نیاماNiyama- بمعنی مراعات.
دومین شاخه از یوگای هشت شاخه ای مطرح در یوگا سوتراهای پاتانجالی. نیاماها جنبه های رفتاری است که منجر به پشتیبانی فرآین ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

47 اوجاسOjas- جزئی انرژی گون و تابناک که با پرورش و پالایش انرژی جنسی در جهت مقصودی عالی و معنوی، به شکل سرور انگیزی در بدن انسان توسعه می یابد. ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

48 نولی Nauli- بمعنی کره گیری
(روندی که توسط تکان های شدید و متناوب صورت می گیرد). تمرینی از یوگا شامل چرخش عضلات شکمی ابتدا در یک جهت و سپس در جهتی ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

49 نادی شودانا Nadi Shodana- شکلی ساده و آرام بخش از پرانایاما که با بکار گیری انگشتان دست، تنفسی متناوب از سوراخ های بینی را ایجاد می کند. ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

50 نادا یوگا Nada Yoga- طریقی از یوگا که به شکلی طبیعی، رخداد صدای درونی (از قبیل OM) را بعنوان سوژۀ مراقبه بکار می گیرد. از آنجاییکه ممکن است رخ نمودن ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|