کاربر آبادیس

کاربر آبادیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهحد نصاب٢٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣حداقل اعضای لازم برای رسمیت جلسهگزارش
67 | 2
extraordinary١٠:٥٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣فوق العادهگزارش
101 | 2
align٠١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠١تراز شدن همتراز شدنگزارش
57 | 1
relative٠١:١٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠١نسبیگزارش
166 | 2
utilizing٢٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٣بکارگیری بکاربردنگزارش
34 | 1
unified٢٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٣یکپارچهگزارش
110 | 1
identify١٧:٥٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٣تشخیص دادن - - - - - - - - - - - - مشخص کردنگزارش
74 | 1
investment١٧:٤٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٣سرمایه گذاری بلندمدت ( حساب بانکی )گزارش
48 | 1
savings١٧:٤٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٣پس انداز savings account حساب پس اندازگزارش
41 | 1
financial١٧:٤٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٣صفت: مالیگزارش
37 | 1
inherit١٧:١٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٣ارث بردن "به ارث بردن"گزارش
136 | 1
realize١٧:١٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٣پی بردنگزارش
76 | 1
figure out١٧:١٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٣فهمیدن متوجه شدن سر در آوردنگزارش
103 | 2
expose١٧:٠٩ - ١٣٩٨/٠٢/١٣افشا کردن نشان دادنگزارش
78 | 1
reducing١٦:٥٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٣کاهش کاهش دادن کم کردن کم شدنگزارش
44 | 1
folks١٦:٥٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٣مردم افرادگزارش
76 | 5
reveal١٦:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/١٣فاش کردن افشا کردنگزارش
76 | 1
irrelevant١٦:٣١ - ١٣٩٨/٠٢/١٣نامربوط بی ربط غیرضروریگزارش
53 | 1
fundamental١٦:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٣"اساسی" بنیادیگزارش
71 | 1
hand in hand١٥:٥٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٣ارتباط مستقیم ( با هم ) داشتنگزارش
25 | 1
well defined١٥:٤٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٣صریح معلوم معین واضحگزارش
41 | 1
tend١٥:٤٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٣تمایل داشتن میل داشتنگزارش
62 | 1
self contained١٥:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٣مستقل مجزاگزارش
39 | 1
inherent١٥:٣٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٣صفت: درونی، ذاتی، نهادینهگزارش
126 | 1
procedural١٥:١٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٣رویه ایگزارش
41 | 1
existence١٥:٢٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٣موجودیت وجودگزارش
34 | 1
alternative١٥:٢٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٣جایگزین جایگزین دیگر جایگزین دیگریگزارش
48 | 1
procedure١٥:١٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٣رویهگزارش
41 | 2
mad libs١٤:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣یک نوع بازی کلمه ایگزارش
18 | 1
maintainable١٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣نگهداری قابل نگهداری بودنگزارش
14 | 1
lead١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣موجب شدن، سبب شدن، منجر ( به چیزی ) شدنگزارش
41 | 5
interrupt١٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣قطع کردنگزارش
140 | 1
caught١٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣دریافت، دریافت شدن، دریافت کردنگزارش
44 | 3
what if٢٣:٤٥ - ١٣٩٨/٠١/٣١چه میشود اگر چه میشد اگر از کجا معلوم از کجا معلوم که اگرگزارش
170 | 1
accomplish٢٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/٣١انجام دادنگزارش
76 | 1
fractions٢٣:٣٣ - ١٣٩٨/٠١/٣١اعداد کسریگزارش
12 | 1
fraction٢٣:٣٢ - ١٣٩٨/٠١/٣١fractions اعداد کسریگزارش
23 | 1
whole number٢٣:٢٩ - ١٣٩٨/٠١/٣١عدد صحیح integerگزارش
16 | 5
internalize١٧:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٣١درونی کردنگزارش
25 | 1
case sensitive١٦:١٩ - ١٣٩٨/٠١/٣١[کامپیوتر] حساس به حروف کوچک و بزرگگزارش
21 | 1
from scratch١٦:١٣ - ١٣٩٨/٠١/٣١از صفر از اول از ابتدا از آغازگزارش
51 | 1
leave off١٥:٥٩ - ١٣٩٨/٠١/٣١جا انداختنگزارش
25 | 1
plus١٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠١/٣٠مزیتگزارش
30 | 2
contrast٢٣:٤٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٦مقایسه کردنگزارش
145 | 1
identical٢٣:٣٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٦همسان همانندگزارش
44 | 1
functionally٢٣:٣٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٦از نظر عملکردگزارش
18 | 1
white space٢٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٦"فضای خالی"، مکان خالی، جای خالیگزارش
7 | 1
short for٢٣:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٦مخففِگزارش
21 | 1
placeholder٢٣:١٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٦جایبانگزارش
18 | 1
placeholder٢٣:١٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٦mathematics, logic a symbol used in a logical or mathematical expression to represent another term or quantity that is not yet specified but may occu ... گزارش
16 | 1