فارسی را پاس بداریم.

فارسی را پاس بداریم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهspin off٢٣:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٣شرکت زایشی ( از کسب و کار اصلی ) واگذاریگزارش
7 | 0
think tank١٢:٤١ - ١٤٠١/٠٢/١٤کانون هم اندیشیگزارش
12 | 1
holding١٢:٢٧ - ١٤٠١/٠٢/١٤گروه سرمایه گذاریگزارش
12 | 1
revamping١٩:١٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٨بازسازیگزارش
5 | 1
excel٢١:٤٤ - ١٤٠١/٠١/٢٥کتاب کارگزارش
5 | 1
platform٢٠:٥٩ - ١٤٠١/٠١/٢١بن سازه سکوگزارش
5 | 1
custodianship٢٢:٥١ - ١٤٠٠/١٠/٣٠متولی دارایی تولیتگزارش
0 | 1
scale up٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/١٠/١٧رشد و توسعهگزارش
5 | 1
notation٢٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٣یکای سنجشگزارش
2 | 1
destine١١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠از قبل انتخاب کردنگزارش
5 | 1
destined١١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠انتخاب شدهگزارش
2 | 0
quotient٢٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥نسبت ضریب هوش بهرهگزارش
12 | 1
therof١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧پس از آنگزارش
2 | 1
irretrievable١٩:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/٠١غیر قابل بازیافتگزارش
12 | 0
politech١١:٣٤ - ١٣٩٩/١١/٠٦پیوند سیاست و فناوریگزارش
7 | 0
spillover٢٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٠تسریگزارش
9 | 1
stakeholder١٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/٣٠ذینفع. سهامدار. مشارکت کننده در خطر فعالیت نوعی. خطرپذیر.گزارش
32 | 1
factoring٢١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری. واگذاری مطالبات. گزارش
12 | 1
email١٥:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٤رایانامهگزارش
21 | 1
flash١٦:٢٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٦( حافظه ) همراهگزارش
12 | 2
premier٠٩:٢٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢برترگزارش
12 | 1
literally١٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠تقریبا حدوداگزارش
18 | 9
proactive١٤:٣٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٤خلاق نوآور تاثیر گذارگزارش
14 | 2
integral١٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٣حاصل جمعگزارش
16 | 1
slime١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٣نرمکگزارش
25 | 1
wiki١١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩دانش نامه مشترکگزارش
44 | 6
cache١١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢( حافظه ) نهانگزارش
28 | 1
dramatically١٥:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠به طور چشمگیری به نحو بارزی گزارش
18 | 1
so what١٥:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠چیست؟ چیه؟ مهم نیست اهمیتی ندارهگزارش
37 | 1
whether١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠هرچند اگرچهگزارش
30 | 1
thorough٠٨:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠عمیق کامل جامعگزارش
12 | 1
certain٠٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠اصلی مشخص معینگزارش
21 | 2
well versed٠٧:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠متبحر آچار به دست وارد ماهرگزارش
9 | 1
matching٠٩:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٧( در بورس ) فروش اختصاصیگزارش
7 | 1
twit١٦:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١٦پیامگزارش
9 | 3
scan٢٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨پویشگزارش
23 | 2
put or pay١٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٣( قرارداد ) تحویل یا پرداخت ( معمولا با تامین کننده کالا مثلا سوخت ) .گزارش
7 | 1
take and pay١٠:١١ - ١٣٩٩/٠٤/١٣( قرارداد ) ببر و بپرداز ( مبنای پرداخت بهای تولید در قراردادهای ذیربط ) .گزارش
7 | 1
take or pay١٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٣( قرارداد ) ببر یا بپرداز ( مبنای پرداخت بهای آمادگی ظرفیت در قراردادهای ذیربط ) .گزارش
7 | 1
tube٢٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/٣١رسانهگزارش
28 | 3
investee٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥سرمایه پذیر ( معمولا دستگاه اجرایی دولتی ) . گزارش
9 | 1
spam٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٢فیلتر هرزنامه ناخواستهگزارش
57 | 2
investment bank٠٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧بانک سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه شرکت مشاور عرضه ( در بازار سرمایه )گزارش
18 | 1
guarantor٠٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧ضامن متعهدگزارش
14 | 1
market maker٠٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧بازار گردان بازار ساز تنظیم گر عرضه و تقاضاگزارش
21 | 1
investors٠٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧سرمایه گذاران دارندگان اوراقگزارش
18 | 1
investor٠٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧سرمایه گذار دارنده اوراقگزارش
28 | 1
committed underwriter٠٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧( نهاد ) متعهد پذیره نویس.گزارش
5 | 1
paying agent٠٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧عامل پرداختگزارش
5 | 1
sales agent٠٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧عامل فروشگزارش
5 | 1