نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طبس: هخامنشیان هنگام فتح مصر از شهر زیبا ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
سعدی: سعدی شاعر پارسیگوی ایرانی بود ***&& ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
زینه: در زبان لری بختیاری به معنی زن Zen ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
لار: شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وندطایفه ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
للری: طایفه للری ایل بختیاروند در مسجدسلی ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گوی: در زبان لری بختیاری به معنی می گوی ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه پلنگ: این طایفه در علی آباد کتول بخش کمال ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شوت: در زبان لری بختیاری به معنی دیوانه ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
هلیساد: عالی پسر سغد پسر بهدار *بختیار* هلی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شهرویی: نام طایفه ای از ایل شیرعالی *شیرانی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سغد: سغد*سکد. سکا* نام ایالت سین کیان چی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پوزار: در زبان لری بختیاری به معنی کفش. پ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شجرنامه تیره خدابخشی: تیره خدابخشی از تیره بزرگ رستمی پلن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شجرنامه تیره خدابخشی: تیره خدابخشی از تیره بزرگ رستمی پلن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شهریاری: روستای شهریاری در بیرگان شهرستان کو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قدمگاه خضر: قدمگاه خضر نبی در جنوب روستای قلعه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مصیر: شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شام ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گمار: جهانگیر خان سرسلسله طوایف ایل بزرگ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جشنی: طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کمانکشی: طایفه کمانکشی لر شاخه چهاربنیچه چرا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کمان کش: طایفه کمانکشی ایل جا کی کهگیلویه بو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کمان کش: طایفه کمانکشی ایل جا کی کهگیلویه بو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گشتاسب: طایفه گشتاسبی ایل جا کی قوم لر ساکن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گشتاسب: طایفه گشتاسبی ایل جا کی قوم لر ساکن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ماهور: در زبان لری بختیاری به معنی تپه رو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پلنگی: روستای شمس آباد پلنگ . علی آباد پلن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
محمود صالح: ( احمد. محمد علی. غلام. صالح . اسحا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
رستم: رستم خان بختیاروند پسر امیر شاه حسی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
رستم: رستم خان آقاسی بختیاروند *کلی وردی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
الله وردی خان: شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پل الله وردی خان: رستم خان آقاسی بختیاروند *کلی وردی. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
امام قلی خان: شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
امام قلی: ایل اوشار لر یکی از ایل های ایل لر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
خدا: در زبان لری بختیاری از کلمه خودا*خ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
گگه: گگه در زبان لری بختیاری به معنی بر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جلیلی: طایفه جلیلی طهماسبی منجی بهداروند ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
جلیلی: طایفه جلیلی طهماسبی منجی بهداروند ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شجرنامه تیره ملاراهنی منجزی: خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شجرنامه تیره ملاراهنی منجزی: خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
باورساد: طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
باورساد: طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ایل سعدوند: طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
عقیلی: طایفه سادات عقیلی در جوار طوایف ایل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کردکوی: گروهی از طوایف ایل لر بختیاروند و ت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کوشک زر: روستای کوشک زر*کوزر*در شهر شوشتر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
عبدالوند: عبدالله خان پسر عالی ور مهمد *محمود ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اکبر: در زبان لری بختیاری این اسم را ( ای ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ابریشم: در زبان لری بختیاری نامی برای زن اس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
لادرازی: منطقه لادرازی چغاسور در دهستان جهان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
لیلاوی: نام یکی از تیره های طایفه کیارسی از ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شالی: طایفه شالی ایل لر بختیاروند ساکن د ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شالو: طایفه شالی ایل لر بختیاروند ساکن د ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شجرنامه تیره سوخته زار: شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره دوستعلی: تیره دوستعلی تیره خدری*خیرالدین وند ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پل رود: کلمه ایی در زبان لری بختیاری به معن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
طایفه توکلی تیل کوهی: تیره ایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
افسانه: کلمه افسونه در زبان لری بختیاری به ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
چهاربنیچه: تیره چهاربنیچه احمدوند خلیلی ( خل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نجف: شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کردک: کولدین ( کول زین. کردین ) ::تن پوش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دهستان شیتاب: محله چیتاب*شیتاب. جیتاب* در شهرستا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
لنده: روستای لنده*لوندی، چم لند* در بخش آ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اسکاچ: محله اسکاچ کرسنت در شهرستان مسجدسلی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اسکاچ: محله اسکاچ کرسنت در شهرستان مسجدسلی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
شنبه: شنبه اسم روز اول هفته است و در زمان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کولرشاپ: نام محله ایی در شهرستان مسجدسلیمان
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
محله چشمه علی: محله چشمه علی . محله بازار چشمه عل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کلگه: در زبان لری بختیاری به معنی خانه گ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کنارهشت لک: روستای کنار هشت لک در دهستان جهانگی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قلعه برون: روستای در دهستان کوشکک شهر اندیکا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تخت کبود: منطقه تخت کبود نرگسی در شمال دهستان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
انجیرک: روستای آب انجیرک علیا . آب انجیرک ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
امامزاده سبزپوش: امامزاده سبزپوش در روستای سلیران عل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
چیتا: روستای دره چیتایی در بخش چلو اندیکا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دره قیلا: روستاهای دره قیلا عوض - دره قیلا م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دره گچی اب بیدی: روستاهای دره گچی آب دینه. - دره گ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
روستای کالوسه: در دهستان تمبی گلگیر شهر گلگیر شهر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قلعه مدرسه: روستای قلعه مدرسه در دهستان تمبی گل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قوچان: روستای تل قوچان دهستان کوشکک بخش آب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
گچ کو: کلمه لری بختیاری به معنی گچ کوب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چوتراش: کلمه لری بختیاری به معنی چوب تراش
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
علابخش: الله بخش بختیاروند *علا بخش. علاوش. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خانه خدا: کلمه هونه خودا*خانه خدا*در زبان لری ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
توگه قره بس: روستای توگه در منطقه قلبه ایی *غلوه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
امامزاده پنج تن: امامزاده پنج تن ( ع ) در روستای زل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بومادران: کلمه بومارون در زبان لری بختیاری م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مایون: در زبان لری بختیاری به معنی مادیان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مادیان: در زبان لری بختیاری به مادیان - ما ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
محبی: روستا های حیدر محبی. چراغ علی محبی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کلاته موری: شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره شهباز وند: تیره بزرگ آشتیانی وند* شاه منصور ون ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
تیره شهباز وند: تیره بزرگ آشتیانی وند* شاه منصور ون ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
طایفه لیریایی: طایفه لیریایی*للری. دلیر لری*ایل بخ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه لیریایی: طایفه لیریایی*للری. دلیر لری*ایل بخ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شادلو: طایفه شادلو*شالو* بختیاری طایفه مل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سعیدلو: ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند *از ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ایل زعفرانلو: ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند * از ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دراک: ایل دورکی بختیاری قوم لر شهرک دزک ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
وارداک: معنی در زبان لری بختیاری وارداک::و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
چیتی: روستای چیتی و منطقه دره چیتی در لال ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
جوبریز: بلی خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بردپهن تنگ تامرادی: طایفه بردپهن *میرگپ. سینه پهن، بردگ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
چال انجیر: روستای چال انجیر دهستان للر و کتک ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ماهیدشت: منطقه آب ماهیک *دشت ماهی* و منطقه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اب سری: طایفه نیم بنیچه *لیمونچی. لیموچی * ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خدابخشی: تیره خدابخشی - تیره بخشی - تیره الل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره الله بخشی منجزی: تیره الله بخشی طایفه خلیلی بیگیوند ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره چهارمحالی منجزی: تیره بزرگ چهارمحالی طایفه خلیلی بی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره برات وند منجزی: میر برات نتیجه ی میر شمس الدین خا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بداغ: طایفه چنگایی *چگنی *ایل عالی جمالی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره های مستقل منجزی: تیره بهزادی ابوالحسنی منجزی در ط ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
حسام بهائ الدینی: تیره حسام الدینی و تیره کلاوند چرمی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
چوبر: چوبر کلمه ای در زبان لری بختیاری به ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قره بلاغ: روستای قره بلاغ لردگان ساکنین از ا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
منجزی: تیره خدابخشی خلیلی. تیره الله بخشی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شهبازی: معنی شهباز در زبان لری بختیاری شاه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره سوری وند: طایفه کیارسی ایل لر بختیاروند
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره شکلک: تیره شک و آلک طایفه بلیوند ایل بختی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مرواری: نام زن در زبان لری بختیاری به معنی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
باورساد: شجرنامه تیره آشتیانی وند خلیلی شاخ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه خلیلی بیگیوند: تیره شمس خلیلی ( تیره رستمی. تیره ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نامتلو: اسم نعمت الله در زبان لری بختیاری ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره شیخ نوروز احمد علی منجزی: تیره شیخ نوروزعلی احمدوند *روزه علی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره شفیعی منجزی: تیره شفیعی طایفه ابوالحسنی ایل منجز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
تیره شفیعی منجزی: تیره شفیعی طایفه ابوالحسنی ایل منجز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پچل: پچل *پرچل*::کلمه لری بختیاری به معن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
هناری: هناری*هونه یاری. هیاری*::کلمه لری ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
بد نه وینی: کلمه لری بختیاری به معنی تو بد نبی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چیرگلی: در زبان لری بختیاری به معنی خانه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
حسامی: تیره حسام الدینی طایفه مال احمدی ای ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
هارونی: تش های تیره هارونی طایفه خلیلی بیگی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بدیل اباد: روستای بدیل در دشت عقیلی *بیگاوند * ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سلیمانی: تیره حاتم وند طایفه مال احمدی معرو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مهمد: تش مهمدوند تیره اسماعیل وند خلیلی م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شیرخان: تیره اسماعیل وند طایفه خلیلی بیگیون ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
کهیش: شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره تالپایی منجزی: تیره تالپایی *تپایی *طایفه خلیلی بی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
تاپو: در زبان لری بختیاری به معنی ظرفی ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بلیل: تیره اسماعیل وند خلیلی تش حسین وند ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کهیش: تش بلیل . تش حسین . تش ناصر. تش برا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پایتخت زامبیا: لوساکا
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
رود قلم اب: رودی کوچک در دهستان جهانگیری منجزی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چاه پیایل: چاهی در دهستان جهانگیری منجزی مسجد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چاه میلاس: چاه میلاس*میرآقاسی* در دهستان جهانگ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
رفیعی: شجرنامه تیره رفیعی از تیره بزرگ آ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
مینا: معنی در زبان لری بختیاری مینا ::ر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره صالح حاجی خلیلی: شجرنامه تیره بزرگ شاه منصور وند *آش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
تیشتر: در زبان لری بختیاری به بزغاله نر ت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شجرنامه تیره امیر برات: شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بنیچه: در زبان لری بختیاری به دو معنی 1 ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
عالی محمود: شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایف ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره جیرو منجزی: تیره جیرو*جیرون*طایفه لملمی ایل من ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
طایفه لملمی منجزی: تیره های طایفه لملمی 1 - تیره بزر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه لملمی منجزی: تیره های طایفه لملمی 1 - تیره بزر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه ابوالحسنی: تیره میرزاوند *شیخ*طایفه خلیلی بیگی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
عمویی: طایفه عمویی*آمویی. عامویی. کلا مویی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گرمسیری: طایفه گرمسیری لر در اندیمشک و بخش ا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شیرانی: تیره شیرانی طایفه دهناشی ایل لر بخ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
چهارتنگ سفلی: منطقه چهارتنگی منجزی در دهستان جها ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
توکا: روستای توکا*توگاه، توگه* دهستان جها ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
توکا: روستای توکا*توگاه، توگه* دهستان جها ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پرزرد: روستای پرزرد دهستان جهانگیری *زیلاب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیره غریبی منجزی: شجرنامه تیره اردشیر وند خلیلی *شیون ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
باورساد: شجرنامه تیره اسماعیل وند خلیلی معرو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه خلیلی بیگیوند: سلام خدمت آقای مرادی ::متاسفانه بیش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه خلیلی بیگیوند: جهانگیر خان بختیاروند ایلخان ( طه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه خلیلی بیگیوند: شجرنامه تیره های علی اکبروند - مصط ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
طایفه چیگوئی منجزی: یکی از طوایف ایل منجزی است که اطلاع ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه چیگوئی منجزی: یکی از طوایف ایل منجزی است که اطلاع ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
طایفه شالی بختیاروند: محل سکونت در دزفول بزرگان محمد قل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بهوند: طایفه بهوند*بهیوند* ایل بختیاروند * ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مال احمدی: شجرنامه تیره های طایفه مال احمدی ا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
چنگایی: شهر مخروبه چنگا در منطقه للر محل س ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قندهار: بعد از فتح این توسط اسکندر مقدونی ن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
چوخا: چوخا*چوغا. چوخه. چغا*کلمه ایی کاملا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
چغا: لباس ایل لر بختیاری چوغا *چغا. چوخ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سوسن: سوسن در زبان لری بختیاری Sosan من ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خلیل اباد: روستاهای رگ خلیل. چم خلیل. تنگ خلی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کوزر: کوزر کلمه ایی لری و در زبان لری بخت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سمال: در زبان لری بختیاری اسم اسماعیل را ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سمال: در زبان لری بختیاری اسم اسماعیل را ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اسماعیل: در زبان لری بختیاری به اسماعیل اس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ابرام: در زبان لری بختیاری اسم ابراهیم به ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مهمید: تیره مهمیدوند در طایفه نیم بنیچه * ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کوه زر: تیره کوزری در طایفه خلیلی بیگیوند پ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
فیلی: شهر دزفول*دژفیل* محل سکونت ایل لر ف ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کوشک زر: تیره های ساکن در کوزر*کوشک زر. کوه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
خلفی: روستاهای کوشک خلف علیا. سفلی. کوش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
چکنه: معنی چکنه نام طایفه ایی از قوم لر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
درسجین: مردم این روستا از ایل لر بختیاری هس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
دودانگه: طایفه دودانگه بختیاری در ابهر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بهمنیار: این طایفه از طایفه بلیوند ایل بختیا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
محمدصالح: طایفه محمدصالح ایل چهارلنگ ایل لر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کران: طایفه کران بهداروند جدا شده از تیره ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جاجو: روستاهای جاجو سفلی، جاجو علیا، جاجو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کر: کر::کل. کئله نام واژه کل ::قوم لر ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کئله: در زبان لری بختیاری به معنی ستون ه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کنجدکار: دهی در دشت زیلایی در دهستان جهانگیر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بلا: در زبان لری بختیاری به معنی گم . ...
٤ ماه پیش