برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید ترابی

سعید ترابی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قال گذاشتن کسی ١٣٩٩/١٢/٢٨
|

2 خبردار ایستادن ١٣٩٩/١٢/١٨
|

3 پنهانکاری ١٣٩٩/١١/١١
|

4 رزمنده
کارکشته، کار آزموده
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

5 بی سر و صدا. ١٣٩٩/١٠/١٠
|

6 یاری خواهانه ١٣٩٩/١٠/١٠
|

7 شب کاری
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

8 درماندگی ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

9 حوزه، حیطه ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

10 سودآور، نافع، دارای نفع، نفع آور ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

11 ۱. (چیزی) چشم کسی را گرفتن
۲. چشم تو چشم شدن
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

12 سرپیچی کردن از قانون ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

13 مسئولیت، وظیفه ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

14 اقدامات ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

15 رد کردن ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

16 جلب شدن توجه به چیزی، محو شدن در چیزی ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

17 پیش پرده فیلم ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

18 خوراک غیر وطنی ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

19 غرورت را زیر پا گذاشتن ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

20 بچه رو به عنوان فرزند خوانده به شخص دیگری دادن ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

21 پر درد و سر ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

22 نمودار درختی خانواده ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

23 خوب و تحسین برانگیز ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

24 حمایت ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

25 رگباری ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

26 بی حساب کتاب ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

27 یهویی، بدون برنامه ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

28 عجولانه ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

29 عمیقاً ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

30 با تمام وجود ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

31 برای اولین بار ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

32 در حال پایان یافتن ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

33 خیلی آهسته ١٣٩٩/٠٩/١١
|

34 هی کاری را تکرار کردن ١٣٩٩/٠٩/١١
|

35 میان وعده خوردن ١٣٩٩/٠٩/١١
|

36 برشته ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

37 به طور غیر عادی ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

38 صدای توفان ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

39 (سر و صدای) اطراف ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

40 با حوصله کاری را انجام دادن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

41 یک زمانی، یک روزی ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

42 نشان دادن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

43 درآمد بخور نمیر داشتن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

44 حافظ صلح ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

45 خط آتش ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

46 بدون تحریک ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

47 به نظر درست اما ثابت نشده ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

48 بررسی کردن، تحقیق و تفحص کردن ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

49 روانی، دیوانه ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

50 بی احساس ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|