کاربر آبادیس

کاربر آبادیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهحد نصاب٢٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣حداقل اعضای لازم برای رسمیت جلسهگزارش
46 | 2
extraordinary١٠:٥٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣فوق العادهگزارش
55 | 2
align٠١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠١تراز شدن همتراز شدنگزارش
41 | 0
relative٠١:١٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠١نسبیگزارش
103 | 2
utilizing٢٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٣بکارگیری بکاربردنگزارش
21 | 1
unified٢٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٣یکپارچهگزارش
74 | 1
identify١٧:٥٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٣تشخیص دادن - - - - - - - - - - - - مشخص کردنگزارش
51 | 1
investment١٧:٤٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٣سرمایه گذاری بلندمدت ( حساب بانکی )گزارش
25 | 0
savings١٧:٤٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٣پس انداز savings account حساب پس اندازگزارش
28 | 0
financial١٧:٤٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٣صفت: مالیگزارش
21 | 1
inherit١٧:١٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٣ارث بردن "به ارث بردن"گزارش
85 | 1
realize١٧:١٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٣پی بردنگزارش
57 | 1
figure out١٧:١٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٣فهمیدن متوجه شدن سر در آوردنگزارش
74 | 2
expose١٧:٠٩ - ١٣٩٨/٠٢/١٣افشا کردن نشان دادنگزارش
55 | 1
reducing١٦:٥٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٣کاهش کاهش دادن کم کردن کم شدنگزارش
25 | 0
folks١٦:٥٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٣مردم افرادگزارش
60 | 5
reveal١٦:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/١٣فاش کردن افشا کردنگزارش
44 | 1
irrelevant١٦:٣١ - ١٣٩٨/٠٢/١٣نامربوط بی ربط غیرضروریگزارش
37 | 1
fundamental١٦:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٣"اساسی" بنیادیگزارش
32 | 0
hand in hand١٥:٥٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٣ارتباط مستقیم ( با هم ) داشتنگزارش
16 | 0
well defined١٥:٤٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٣صریح معلوم معین واضحگزارش
21 | 0
tend١٥:٤٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٣تمایل داشتن میل داشتنگزارش
53 | 1
self contained١٥:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٣مستقل مجزاگزارش
28 | 1
inherent١٥:٣٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٣صفت: درونی، ذاتی، نهادینهگزارش
57 | 1
existence١٥:٢٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٣موجودیت وجودگزارش
21 | 1
alternative١٥:٢٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٣جایگزین جایگزین دیگر جایگزین دیگریگزارش
34 | 1
procedural١٥:١٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٣رویه ایگزارش
30 | 0
procedure١٥:١٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٣رویهگزارش
28 | 1
mad libs١٤:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣یک نوع بازی کلمه ایگزارش
7 | 0
maintainable١٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣نگهداری قابل نگهداری بودنگزارش
12 | 0
lead١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣موجب شدن، سبب شدن، منجر ( به چیزی ) شدنگزارش
37 | 4
interrupt١٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣قطع کردنگزارش
78 | 1
caught١٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣دریافت، دریافت شدن، دریافت کردنگزارش
34 | 3
what if٢٣:٤٥ - ١٣٩٨/٠١/٣١چه میشود اگر چه میشد اگر از کجا معلوم از کجا معلوم که اگرگزارش
115 | 1
accomplish٢٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/٣١انجام دادنگزارش
53 | 1
fractions٢٣:٣٣ - ١٣٩٨/٠١/٣١اعداد کسریگزارش
7 | 1
fraction٢٣:٣٢ - ١٣٩٨/٠١/٣١fractions اعداد کسریگزارش
12 | 1
whole number٢٣:٢٩ - ١٣٩٨/٠١/٣١عدد صحیح integerگزارش
7 | 1
internalize١٧:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٣١درونی کردنگزارش
21 | 0
case sensitive١٦:١٩ - ١٣٩٨/٠١/٣١[کامپیوتر] حساس به حروف کوچک و بزرگگزارش
14 | 0
from scratch١٦:١٣ - ١٣٩٨/٠١/٣١از صفر از اول از ابتدا از آغازگزارش
28 | 0
leave off١٥:٥٩ - ١٣٩٨/٠١/٣١جا انداختنگزارش
21 | 1
plus١٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠١/٣٠مزیتگزارش
16 | 1
contrast٢٣:٤٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٦مقایسه کردنگزارش
80 | 1
identical٢٣:٣٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٦همسان همانندگزارش
30 | 1
functionally٢٣:٣٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٦از نظر عملکردگزارش
14 | 0
white space٢٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٦"فضای خالی"، مکان خالی، جای خالیگزارش
5 | 0
short for٢٣:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٦مخففِگزارش
16 | 0
placeholder٢٣:١٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٦جایبانگزارش
12 | 1
placeholder٢٣:١٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٦mathematics, logic a symbol used in a logical or mathematical expression to represent another term or quantity that is not yet specified but may occu ... گزارش
12 | 1