برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرمین مظاهری

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کشیش کلیسای پروتستان ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

2 مرا در جریان بگذارید ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

3 آدم منفعل.
منظور آدمی است که مدام تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار می گیرد.
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

4 مالکیت خصوصی ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

5 مطالعه زیاد داشتن ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

6 نواندیش.
کسی که به ایجاد بنیان های نو در علوم مختلف باور دارد
١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

7 به نظر خیلی پرت میای ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

8 اهمیت دادن به ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

9 هنوز تمام نشده است ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

10 مانده ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

11 مراقب سرت باش ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

12 به ... اهمیت نمیدم ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

13 اهمیت نمیدهم ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

14 خونسردی خود را حفظ کردن ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

15 هیچ دلیلی نداره که ... ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

16 به خودم بستگی داره ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

17 اینطور به نظرم میاد ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

18 شروع کردن = to start ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

19 دیوونه چیزی بودن ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

20 متاسفم ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

21 آیا می تونی بیای ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

22 محکوم بودن به ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

23 نوعی سگ ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

24 پیش تاز بودن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

25 استخدام کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

26 جهت دهی کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

27 کم کردن یا حذف فاصله بین دو چیز [فعل] ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

28 طرف صوری (فرد متظاهر) ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

29 قطعه ای از متن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

30 دارای مرتبه بالای اجتماعی ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

31 جعلی ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

32 متقلب ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

33 خیریه ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

34 تیرهای شهری (تیر برق، تیر تلفن و ...) ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

35 به سرعت فراگیر شدن در فضای مجازی ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

36 آشپزی بدون نیاز به دستور پخت ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

37 غذای آماده (صرفا نیاز به گرم کردن دارد) ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

38 اگر وسایل نقلیه مانند اتومبیل، وانت و ... از کار بیوفتند
از صفت broken down یعنی "خراب " استفاده می شود

برای سایر وسایل برقی مانند رادیو، ...
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

39 اگر وسایل نقلیه مانند اتومبیل، وانت و ... از کار بیوفتند
از صفت broken down یعنی "خراب " استفاده می شود

برای سایر وسایل برقی مانند رادیو، ...
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

40 معادل دانستن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

41 ایالت فیلادلفیا آمریکا (در محاورات به جای Philadelphia) ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

42 سرزمین جدید
١٣٩٧/٠٥/١٦
|

43 مستقل شدن از دیگران ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

44 ورزش های هیجان انگیز و پرخطر ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

45 مربی ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

46 به پایان رساندن یک تجربه یا دوره ناخوشایند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

47 آهنگ ساختن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

48 حس خوب ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

49 اطلاعات مفصل (پر از جزئیات) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

50 به طور تصادفی ملاقات کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|