آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهکرد٢٠:٢٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨تمامی زبانهای اقوام در ایران زیر مجموعه ی زبان فارسی هستند حتی سلسله های ترک نژاد مانند مغولان. ایلخانان. تیموریان. سلجوقی. غزنویان. صفوی. افشار. ... گزارش
225 | 37
گرمسیری١٧:٥٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨طایفه گرمسیری ایل چهارلنگ لر بختیاری در باغملک . رامهرمز. ایذه. مسجدسلیمانگزارش
53 | 6
کران١٧:٤٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨طایفه کران بهداروند جدا شده از تیره اردشیر وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ایل بزرگ لر بختیاروند غریب خان پسر اردشیر خان ... گزارش
55 | 4
کلاه سیاه٠١:٠٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨این طایفه از تیره حسن عالی طایفه بلیوند ایل بختیاروند جدا شده گزارش
37 | 4
محمدصالح١٦:٤١ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧طایفه محمدصالح ایل چهارلنگ ایل لر بختیاری محمد پسر صالحگزارش
90 | 9
بهمنیار١١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٥این طایفه از طایفه بلیوند ایل بختیاروند جدا شده بهمنیار پسر مهمیدخان تیره بهمنیار در طایفه رستم مصیری خلیلی تیره بهمنیار در کرمان تیره بهمنیار در ... گزارش
37 | 5
دایان١٥:٣٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤اسمی مردانه و عبری است زبان عبری قوم یهود موشه دایان یکی از رهبران قوم یهودگزارش
103 | 15
دودانگه٢٣:٤٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣طایفه دودانگه بختیاری در ابهرگزارش
55 | 4
درسجین٢٣:٤٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣مردم این روستا از ایل لر بختیاری هستند که در زمان نادرشاه کوچ داده شدند معنی شهر ابهر به زبان لری بختیاری ابهر::او هر *آب هردن:آب اردن* آبی برای آ ... گزارش
28 | 4
چکنه٢٣:١٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣معنی چکنه نام طایفه ایی از قوم لر است طایفه چگنه*چکنه. چگنی* لرستان طایفه چنگایی*چگنی* بختیاروند در مسجدسلیمان در زمان صفوی بداق خان چگنی یکی ا ... گزارش
46 | 3
بردسکن٢٣:١٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣کلمه برد کلمه ایی لری به معنی سنگ سکن::سکونتگاه بردسکونت::سکونتگاه سنگی در زمان نادر شاه بیش از چند هزار نفر از ایل لر بختیاری را به مناطق جام ... گزارش
28 | 4
هارون کلا٢٢:٥٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣منطقه رینه کوه در شمال روستای هارون کلا منجزی شهر رینه مازندرانگزارش
23 | 2
خلفی١٧:٤١ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣روستاهای کوشک خلف علیا. سفلی. کوشک خلف دیمه درب. کوشک خلف راه خدا در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت ایل منجزی بهداروند بود ولی ا ... گزارش
37 | 3
کوشک خلف١٧:٣٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣خلف خان خلیلی از نوادگان بلی خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان جد طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ از طایفه خلفی امروزه خبری در دست نیستگزارش
21 | 3
کوشک زر١٧:٢٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣تیره های ساکن در کوزر*کوشک زر. کوه زر* منجزی مهمیدوند*محمودوند * برات وند جلالی علیدادی ** روستای کوه زر در دامغان معروف به عربستانی*خوزستانی * ا ... گزارش
51 | 2
فیلی١٥:٤٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٢شهر دزفول*دژفیل* محل سکونت ایل لر فیلیگزارش
53 | 4
بهزادی١٨:٤٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠١تیره تیرگیر و پاگیر از نسل بهزاد خان نواده احمد خان بختیاروند ایلخان در باغ بهزاد و فلارد در لردگان و فارس طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشم ... گزارش
28 | 3
شهبازی١٨:١٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠١تیره شهبازی بختیاری در محله بید آباد اصفهان بیدآباد*بیدارآباد* ایل بیداروند*بهداروند * محله شیس*شیاس*اصفهان طایفه شیاس بهداروند *شیرآقاسی* محله ... گزارش
39 | 4
کوه زر١٥:٥٤ - ١٣٩٧/٠٤/٣١تیره کوزری در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروندگزارش
37 | 3
مهمید١٥:٥١ - ١٣٩٧/٠٤/٣١تیره مهمیدوند در طایفه نیم بنیچه *لیمو نچی. لیموچی*ایل منجزی بهداروند تیره های طایفه نیم بنیچه ( عباس وند. قربان وند. قاسمی. محمدی. عاشوروند. . . . ... گزارش
44 | 3
ابرام١٢:٣٩ - ١٣٩٧/٠٤/٣١در زبان لری بختیاری اسم ابراهیم به صورت زیر بیان می شود ابرام. برام. براهیم. بریمگزارش
67 | 6
اسماعیل١٢:٣٦ - ١٣٩٧/٠٤/٣١در زبان لری بختیاری به اسماعیل اسمال و سمال می گویند مانند ابراهیم که در زبان لری بختیاری به آن ابرام. برام. براهیم. بریم. تلفظ می شودگزارش
53 | 4
سمال١٢:٣٠ - ١٣٩٧/٠٤/٣١در زبان لری بختیاری اسم اسماعیل را*سمال. اسمال*تلفظ می کنندگزارش
34 | 2
کوزر١٢:٢٨ - ١٣٩٧/٠٤/٣١کوزر کلمه ایی لری و در زبان لری بختیاری به معنی به پیوند ه های*گره بین ساقه ها*ساقه گندم و جو که در خرمنکوب خرد نمی شوند می گویند گزارش
21 | 1
بهداروند٠٣:٤٧ - ١٣٩٧/٠٤/٣١سلام جناب مهمید وند *تیره های طایفه نیم بنیچه*لیمونچی * ایل منجزی بهداروند ( محمیدوند. قاسمی. عباس وند. قربان وند. محمدی. عاشوروند*آشوروند* - آبشری. ... گزارش
62 | 12
بیله سوار١٥:٤٩ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠بیله سوار کلمه ایی لری بختیاری به معنی گروهی سوار بر اسب بیله ::گروه. تعداد.گزارش
21 | 4
خلیل اباد١٣:٥٨ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠روستاهای رگ خلیل. چم خلیل. تنگ خلیل. خلیلی بیگیوند. خلیل در بخش آب ماهیک لالی و دهستان جهانگیری *زیلایی * طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهدا ... گزارش
18 | 1
سوسن٢١:٤٠ - ١٣٩٧/٠٤/٢٩سوسن در زبان لری بختیاری Sosan منطقه سوسن و سرخاب مسجدسلیمان به معنی ( شو شن. شو شان. شوش جدید* منطقه سوسن مال در ایذهگزارش
41 | 2
چغا٢١:٣٣ - ١٣٩٧/٠٤/٢٩لباس ایل لر بختیاری چوغا *چغا. چوخا*نام دارد و به معنی تپه طرح آن از معبد چغازنبیل ایلامی و کنگره های تخت جمشید گرفته شده است سایر ایلات قوم لر نی ... گزارش
51 | 3
چوخا٢١:٢٩ - ١٣٩٧/٠٤/٢٩چوخا*چوغا. چوخه. چغا*کلمه ایی کاملا لری است در زبان لری بختیاری به معنی تپه است این لباس لری از طرح معبد چغازنبیل ایلامی و کنگره های تخت جمشید گرف ... گزارش
39 | 7
قندهار٢٠:٤١ - ١٣٩٧/٠٤/٢٨بعد از فتح این توسط اسکندر مقدونی نام آن را اسکندریه گذاشت و در زبان محلی اسکندهر*اسکندهار. کندهار::قندهار* تغییر کرد در زمان فتح قندهار توسط سپاه ... گزارش
12 | 3
چنگایی١٧:١٣ - ١٣٩٧/٠٤/٢٧شهر مخروبه چنگا در منطقه للر محل سکونت طایفه للری ایل بختیاروند از دوره صفویگزارش
25 | 1
مال احمدی٠١:٢٤ - ١٣٩٧/٠٤/٢٧شجرنامه تیره های طایفه مال احمدی ایل منجزی بهداروند *آل احمد. آراحمد* طهماسب قلی خان بختیاروند ایلخان *جهانگیر خان* خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ا ... گزارش
46 | 2
بهوند٢١:٢٦ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦طایفه بهوند*بهیوند* ایل بختیاروند *بهداروند * تیره ها برمیی*ابراهیمی * الاهی*الهی* محل سکونت در تنگ گزی لالی . مسجدسلیمان. دزفول. . شوشترگزارش
34 | 2
طایفه شالی بختیاروند٢١:٢١ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦محل سکونت در دزفول بزرگان محمد قلی اسدی خسرو عجمی علیمردان عجمی نام خانوادگی ( عجمی. اسدی. بختیاروند ) گزارش
14 | 1
طایفه چیگوئی منجزی٢١:١٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦یکی از طوایف ایل منجزی است که اطلاعات کمی در این باره وجود دارد محل سکونت سردشت. اندیکا . کوهرنگ. روستای چیگو و ده صحرا لردگانگزارش
25 | 2
طایفه خلیلی بیگیوند١٨:١٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦شجرنامه تیره های علی اکبروند - مصطفی وند طایفه مال احمدی منجزی *آل احمد. آراحمد* احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان تیره علی ... گزارش
37 | 2
پشتکوه٠١:٣١ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦استان لرستان به بخش تقسیم می شد پیش کوه*استان لرستان * پشت کوه *استان ایلام *گزارش
9 | 1
منج١٧:١٦ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥شجرنامه طایفه مال احمدی منجزی 1 - طهماسب قلی خان بختیاروند ایلخان *جهانگیر خان* 2 - خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان 3 - شاه منصور خان بختیارو ... گزارش
23 | 1
طایفه خلیلی بیگیوند١٥:٣٦ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥جهانگیر خان بختیاروند ایلخان ( طهماسب قلی خان ) خلیل خان ایلخان شاه منصور خان ( ایلخان ) قاسم عالی خان ایلخان پدر ابوالفتح خان و احمد خان ... گزارش
48 | 2
گرین٠٥:٣١ - ١٣٩٧/٠٤/٢٣معنی گروین در زبان لری بختیاری متحد شدن. یکی شدنگزارش
12 | 1
غلامی١٥:٢٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٢تش غلامی در تیره تاجدی وند خلیلی تش غلامی در تیره خیری وند خلیلی تش غلامی در تیره هارونی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروندگزارش
16 | 3
طایفه خلیلی بیگیوند٠١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٢سلام خدمت آقای مرادی ::متاسفانه بیشتر تاریخ دان ها لر و کرد نسبت به ثبت واقعی تاریخ ایل بزرگ بختیاروند کوتاهی کردند. این ایل سالها حکومت ایلات بزرگ ... گزارش
41 | 1
طایفه رشیدی٢٣:٣٢ - ١٣٩٧/٠٤/٢١تیره بزرگ رشیدی طایفه له خیرده ایل منجزی بهداروند *بهادروند * از ایل بزرگ بختیاروند تیره رشیدی طایفه ارو کمری ایل بختیاروند طایفه خلیلی بیگیوند پ ... گزارش
46 | 5
باصری١٢:٤٣ - ١٣٩٧/٠٤/٢٠شجرنامه تیره چهاربنیچه کریم وند*کری وند*خلیلی جهانگیر خان بختیاروند ایلخان خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان مهدی خان عالی خان عبدالله خان تقی ... گزارش
16 | 2
باورساد١١:٢٠ - ١٣٩٧/٠٤/١٩شجرنامه تیره اسماعیل وند خلیلی معروف به زونیسترم شاه منصور خان بختیاروند ایلخان رستم خان آقاسی تاجمیر قنبر یوسف خان اسماعیل خان مهمد خان شیر ... گزارش
32 | 2
شهنی٠٢:٠٣ - ١٣٩٧/٠٤/١٩شجرنامه تیره اسماعیل وند خلیلی معروف به زونیسترم شاه منصور خان رستم خان آقاسی تاجمیر قنبر یوسف خان اسماعیل خان مهمد خان شیر خان حسین احمد ا ... گزارش
30 | 4
تاج الدین وند٠٣:١٥ - ١٣٩٧/٠٤/١٨طایفه تاج الدین وند عبداللهی ایل منجزی بهداروند *بهادروند * از ایل بزرگ لر بختیاروند تیره ها نجف پور*نجفی* عبدالهی صالح وند آدینه وند شهباز وند ... گزارش
21 | 1
زیلایی١٣:٠٠ - ١٣٩٧/٠٤/١٧تیره مهدی وند *مهدی پور - مهری پور. مه ری ) ( شاه هارونی - رحمان عالی - بارانی - ملکشاهی. عبدالهی. بالی. عالی. بارانی. مهر عالی*مهری * - آقاخان مه ... گزارش
41 | 9
تیره غریبی منجزی٠٤:٠٣ - ١٣٩٧/٠٤/١٧شجرنامه تیره اردشیر وند خلیلی *شیوند. شهروند. شروند* شاخه شجرنامه تیره غریبی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ لر ... گزارش
12 | 1