برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید ترابی

سعید ترابی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تا در صورتیکه ١٤٠٠/٠٣/١٩
|

2 اگه کم گفته باشم ١٤٠٠/٠٣/٠٢
|

3 بی اصول، نا منظم، آشفته ١٤٠٠/٠١/٣١
|

4 قال گذاشتن کسی ١٣٩٩/١٢/٢٨
|

5 خبردار ایستادن ١٣٩٩/١٢/١٨
|

6 پنهانکاری ١٣٩٩/١١/١١
|

7 رزمنده
کارکشته، کار آزموده
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

8 بی سر و صدا. ١٣٩٩/١٠/١٠
|

9 یاری خواهانه ١٣٩٩/١٠/١٠
|

10 شب کاری
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

11 درماندگی ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

12 حوزه، حیطه ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

13 سودآور، نافع، دارای نفع، نفع آور ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

14 ۱. (چیزی) چشم کسی را گرفتن
۲. چشم تو چشم شدن
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

15 سرپیچی کردن از قانون ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

16 مسئولیت، وظیفه ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

17 اقدامات ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

18 رد کردن ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

19 جلب شدن توجه به چیزی، محو شدن در چیزی ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

20 پیش پرده فیلم ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

21 خوراک غیر وطنی ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

22 غرورت را زیر پا گذاشتن ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

23 بچه رو به عنوان فرزند خوانده به شخص دیگری دادن ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

24 پر درد و سر ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

25 نمودار درختی خانواده ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

26 خوب و تحسین برانگیز ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

27 حمایت ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

28 رگباری ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

29 بی حساب کتاب ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

30 یهویی، بدون برنامه ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

31 عجولانه ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

32 عمیقاً ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

33 با تمام وجود ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

34 برای اولین بار ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

35 در حال پایان یافتن ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

36 خیلی آهسته ١٣٩٩/٠٩/١١
|

37 هی کاری را تکرار کردن ١٣٩٩/٠٩/١١
|

38 میان وعده خوردن ١٣٩٩/٠٩/١١
|

39 برشته ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

40 به طور غیر عادی ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

41 صدای توفان ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

42 (سر و صدای) اطراف ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

43 با حوصله کاری را انجام دادن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

44 یک زمانی، یک روزی ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

45 نشان دادن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

46 درآمد بخور نمیر داشتن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

47 حافظ صلح ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

48 خط آتش ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

49 بدون تحریک ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

50 به نظر درست اما ثابت نشده ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|