برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید ترابی

سعید ترابی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بی سر و صدا ١٣٩٩/١٠/١٠
|

2 یاری خواهانه ١٣٩٩/١٠/١٠
|

3 شب کاری
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

4 درماندگی ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

5 حوزه، حیطه ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

6 سودآور، نافع، دارای نفع، نفع آور ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

7 ۱. (چیزی) چشم کسی را گرفتن
۲. چشم تو چشم شدن
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

8 سرپیچی کردن از قانون ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

9 مسئولیت، وظیفه ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

10 اقدامات ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

11 رد کردن ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

12 جلب شدن توجه به چیزی، محو شدن در چیزی ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

13 پیش پرده فیلم ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

14 خوراک غیر وطنی ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

15 غرورت را زیر پا گذاشتن ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

16 بچه رو به عنوان فرزند خوانده به شخص دیگری دادن ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

17 پر درد و سر ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

18 نمودار درختی خانواده ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

19 خوب و تحسین برانگیز ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

20 حمایت ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

21 رگباری ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

22 بی حساب کتاب ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

23 یهویی، بدون برنامه ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

24 عجولانه ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

25 عمیقاً ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

26 با تمام وجود ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

27 برای اولین بار ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

28 در حال پایان یافتن ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

29 خیلی آهسته ١٣٩٩/٠٩/١١
|

30 هی کاری را تکرار کردن ١٣٩٩/٠٩/١١
|

31 میان وعده خوردن ١٣٩٩/٠٩/١١
|

32 برشته ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

33 به طور غیر عادی ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

34 صدای توفان ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

35 (سر و صدای) اطراف ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

36 با حوصله کاری را انجام دادن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

37 یک زمانی، یک روزی ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

38 نشان دادن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

39 درآمد بخور نمیر داشتن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

40 حافظ صلح ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

41 خط آتش ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

42 بدون تحریک ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

43 به نظر درست اما ثابت نشده ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

44 بررسی کردن، تحقیق و تفحص کردن ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

45 روانی، دیوانه ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

46 بی احساس ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

47 آزار، بدرفتاری ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

48 دید وسیع ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

49 صدای قل قل هنگام جوشیدن آب ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

50 خارق العاده، محشر ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|