پیشنهاد‌های فارسی را پاس بداریم. (٦٤٢)

بازدید
٣١٤
تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

قیمت فروش قیمت واگذاری

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

قیمت خرید

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حضوری

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

رتبه بندی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

اعتبار سنجی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

جمع بازده بازده ها

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

بازده

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد

شبه دادرسی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رزمایش

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

راهبری

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

راهبر مربی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نوآوری و فناوری

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

نو آفرین

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

کار گروه

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

وارون ساز

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٣

در اکتشاف نفت و گاز : لرزه نگاری

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٤

سرد دشت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

عمل متقابل تعویض

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

در متن های قوانین و مقررات و حقوقی حکم "باید" قوی را دارد.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

شرکت زایشی ( از کسب و کار اصلی ) واگذاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

کانون هم اندیشی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

گروه سرمایه گذاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بازسازی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

کتاب کار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بن سازه سکو

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

متولی دارایی تولیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

رشد و توسعه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

یکای سنجش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

انتخاب شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

از قبل انتخاب کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

نسبت ضریب هوش بهره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

پس از آن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

غیر قابل بازیافت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

پیوند سیاست و فناوری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

تسری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

ذینفع. سهامدار. مشارکت کننده در خطر فعالیت نوعی. خطرپذیر.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری. واگذاری مطالبات.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

رایانامه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

( حافظه ) همراه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

برتر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
-٢٦

تقریبا حدودا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

خلاق نوآور تاثیر گذار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

حاصل جمع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

نرمک

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

دانشنامه دانشنامه اشتراکی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

( حافظه ) نهان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

به طور چشمگیری به نحو بارزی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

چیست؟ چیه؟ مهم نیست اهمیتی نداره