برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تمامی زبانهای اقوام در ایران
زیر مجموعه ی زبان فارسی هستند

حتی سلسله های ترک نژاد
مانند مغولان.ایلخانان.تیموریان.سلجوقی. غزنویان.صفوی. ...
١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

2 طایفه گرمسیری ایل چهارلنگ لر بختیاری در باغملک
.رامهرمز.ایذه.
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

3 طایفه کران بهداروند جدا شده از
تیره اردشیر وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند
غریب خان پسر ا ...
١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

4 معنی شهرکرد
در زبان لری بختیاری لباس چوپانان را
کول زین*کولدین،کردین*می گویند

شهر کردین::مردمان لر بختیاری که لباس
کول زین*کول دین*م ...
١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

5 این طایفه از تیره حسن عالی
طایفه بلیوند ایل بختیاروند جدا شده


١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

6 طایفه محمدصالح ایل چهارلنگ
ایل لر بختیاری
محمد پسر صالح
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

7 این طایفه از
طایفه بلیوند ایل بختیاروند جدا شده
بهمنیار پسر مهمیدخان

تیره بهمنیار در طایفه رستم مصیری خلیلی

تیره بهمنیار در کرم ...
١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

8 اسمی مردانه و عبری است
زبان عبری قوم یهود
موشه دایان یکی از رهبران قوم یهود
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

9 طایفه دودانگه بختیاری
در ابهر
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

10 مردم این روستا از ایل لر بختیاری هستند
که در زمان نادرشاه کوچ داده شدند

معنی شهر ابهر به زبان لری بختیاری
ابهر::او هر *آب هردن:آب اردن ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

11 معنی

چکنه نام طایفه ایی از قوم لر است
طایفه چگنه*چکنه.چگنی* لرستان

طایفه چنگایی*چگنی* بختیاروند
در مسجدسلیمان

در زمان ص ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

12 کلمه برد کلمه ایی لری به معنی
سنگ

سکن::سکونتگاه

بردسکونت::سکونتگاه سنگی


در زمان نادر شاه
بیش از چند هزار نفر از ا ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

13 منطقه رینه کوه در شمال روستای
هارون کلا منجزی

شهر رینه مازندران
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

14 روستاهای
کوشک خلف علیا.سفلی.
کوشک خلف دیمه درب.
کوشک خلف راه خدا
در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان

محل سکونت ایل منجزی بهدا ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

15 خلف خان خلیلی از نوادگان بلی خان
پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان جد طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
از
طایفه خلفی امروزه خبری در دست نیست
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

16 تیره های ساکن در
کوزر*کوشک زر.کوه زر*
منجزی
مهمیدوند*محمودوند *
برات وند
جلالی
علیدادی
**
روستای کوه زر در دامغان معروف به ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

17 شهر دزفول*دژفیل*
محل سکونت ایل لر فیلی
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

18 تیره تیرگیر و پاگیر از نسل بهزاد خان نواده
احمد خان بختیاروند ایلخان
در باغ بهزاد و فلارد در لردگان و
فارس
طایفه مال احمدی منجزی معروف ...
١٣٩٧/٠٥/٠١
|

19 تیره شهبازی بختیاری در محله بید آباد
اصفهان
بیدآباد*بیدارآباد*
ایل بیداروند*بهداروند *

محله شیس*شیاس*اصفهان
طایفه شیاس بهداروند ...
١٣٩٧/٠٥/٠١
|

20 تیره کوزری در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

21 تیره مهمیدوند در طایفه نیم بنیچه
*لیمو نچی.لیموچی*ایل منجزی بهداروند
تیره های
طایفه نیم بنیچه (عباس وند.قربان وند.قاسمی.محمدی.عاشوروند... ...
١٣٩٧/٠٤/٣١
|

22 در زبان لری بختیاری اسم
ابراهیم به صورت زیر بیان می شود

ابرام.برام.براهیم.بریم
١٣٩٧/٠٤/٣١
|

23 در زبان لری بختیاری به اسماعیل

اسمال و سمال می گویند


مانند ابراهیم که در زبان لری بختیاری به آن
ابرام.برام.براهیم.بریم.تلفظ می ...
١٣٩٧/٠٤/٣١
|

24 در زبان لری بختیاری
اسم اسماعیل را*سمال.اسمال*تلفظ
می کنند
١٣٩٧/٠٤/٣١
|

25 کوزر کلمه ایی لری و در زبان لری بختیاری به معنی
به پیوند ه های*گره بین ساقه ها*ساقه گندم و جو که در
خرمنکوب خرد نمی شوند
می گویند
< ...
١٣٩٧/٠٤/٣١
|

26 سلام جناب مهمید وند

*تیره های طایفه نیم بنیچه*لیمونچی *
ایل منجزی بهداروند (محمیدوند.قاسمی.عباس وند.قربان وند.محمدی.عاشوروند*آشوروند*-آبشر ...
١٣٩٧/٠٤/٣١
|

27 بیله سوار کلمه ایی لری بختیاری به معنی
گروهی سوار بر اسب
بیله ::گروه.تعداد.
١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

28 روستاهای
رگ خلیل.چم خلیل.تنگ خلیل.خلیلی بیگیوند.خلیل

در بخش آب ماهیک لالی و دهستان جهانگیری *زیلایی *

طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ا ...
١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

29 سوسن در زبان لری بختیاری
Sosan
منطقه سوسن و سرخاب مسجدسلیمان
به معنی (شو شن.شو شان.شوش جدید*

منطقه سوسن مال در ایذه
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

30 لباس ایل لر بختیاری
چوغا *چغا.چوخا*نام دارد
و به معنی تپه

طرح آن از معبد چغازنبیل ایلامی و کنگره های تخت جمشید گرفته شده است
سایر ا ...
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

31 چوخا*چوغا.چوخه.چغا*کلمه ایی کاملا لری است
در زبان لری بختیاری
به معنی تپه است
این لباس لری از طرح معبد چغازنبیل ایلامی و کنگره های تخت جمش ...
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

32 بعد از فتح این توسط اسکندر مقدونی
نام آن را اسکندریه گذاشت
و در زبان محلی
اسکندهر*اسکندهار.کندهار::قندهار*
تغییر کرد

در زمان فتح ...
١٣٩٧/٠٤/٢٨
|

33 شهر مخروبه چنگا در منطقه للر
محل سکونت طایفه للری ایل بختیاروند
از دوره صفوی
١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

34 شجرنامه تیره های طایفه مال احمدی
ایل منجزی بهداروند
*آل احمد.آراحمد*
طهماسب قلی خان بختیاروند ایلخان
*جهانگیر خان*

خلیل خان ایل ...
١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

35 طایفه بهوند*بهیوند*
ایل بختیاروند *بهداروند *
تیره ها
برمیی*ابراهیمی *
الاهی*الهی*
محل سکونت در تنگ گزی
لالی .مسجدسلیمان.دزفول.
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

36 محل سکونت در دزفول
بزرگان
محمد قلی اسدی
خسرو عجمی
علیمردان عجمی
نام خانوادگی ( عجمی.اسدی.بختیاروند )
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

37 یکی از طوایف ایل منجزی است
که اطلاعات کمی در این باره وجود
دارد
محل سکونت سردشت.اندیکا .کوهرنگ.

روستای چیگو و ده صحرا لردگان
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

38 شجرنامه تیره های
علی اکبروند -مصطفی وند طایفه مال احمدی منجزی *آل احمد.آراحمد*
احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان

١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

39 استان لرستان به بخش تقسیم می شد

پیش کوه*استان لرستان *
پشت کوه *استان ایلام *
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

40 شجرنامه طایفه مال احمدی منجزی
1-طهماسب قلی خان بختیاروند ایلخان
*جهانگیر خان*

2-خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

3-شاه منصور ...
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

41 جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
(طهماسب قلی خان )
خلیل خان ایلخان
شاه منصور خان
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

42 معنی گروین در زبان لری بختیاری
متحد شدن.یکی شدن
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

43 تش غلامی در تیره تاجدی وند خلیلی
تش غلامی در تیره خیری وند خلیلی
تش غلامی در تیره هارونی طایفه خلیلی
بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

44 سلام خدمت آقای مرادی ::متاسفانه بیشتر
تاریخ دان ها لر و کرد نسبت به ثبت واقعی تاریخ
ایل بزرگ بختیاروند کوتاهی کردند.
این ایل سالها حکومت ای ...
١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

45 تیره بزرگ رشیدی طایفه له خیرده ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
از ایل بزرگ بختیاروند

تیره رشیدی طایفه ارو کمری ایل بختیاروند

طایفه ...
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

46 شجرنامه تیره چهاربنیچه کریم وند*کری وند*خلیلی
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
مهدی خان
عالی خان
ع ...
١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

47 شجرنامه تیره اسماعیل وند خلیلی معروف به زونیسترم

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی
تاجمیر قنبر
یوسف خان
اسماعیل خ ...
١٣٩٧/٠٤/١٩
|

48 شجرنامه تیره اسماعیل وند خلیلی معروف به زونیسترم
شاه منصور خان
رستم خان آقاسی
تاجمیر قنبر
یوسف خان
اسماعیل خان
مهمد خان
ش ...
١٣٩٧/٠٤/١٩
|

49 طایفه تاج الدین وند عبداللهی
ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
از ایل بزرگ لر بختیاروند
تیره ها
نجف پور*نجفی*
عبدالهی
صالح وند
...
١٣٩٧/٠٤/١٨
|

50 تیره مهدی وند *مهدی پور-مهری پور.مه ری )
(شاه هارونی-رحمان عالی-بارانی-ملکشاهی. عبدالهی.بالی.عالی.
بارانی.مهر عالی*مهری *-آقاخان مهدی وند-خیری. ...
١٣٩٧/٠٤/١٧
|