رتبه
١
امنیاز
١,٧٨١,١١٠
مدال
١٠,٤٨٩
طلا
٩٣٧
نقره
٤,٩٦٩
برنز
٤,٥٨٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٨٤٧,٢٢٦
مدال
٧,١٨٨
طلا
٨١٩
نقره
٢,٢٣٨
برنز
٤,١٣١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٧١٩,٠٣٤
مدال
٢٤,٩٣٨
طلا
٦٠٢
نقره
١٥,٧٨٦
برنز
٨,٥٥٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٥٦٩,٥٨٨
مدال
٢,١٦٩
طلا
٣٧٦
نقره
٦٨٣
برنز
١,١١٠
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
٥٣٠,٠٨٩
مدال
٦,٣٥٢
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٥
برنز
٢,١٨١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٥١٧,٥٩٧
مدال
٤,١٤٣
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٨١
برنز
٢,٤٧٩
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٤٨٢,٣٦٧
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٤١٣,١٧٢
مدال
١٢,٥٣١
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٨
برنز
٨,٤٥٥
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٣٩١,٦٣٢
مدال
٣٨,٤٤٨
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٤
برنز
١١,١٦٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٣٧٢,٥٨٥
مدال
٢,٢٩٠
طلا
٢١٨
نقره
١,١٣١
برنز
٩٤١
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٣٢٣,٥٥٨
مدال
١,٩٩٠
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٦
برنز
٩٧٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٣١٢,٣٢٥
مدال
٧,٢٧٢
طلا
٣٤
نقره
٢,٨٣٧
برنز
٤,٤٠١
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
٣٠٩,٧٢٣
مدال
٥,٧٣٠
طلا
٢١١
نقره
٣,٤٥٧
برنز
٢,٠٦٢
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
٣٠٥,٤٩٣
مدال
١,٥١٢
طلا
١٨٢
نقره
٤٠٣
برنز
٩٢٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٢٧٣,٢٩٢
مدال
١,٦٩٢
طلا
٩٧
نقره
٩٣٤
برنز
٦٦١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٢٢٧,٩٥٢
مدال
٢,٠٩٥
طلا
٧٦
نقره
١,٠٠٥
برنز
١,٠١٤
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٢٢٣,٦١٩
مدال
٧,٤٨٩
طلا
٢٥
نقره
٣,٢١٦
برنز
٤,٢٤٨
شغل
طراح جدول
مکان
فریمان
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
١٨٢,٣١٢
مدال
٨٤٣
طلا
١٦٣
نقره
٢٧١
برنز
٤٠٩
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
١٧٣,١٨٣
مدال
٢,٤٤٣
طلا
٤٠
نقره
٩٤٣
برنز
١,٤٦٠
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
١٧١,٨٦٥
مدال
٥٠٩
طلا
١٢٧
نقره
٢٢٩
برنز
١٥٣
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
١٧٠,٩٣٤
مدال
١,١٣٥
طلا
٢١
نقره
٢٥٥
برنز
٨٥٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
١٦٥,٥٢٣
مدال
٣,١١١
طلا
٣١
نقره
١,٩٨٨
برنز
١,٠٩٢
شغل
ITman
مکان
Tabriz
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
١٦٤,٢٢٢
مدال
٢,٣٢١
طلا
١٦
نقره
٦٠٦
برنز
١,٦٩٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
١٥٢,٤٣٧
مدال
١,١٠١
طلا
٤٩
نقره
٣٤٧
برنز
٧٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
١٥٢,٢١٦
مدال
١,٩٨٣
طلا
٤١
نقره
٥٧٥
برنز
١,٣٦٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
١٤٥,٣٢٢
مدال
١,٥٣٧
طلا
٣٩
نقره
٣١٤
برنز
١,١٨٤
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
١٣٤,٠٢٠
مدال
٣٧٢
طلا
٥٦
نقره
١٤٥
برنز
١٧١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
١٣٣,٧٥٢
مدال
٥٩٩
طلا
٧٨
نقره
٢٥٢
برنز
٢٦٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
١٣٣,٦٣١
مدال
١,١٥٢
طلا
٥٢
نقره
٦٠٢
برنز
٤٩٨
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
١٣٠,٨٩٤
مدال
١,١٦٦
طلا
٤٥
نقره
٣٢٢
برنز
٧٩٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
١٣٠,٨٤١
مدال
٣,٢٤٠
طلا
٢٨
نقره
١,٥٠٩
برنز
١,٧٠٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
١٢١,٤٩٨
مدال
٥٨٣
طلا
٦٦
نقره
٢٦٦
برنز
٢٥١
مکان
Tehran
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
١١٩,٦٦٢
مدال
١,٣٧٦
طلا
١٤
نقره
٥٤١
برنز
٨٢١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
١١٩,٢٥١
مدال
١٠,٧٧٦
طلا
١٣
نقره
٤,٦٤٦
برنز
٦,١١٧
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
١١٧,٦٢٣
مدال
١,٦٨٨
طلا
١١
نقره
٥٦٥
برنز
١,١١٢
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
١١٦,٦٤٠
مدال
١,٢٩٣
طلا
١٥
نقره
٢٢١
برنز
١,٠٥٧
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
١١٥,٧٥١
مدال
٨٦٦
طلا
١٣٨
نقره
٢٧٤
برنز
٤٥٤
مکان
.......
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
١١٤,٧٠٠
مدال
٢,٤٤٣
طلا
١٧
نقره
١,٦٨٠
برنز
٧٤٦
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
١١١,١٥١
مدال
١,١٩٢
طلا
١٧
نقره
٤٤٨
برنز
٧٢٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
١١٠,٦٤٢
مدال
١,٥٧٧
طلا
١٢
نقره
٥٧٠
برنز
٩٩٥
شغل
روانشناسی
مکان
خرم آباد
عضویت
٣ سال پیش