رئیس علی دلواری

رئیس علی دلواری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهat a faster clip٢١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥با سرعت بیشتر حرکت کردن - با سرعت بیشتر رخ دادنگزارش
5 | 0
per head of population٢١:١٠ - ١٣٩٩/١١/١٧به ازای هر نفر از جمعیت معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman برای عبارت per head: for each personگزارش
5 | 1
orientation course٢٠:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣دوره کوتاه مدت آموزشی پیش از شروع به تحصیل در مدرسه یا دانشگاه - دوره کوتاه مدت آموزشی پیش از شروع به کار در یک شرکت معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین ... گزارش
12 | 1
competitive edge١٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣حالت برتری که یک شرکت نسبت به سایر رقیب هایش دارد معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge : the fact that a company has an advantage over its comp ... گزارش
46 | 1
have a say in١٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٣در عملی ( تصمیم گیری ) دخیل بودن معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge : to be involved in making a decision about somethingگزارش
25 | 1
bone up on١٣:٤٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦مرور کردن - زیاد مطالعه کردن معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : to learn as much as you can about a subject, because you need the knowledge, ... گزارش
23 | 1
drag by١١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦( phrasal verb ) گذشت زمان ( به طوریکه احساس می کنی آهسته می گذرد ) معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN : if time drags by, it seems to pass ... گزارش
14 | 1
foreign looking١٩:٣٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢( این یک صفت است ) عجیب و غریب - ( از نظر ظاهری ) ناآشنا معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Oxford : Exotic or unfamiliar in appearance.گزارش
7 | 1
string along١٤:٠٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠١( این یک phrasal verb بشکل informal است ) کالوکیشن: string somebody along کسی را گول زدن ( برای اینکه در آینده کمکش خواهی کرد یا اینکه او را دوست دا ... گزارش
14 | 1
over tiredness١٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٤/٣١خستگی مفرطگزارش
12 | 1
click through١٩:٠٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٢( این یک فعل است که حالت transitive داشته و به معنی ) جستجو کردن وبسایت با استفاده از کلیک کردن روی لینک ها معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Collins ... گزارش
18 | 1
dreaded١٨:٢٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٢( این یک صفت است که معمولا به شکل طنز آمیز استفاده می شود و به معنی ) ترسناک - وحشتناک معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : making you feel af ... گزارش
71 | 1
well liked١٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٠( این یک صفت است و به معنی ) دوست داشتنی - بسیار دوست داشتنی معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam - Webster : liked by many people معنی گرفته شد ... گزارش
46 | 1
lay off١٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠٤/١٢از کار اخراج کردن - از کار برکنار کردن کسی - بیکار کردن کسی معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : to stop employing someone because there is no ... گزارش
51 | 1
sock puppet١٤:٠٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠٩معنی اول: نوعی عروسک خیمه شب بازی ساده که از چیزی شبیه جوراب به همراه دو عدد چشم ساخته شده باشد. معنی دوم :اسامی غیر واقعی که برخی از انسان برای خود ... گزارش
12 | 1
manhwa١٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٣/٢٨نوعی کتاب مصور کُمیک مربوط به کشور کره جنوبی معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Oxford : A style of South Korean comic books and graphic novelsگزارش
23 | 1
meant١٨:٥٣ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧( در معنی که در زیر ارائه می شود، این کلمه خودش یک فعل مستقل می باشد که شکل سوم فعل mean {نمی باشد} و دارای یک معنی مستقل برای خودش است ) طراحی کردن ... گزارش
207 | 3
short lived١٨:٣٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧( یک صفت است و به معنی ) کوتاه مدت معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : existing or happening for only a short time معنی گرفته شده از دیکشنری ... گزارش
18 | 1
true to life١٨:٣١ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧( یک صفت است که به شکل true to life نیز نوشته می شود و درباره کتاب یا فیلمنامه بکار می رود و به معنی ) واقعگرایانه - طبیعی معنی گرفته شده از دیکشنری ... گزارش
18 | 1
long running١٧:٤٣ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧( این یک صفت است و به معنی ) بلند مدت معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : used to talk about something that has been continuing for a long ti ... گزارش
23 | 1
matter of fact١٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧( یک صفت است ) بدون احساس - بی احساسات معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : showing no emotion when you are talking about something exciting, ... گزارش
23 | 1
up to the minute١٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧( یک صفت می باشد ) دارای آخرین اطلاعات - طبق آخرین مَد یا تکنولوژی معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : 1 including all the latest information ... گزارش
39 | 1
know it all١٢:٤٢ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧( این یک صفت است که حالت informal دارد. البته در برخی از دیکشنری ها به عنوان اسم نیز معرفی شده است ) همه چیز دان - عالِم نما معنی گرفته شده از دیکشن ... گزارش
41 | 1
used up١٨:١٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٣( یک صفت است که با فعل get کالوکیشن می دهد ) معنی: ضعیف - ناتوان - بی فایده معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Oxford : Worn out, incapacitated, rende ... گزارش
25 | 1
be of١٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠١ترکیب to be of… یعنی ( ( داشتنِ . . . ) ) . مثلا وقت می گوییم ( ( It is of importance ) ) یعنی ( ( اهمیت دارد ) ) .گزارش
64 | 1
far‐reaching١١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٦( یک صفت است ) به معنی: خیلی موثر - دارای تاثیر زیاد معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : having a great influence or effect معنی گرفته شده از ... گزارش
5 | 1
down‐to‐earth١١:٣٨ - ١٣٩٨/٠٢/٢٦( یک صفت است ) به معنی: عملی و عاقلانه معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : practical and direct in a sensible honest way معنی گرفته شده از دیک ... گزارش
5 | 1
of this nature١١:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٣از این نوع - از این گونه ( در اینجا nature به معنی {نوع - گونه} می باشد. معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : a particular kind of thing معنی ... گزارش
16 | 1
childminding١٢:١١ - ١٣٩٨/٠٢/١٠پرستاری از کودک - نگهداری از کودک ( noun - uncountable ) ( به شکل childminding نیز نوشته می شود ) معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge : bab ... گزارش
23 | 1
policing١٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٢/١٠کنترل و حفاظت بوسیله پلیس معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : the way that the police are used to keep control over a particular area and to p ... گزارش
60 | 1
professional possibilities٢٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤فرصت های شغلیگزارش
14 | 1
keep at bay١٣:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤جلوگیری کردن ( از یک چیز بد و منفی ) - دور نگه داشتن معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : to prevent something dangerous or unpleasant from hap ... گزارش
32 | 1
to put it differently١٣:٣٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤به بیان دیگرگزارش
21 | 1
on the flip side١٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤به عنوان اثرات بد ( از این عبارت، در رایتینگ نویسی برای شروع پاراگرافی که می خواهیم در آن اثرات بد و نکات منفی موضوع انشاء را بنویسم، استفاده می شود ... گزارش
80 | 1
flip side١٣:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤اثرات بد - اثرات منفی معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : the bad effects of something that also has good effects معنی گرفته شده از دیکشنری آ ... گزارش
25 | 1
in‐house١٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤( هم صفت است و هم قید ) داخل اداره ای - درون سازمانی معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : working within a company or organization معنی گرفته ... گزارش
5 | 1
convenience food١٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤غذای آماده معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : food that is partly or completely prepared already and that is sold frozen or in cans, packages ... گزارش
55 | 1
ready meal١٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤غذای آماده معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : a meal that has already been cooked and is sold ready to eat معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین M ... گزارش
23 | 1
overpopulation١١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤ازدحام جمعیت معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : when there are too many people living in a particular place معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین ... گزارش
32 | 1
double glazed١٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣( یک صفت است ) ( درباره پنجره به معنی ) دوجداره معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam - Webster : having two layers of glass to keep heat insid ... گزارش
21 | 1
burgeoning١١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣در حال رشد و توسعه بصورت سریع معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam - Webster : growing, expanding, or developing rapidly معنی گرفته شده از دیکشن ... گزارش
51 | 1
country town٢٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠١شهرستان - شهر کوچک معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam - Webster : a town usually small and concerned primarily with serving the surrounding rur ... گزارش
9 | 1
chief١٣:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠١اصلی - مهم ترین معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : most important SYN main معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam - Webster : of greatest ... گزارش
76 | 1
lay the groundwork١٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠١زمینه را ( برای انجام کاری ) فراهم کردن معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : to provide the conditions that will make it possible for something ... گزارش
37 | 1
holidaymaker١٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠١توریست - گردشگر معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : someone who has travelled to a place on holiday → tourist SYN vacationer معنی گرفته شده از ... گزارش
7 | 1
of benefit to٢٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٨( یک idiom است ) مفید بودن ( برای چیزی ) معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam - Webster : beneficial toگزارش
9 | 1
line of work١٤:٢٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٨شغل - زمینه کاری معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam - Webster : the work that a person does regularly in order to earn money : jobگزارش
34 | 1
tertiary education١٣:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٨تحصیلات عالی معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : education at a college, university etc معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam - Webster : e ... گزارش
57 | 1
underscore١٤:٤٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٧تاکید کردن ( بر یک حقیقت ) معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman : to emphasize the fact that something is important or true معنی گرفته شده از دی ... گزارش
39 | 1
pull ups١١:٥٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٦بارفیکس رفتن ( این کلمه در اینجا حالت اسم دارد و فعل نیست اما در فارسی معنی که برایش می آوریم حالت فعلی دارد ) ( به شکل pullups نیز نوشته می شود ) ... گزارش
14 | 1