برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رئیس علی دلواری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به ازای هر نفر از جمعیت
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman برای عبارت per head:
for each person
١٣٩٩/١١/١٧
|

2 دوره کوتاه مدت آموزشی پیش از شروع به تحصیل در مدرسه یا دانشگاه - دوره کوتاه مدت آموزشی پیش از شروع به کار در یک شرکت
معنی گرفته شده از دیکشنری آن ...
١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

3 حالت برتری که یک شرکت نسبت به سایر رقیب هایش دارد
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
the fact that a company has an advantage over it ...
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

4 در عملی (تصمیم گیری) دخیل بودن
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
to be involved in making a decision about something
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

5 مرور کردن - زیاد مطالعه کردن
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
to learn as much as you can about a subject, because you need the know ...
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

6 (phrasal verb)
گذشت زمان (به طوریکه احساس می کنی آهسته می گذرد)
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
if time drags by, it seems to p ...
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

7 (این یک صفت است)
عجیب و غریب - (از نظر ظاهری) ناآشنا
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Oxford :
Exotic or unfamiliar in appearance.
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

8 (این یک phrasal verb بشکل informal است)
کالوکیشن: string somebody along
کسی را گول زدن (برای اینکه در آینده کمکش خواهی کرد یا اینکه او را دوست ...
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

9 خستگی مفرط ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

10 (این یک فعل است که حالت transitive داشته و به معنی)
جستجو کردن وبسایت با استفاده از کلیک کردن روی لینک ها
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Coll ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

11 (این یک صفت است که معمولا به شکل طنز آمیز استفاده می شود و به معنی)
ترسناک - وحشتناک
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
making you f ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

12 (این یک صفت است و به معنی)
دوست داشتنی - بسیار دوست داشتنی
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
liked by many people
معنی گ ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

13 از کار اخراج کردن - از کار برکنار کردن کسی - بیکار کردن کسی
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
to stop employing someone because there ...
١٣٩٨/٠٤/١٢
|

14 معنی اول: نوعی عروسک خیمه شب بازی ساده که از چیزی شبیه جوراب به همراه دو عدد چشم ساخته شده باشد.
معنی دوم :اسامی غیر واقعی که برخی از انسان برای خ ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

15 نوعی کتاب مصور کُمیک مربوط به کشور کره جنوبی
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Oxford :
A style of South Korean comic books and graphic novels
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

16 (در معنی که در زیر ارائه می شود، این کلمه خودش یک فعل مستقل می باشد که شکل سوم فعل mean {نمی باشد} و دارای یک معنی مستقل برای خودش است)
طراحی کرد ...
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

17 (یک صفت است و به معنی)
کوتاه مدت
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
existing or happening for only a short time
معنی گرفته شده از ...
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

18 (یک صفت است که به شکل true to life نیز نوشته می شود و درباره کتاب یا فیلمنامه بکار می رود و به معنی)
واقعگرایانه - طبیعی
معنی گرفته شده از دیکش ...
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

19 (این یک صفت است و به معنی)
بلند مدت
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
used to talk about something that has been continuing for a l ...
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

20 (یک صفت است)
بدون احساس - بی احساسات
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
showing no emotion when you are talking about something exci ...
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

21 (یک صفت می باشد)
دارای آخرین اطلاعات - طبق آخرین مَد یا تکنولوژی
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
1 including all the latest infor ...
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

22 (این یک صفت است که حالت informal دارد. البته در برخی از دیکشنری ها به عنوان اسم نیز معرفی شده است)
همه چیز دان - عالِم نما
معنی گرفته شده از دی ...
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

23 (یک صفت است که با فعل get کالوکیشن می دهد)
معنی:
ضعیف - ناتوان - بی فایده
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Oxford :
Worn out, incapacitat ...
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

24 ترکیب to be of… یعنی ((داشتنِ ...)). مثلا وقت می گوییم ((It is of importance)) یعنی ((اهمیت دارد)). ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

25 (یک صفت است) به معنی:
خیلی موثر - دارای تاثیر زیاد
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
having a great influence or effect
معنی گر ...
١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

26 (یک صفت است) به معنی:
عملی و عاقلانه
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
practical and direct in a sensible honest way
معنی گرفته ...
١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

27 از این نوع - از این گونه
(در اینجا nature به معنی {نوع - گونه} می باشد.
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
a particular kind of thin ...
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

28 پرستاری از کودک - نگهداری از کودک (noun-uncountable)
(به شکل childminding نیز نوشته می شود)
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
bab ...
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

29 کنترل و حفاظت بوسیله پلیس
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
the way that the police are used to keep control over a particular area an ...
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

30 فرصت های شغلی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

31 جلوگیری کردن (از یک چیز بد و منفی) - دور نگه داشتن
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
to prevent something dangerous or unpleasant from ...
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

32 به بیان دیگر ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

33 به عنوان اثرات بد
(از این عبارت، در رایتینگ نویسی برای شروع پاراگرافی که می خواهیم در آن اثرات بد و نکات منفی موضوع انشاء را بنویسم، استفاده می شو ...
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

34 اثرات بد - اثرات منفی
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
the bad effects of something that also has good effects
معنی گرفته شده از ...
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

35 (هم صفت است و هم قید)
داخل اداره ای - درون سازمانی
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
working within a company or organization
مع ...
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

36 غذای آماده
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
food that is partly or completely prepared already and that is sold frozen or in cans, pa ...
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

37 غذای آماده
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
a meal that has already been cooked and is sold ready to eat
معنی گرفته شده از دیکشنری ...
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

38 ازدحام جمعیت
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
when there are too many people living in a particular place
معنی گرفته شده از دیکشنر ...
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

39 (یک صفت است)
(درباره پنجره به معنی) دوجداره
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
having two layers of glass to keep heat insi ...
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

40 در حال رشد و توسعه بصورت سریع
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
growing, expanding, or developing rapidly
معنی گرفته شده ا ...
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

41 شهرستان - شهر کوچک
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
a town usually small and concerned primarily with serving the surrounding ...
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

42 اصلی - مهم ترین
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
most important SYN main
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
of ...
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

43 زمینه را (برای انجام کاری) فراهم کردن
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
to provide the conditions that will make it possible for somet ...
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

44 توریست - گردشگر
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
someone who has travelled to a place on holiday → tourist SYN vacationer
معنی گرف ...
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

45 (یک idiom است)
مفید بودن (برای چیزی)
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
beneficial to
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

46 شغل - زمینه کاری
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
the work that a person does regularly in order to earn money : job
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

47 تحصیلات عالی
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
education at a college, university etc
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webs ...
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

48 تاکید کردن (بر یک حقیقت)
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
to emphasize the fact that something is important or true
معنی گرفته شده ...
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

49 بارفیکس رفتن (این کلمه در اینجا حالت اسم دارد و فعل نیست اما در فارسی معنی که برایش می آوریم حالت فعلی دارد)
(به شکل pullups نیز نوشته می شود)
...
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

50 انتقال دادن منظور (بطور موفق) – ارتباط برقرار کردن (بطور موفق)
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
to succeed in communicating an idea o ...
١٣٩٨/٠١/٢٣
|