امتیاز‌های آریا بهداروند

بازدید
١٣
امتیاز کل
١٥٠,٨٢٢
کل مدال ها
١,٩٧٢
طلا
٤١
نقره
٥٧٤
برنز
١,٣٥٧
١٧,١٨٢
×
١٠
=
١٧١,٨٢٠
١٠,٤٩٩
×
=
-٢٠,٩٩٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٥٠,٨٢٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٧,١٨٢
×
١٠
=
١٧١,٨٢٠
١٠,٤٩٩
×
=
-٢٠,٩٩٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٥٠,٨٢٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠