حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfuck bunny٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٩/١٧زن هوس بازگزارش
0 | 0
fuck my life٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٩/١٧گندش بزنن.گزارش
0 | 0
professional integrity٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٩/١٧شرافت کاریگزارش
0 | 0
fuck around٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٩/١٧بی بند و بار بودنگزارش
0 | 0
fuck puppet٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٩/١٧شریک جنسی بدون هیچ تعهدیگزارش
0 | 0
fuck freak٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٩/١٧عشق مقاربتگزارش
0 | 0
tropopause jets٢٠:٥٤ - ١٤٠١/٠٩/١٦رودبادهای تروپوپازی رودبادهای وردایستیگزارش
0 | 0
thermal low٢٠:٥٠ - ١٤٠١/٠٩/١٦کم فشار گرماییگزارش
0 | 0
thermal efficiency٢٠:٤٩ - ١٤٠١/٠٩/١٦کارایی گرماییگزارش
0 | 0
hydrological cycle٢٠:٤٨ - ١٤٠١/٠٩/١٦آب شناختیگزارش
0 | 0
water balance method١٣:١٣ - ١٤٠١/٠٩/١٦روش بیلان آبی ( در تعیین تبخیر و تعرق )گزارش
0 | 0
warm pool١٣:١٢ - ١٤٠١/٠٩/١٦استخر آب گرم ( ناحیه غربی اقیانوس آرام )گزارش
0 | 0
visibility١٣:١٠ - ١٤٠١/٠٩/١٦دامنه دیدگزارش
0 | 0
variable atmospheric gases١٣:٠٩ - ١٤٠١/٠٩/١٦گازهای متغیر جوگزارش
0 | 0
vapor pressure١٣:٠٨ - ١٤٠١/٠٩/١٦فشار بخار آبگزارش
0 | 0
upwelling١٣:٠٧ - ١٤٠١/٠٩/١٦فراشارش فراجهندگیگزارش
0 | 0
at no time١٢:١٠ - ١٤٠١/٠٩/١٦هیچوقت، هیچ زمانگزارش
0 | 0
sit by٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٩/١٦دست به هیچ اقدامی نزدن عقب نشستنگزارش
0 | 0
set menu٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٩/١٦منوی ثابتگزارش
0 | 0
set aside٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٩/١٦ذخیره کردنگزارش
0 | 0
by your leave٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٩/١٦با اجازه تون.گزارش
0 | 0
sit on٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٩/١٦مسکوت ماندن سرپوش گذاشتنگزارش
0 | 0
fuck me١٩:٠٢ - ١٤٠١/٠٩/١٥ای وای من! لعنت بهش!گزارش
0 | 1
die away٠٠:٠٦ - ١٤٠١/٠٩/١٥کم کم ضعیف شدن صدا کم کم محو شدنگزارش
0 | 0
it's not a biggie٠٠:٠٦ - ١٤٠١/٠٩/١٥چیز مهمی نیست.گزارش
0 | 0
i don't believe that٠٠:٠٨ - ١٤٠١/٠٩/١٥باورم نمیشه که. . .گزارش
0 | 0
you snooze you lose٠٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٩/١٥دیر بجنبی، باختی.گزارش
0 | 0
stay put٠٠:٠٦ - ١٤٠١/٠٩/١٥در جای خود ماندن تکان نخوردن حرکت نکردنگزارش
0 | 0
hold out٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٩/١٤با دست چیزی را به کسی دادن باقی ماندنگزارش
0 | 0
keep on at٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٩/١٤مدام غر زدن مدام از چیزی گله کردنگزارش
0 | 0
i'm relieved that٠٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٩/١٤خیالم راحت شد که. . .گزارش
0 | 0
hold off٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٩/١٤نباریدن بارانگزارش
0 | 0
keep to٠٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٩/١٤در موضوع و مسیری ماندنگزارش
0 | 0
i won't let you down٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٩/١٣ناامیدت نمی کنم.گزارش
0 | 0
provide an example٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٩/١٣مثال زدنگزارش
0 | 0
provide a solid alibi٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٩/١٣ارائه دادن مدرکی محکم دال بر عدم حضور در صحنه جرم ( بهانه ای محکم ارائه دادن )گزارش
0 | 0
write back٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٩/١٣پاسخ دادن از طریق نامه نگاریگزارش
0 | 0
write in٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٩/١٣رای دادن نامه نوشتنگزارش
0 | 0
live for٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٩/١٢برای چیزی یا کسی زندگی کردنگزارش
0 | 0
i just finished٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٩/١٢همین تازه. . . . تموم کردم.گزارش
0 | 0
live off٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٩/١٢فقط غذای به خصوصی را خوردن زنده ماندن توسط غذایی معینگزارش
0 | 0
live through٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٩/١٢چیز خطرناک و ناخوشایند تجربه کردنگزارش
0 | 0
how long have you been٠٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٩/١٢چه مدته. . . ؟ از کی. . . ؟گزارش
0 | 0
like new٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٩/١١نو مانند روز اول نوی نوگزارش
0 | 0
like two peas in a pod٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٩/١١کاملا شبیه به هم با هم مو نزدنگزارش
0 | 0
like thunder٠٠:٠٥ - ١٤٠١/٠٩/١١بسیار خشمگین ( چهره )گزارش
0 | 0
like a cat on a hot tin roof٠٠:٠٥ - ١٤٠١/٠٩/١١اسپند روی آتش بودن مشغله داشتنگزارش
0 | 0
it seems like٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٩/١١ظاهراگزارش
0 | 0
play a trick on someone٠٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٩/١٠با کسی شوخی کردن کسی را دست انداختنگزارش
0 | 0
play a prank٠٠:٠٩ - ١٤٠١/٠٩/١٠با کسی شوخی کردن کسی را دست انداختنگزارش
0 | 0