امتیاز‌های آریا بهداروند

بازدید
١
امتیاز کل
١٥٠,٤٤٨
کل مدال ها
١,٩٦٤
طلا
٤١
نقره
٥٧٣
برنز
١,٣٥٠
١٧,١٣٥
×
١٠
=
١٧١,٣٥٠
١٠,٤٥١
×
=
-٢٠,٩٠٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٥٠,٤٤٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٧,١٣٥
×
١٠
=
١٧١,٣٥٠
١٠,٤٥١
×
=
-٢٠,٩٠٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٥٠,٤٤٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠