person

/ˈpɜːrsn̩//ˈpɜːsn̩/

معنی: آدم، وجود، تن، شخص، ذات، هیکل، کس، نفر
معانی دیگر: (نادر) آدم پست، مردکه، زنکه، پسره، دختره، انسان (در برابر: حیوان یا چیز)، شخصیت حقوقی، بدن، قیافه، ظاهر، جسم، (دستور زبان) شخص، (قدیمی) رجوع شود به: personage، (قدیمی) بازیگر (نمایشنامه)، (مسیحیت) هر یک از افراد تثلیث (پدر یا پسر یا روح القدس)، پیشوند: شخص، کس [personhood]، هیکل
person(p)
روانشناسى : شخص
person_
پسوند: شخص، کس [chairperson]
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
عبارات: in person
(1) تعریف: a human being.
مترادف: human, individual, soul
مشابه: creature, earthling, man, mortal, one, party, personage, somebody, woman

(2) تعریف: the body of a human being.
مترادف: body
مشابه: being, figure

- the clothes on his person
[ترجمه ترگمان] لباس هایش را به تن داشت،
[ترجمه گوگل] لباس شخصی اش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: one's distinctive personality; self.
مترادف: personality, self
مشابه: being, character, ego, individual, nature, persona, psyche, spirit

(4) تعریف: in grammar, any of three pronoun categories that specify the speaker, the ones spoken to, and the ones spoken about, as first, second, and third person.

جمله های نمونه

1. person (or thing) of your dreams
شخص (یا چیز) رویایی

2. a person amenable to advice
شخصی که نصیحت پذیر است

3. a person in authority
شخصی که قدرت و حق انجام کاری را دارد

4. a person of another race
شخصی از نژاد دیگر

5. a person of consequence
آدم ذی نفوذ

6. a person of easy virtue
شخص بی ناموس

7. a person of mature age
آدم پا به سن گذاشته

8. a person of means
آدم ثروتمند

9. a person of note
یک آدم متشخص

10. a person somewhat inclined to fat
آدمی که تا اندازه ای متمایل به چاقی بود

11. a person who always presented a sorry figure
آدمی که همیشه لب و لوچه اش آویزان بود

12. a person who will stick at nothing
کسی که از هیچ کاری روگردان نیست

13. any person
هرکس

14. each person has five choices
هر کسی فرصت پنج گزینش را دارد.

15. each person must do his own thing
هر کسی باید کار خودش را بکند.

16. each person needs an adequate living space
هر شخصی نیازمند به فضای کافی برای زندگی است.

17. first person singular
اول شخص مفرد

18. no person should be forced to be a witness against himself
هیچ کس نباید وادار بشود که برعلیه خود شهادت بدهد.

19. second person singular
دوم شخص مفرد

20. some person called me
شخصی مرا صدا زد.

21. the person behind
نفر بعدی،نفر عقب

22. third person singular
سوم شخص مفرد

23. in person
شخصا،عملا حاضر

24. a burdensome person
آدم مزاحم

25. a certain person is interested in buying that house
فرد به خصوصی مایل به خرید آن خانه است.

26. a clear-headed person
آدم خوش فکر

27. a competitive person
آدم رقابت جو

28. a cultivated person
آدم با فرهنگ

29. a cultured person
آدم فرهیخته (با فرهنگ)

30. a decadent person
آدم فرومایه

31. a decisive person
آدمی مصمم

32. a fair-minded person
آدم با انصاف

33. a fakey person
آدم دغلکار

34. a jealous person has no rest
حسود هرگز نیاسود

35. a joyless person
آدم دل مرده

36. a large person
آدم هیکل دار

37. a long-armed person
آدم دست دراز

38. a mad person throws a rock in a well which a hundred sane people can't take out
یک دیوانه سنگی را در چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند در بیاورند.

39. a mendacious person
یک آدم دروغگو

40. a mild-mannered person
آدمی دارای طبع ملایم

41. a mysterious person
آدم مرموز

42. a private person
آدم گوشه گیر

43. a punctual person comes on time
آدم خوش قول سر وقت می آید.

44. a safe person to leave the children with
آدمی که می شود به او اطمینان کرد و بچه ها را پیش او گذاشت

45. a suspect person
شخص مورد سوظن

46. a well-rounded person
آدم از هر نظر فرهیخته

47. an affected person
آدم متظاهر

48. an alcoholic person
آدم الکلی

49. an amusing person
آدم بامزه

50. an ethical person
آدم بهخوی (نیک کردار)

51. an expansive person
آدم خونگرم و خوشرو

52. an ignoble person
آدم فرومایه

53. an immoral person
آدم رذل

54. an impracticable person
آدم ناتو

55. an impulsive person
آدم ویری

56. an obnoxious person
آدم بد برخورد (بدقلق)

57. an organized person
آدم مرتب و منظم

58. an outgoing person
یک آدم خوش برخورد

59. an untidy person
آدم شلخته

60. income per person
درآمد هر نفر

61. only a person can inherit under a will
فقط انسان می تواند از طریق وصیت نامه ارث ببرد.

62. only one person came
فقط یک نفر آمد.

63. only one person will be responsible, namely you
فقط یک نفر مسئول خواهد بود،شما.

64. that young person i mentioned in my letter
آن پسره ای که در نامه ام ذکر کردم

65. the eleventh person
نفر یازدهم

66. the fifteenth person
نفر پانزدهم

67. the fiftieth person in the medical school entrance examination
نفر پنجاهم در کنکور طب

68. the first person who edited his poetry
نخستین کسی که اشعار او را ویرایش کرد.

مترادف ها

آدم (اسم)
adam, man, person, one, fellow, bloke, cove, gink, homo

وجود (اسم)
quality, being, person, personality, essence, existence, entity, gink, individuation

تن (اسم)
person, flesh, body, corpus, ton

شخص (اسم)
subject, figure, man, person, one, fellow, cove, gink, wight, guy, varmint, specimen, dude, individual, geezer, human

ذات (اسم)
matter, substance, nature, person, essence, gink, hypostasis, quiddity, main point

هیکل (اسم)
person, physique, gink, statue, fan, temple, habitus

کس (اسم)
person, gink, cunt

نفر (اسم)
man, person, soldier, man jack

تخصصی

[فوتبال] شخص
[حقوق] شخص، نفر

به انگلیسی

• human being; individual human; body of a human
-person combines with nouns to form new nouns which refer to someone who carries out a particular role or has a particular job. -person is often used instead of `-man' or `-woman' in order to avoid specifying what sex somebody is.
-person also combines with numbers to form words which describe how many people a particular object or activity is intended for.
a person is a man or a woman.
in grammar, the first person means the speaker, or the speaker and someone else, the second person means the person or people being spoken to, and the third person means someone or something else.
if you do something in person, you do it yourself, rather than someone else doing it for you.
if you hear or see someone in person, you hear or see them directly, rather than on radio or television.

پیشنهاد کاربران

شخص. فرد
شخص ، فرد ، ادم
فرد. یک نفر
تن، شخص، آدم
آدمیزاد
نیم نفر
Dude
آدم، فرد

کَس Kas
پارسی Peson
شخص ، نفر
واژه Person
کس، تن ( پارسی )
شخص، نفر ( عربی )
چیزی
A person whose words are the word of a document with one word
کسی که حرفو کلامش با یک کلمه حکم سند است
One person foot in the middle
پای یک نفر در میان است
بشر
Person= شخص فرد. تن. کَس
اسم person به معنای فرد
معادل فارسی اسم person فرد است. این اسم به معنای انسان است و بخصوص به فردیت او اشاره دارد. مثال:
. he's a very dangerous person ( او فرد بسیار خطرناکی است. )
. you're the only person i know at this party ( تو تنها فردی هستی که در این مهمانی میشناسم. )
- در مثال زیر این اسم به انسان اشاره دارد، ولی به فردی که شناخته شده نیست یا نام او مشخص نیست. مثال:
. dinner cost about $35 per person ( هزینه شام حدود 35 دلار برای هر نفر شد. )
نکته: اسم people حالت جمع این اسم است. البته persons نیز در مواردی استفاده می شود.

منبع: سایت بیاموز
تکی - یک نفره
person ( زبان‏شناسی )
واژه مصوب: شخص
تعریف: مقوله ای دستوری که گوینده و مخاطب و دیگری را از هم متمایز می کند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما