برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کاربر آبادیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حداقل اعضای لازم برای رسمیت جلسه ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

2 فوق العاده ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

3 تراز شدن
همتراز شدن
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

4 نسبی ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

5 بکارگیری
بکاربردن
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

6 یکپارچه ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

7 تشخیص دادن
------------
مشخص کردن
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

8 سرمایه گذاری
بلندمدت (حساب بانکی)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

9 پس انداز
savings account حساب پس انداز
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

10 صفت: مالی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

11 ارث بردن
"به ارث بردن"
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

12 پی بردن ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

13 فهمیدن
متوجه شدن
سر در آوردن
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

14 افشا کردن
نشان دادن
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

15 کاهش
کاهش دادن
کم کردن
کم شدن
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

16 مردم
افراد
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

17 فاش کردن
افشا کردن
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

18 نامربوط
بی‌ربط
غیرضروری
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

19 "اساسی"
بنیادی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

20 ارتباط مستقیم (با هم) داشتن ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

21 صریح
معلوم
معین
واضح
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

22 تمایل داشتن
میل داشتن
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

23 مستقل
مجزا
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

24 صفت: درونی، ذاتی، نهادینه ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

25 موجودیت
وجود
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

26 جایگزین
جایگزین دیگر
جایگزین دیگری
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

27 رویه ای ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

28 رویه ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

29 یک نوع بازی کلمه ای ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

30 نگهداری
قابل نگهداری بودن
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

31 موجب شدن، سبب شدن، منجر (به چیزی) شدن ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

32 قطع کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

33 دریافت، دریافت شدن، دریافت کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

34 چه میشود اگر
چه میشد اگر
از کجا معلوم
از کجا معلوم که اگر
١٣٩٨/٠١/٣١
|

35 انجام دادن ١٣٩٨/٠١/٣١
|

36 اعداد کسری ١٣٩٨/٠١/٣١
|

37 fractions اعداد کسری ١٣٩٨/٠١/٣١
|

38 عدد صحیح
integer
١٣٩٨/٠١/٣١
|

39 درونی کردن ١٣٩٨/٠١/٣١
|

40 [کامپیوتر] حساس به حروف کوچک و بزرگ ١٣٩٨/٠١/٣١
|

41 از صفر
از اول
از ابتدا
از آغاز
١٣٩٨/٠١/٣١
|

42 جا انداختن ١٣٩٨/٠١/٣١
|

43 مزیت ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

44 ظرف ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

45 مقایسه کردن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

46 همسان
همانند
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

47 از نظر عملکرد ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

48 "فضای خالی"، مکان خالی، جای خالی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

49 مخففِ ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

50 جایبان ١٣٩٨/٠١/٢٦
|