decommissioning

پیشنهاد کاربران

دمونتاژ تاسیسات و تجهیزات ( در قراردادهای نفت و گاز )
decommissioning ( علوم نظامی )
واژه مصوب: کنارگذاری
تعریف: از رده خارج کردن یک هواگرد یا ناو یا سلاح و جدا کردن قطعات آن
راکد سازی
( ساختمان ) برچیدن کارگاه
[حقوق نفت و گاز] برچیدن، رهاسازی

بپرس