برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید ترابی

سعید ترابی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رزمنده
کارکشته، کار آزموده
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

2 بی سر و صدا ١٣٩٩/١٠/١٠
|

3 یاری خواهانه ١٣٩٩/١٠/١٠
|

4 شب کاری
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

5 درماندگی ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

6 حوزه، حیطه ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

7 سودآور، نافع، دارای نفع، نفع آور ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

8 ۱. (چیزی) چشم کسی را گرفتن
۲. چشم تو چشم شدن
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

9 سرپیچی کردن از قانون ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

10 مسئولیت، وظیفه ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

11 اقدامات ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

12 رد کردن ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

13 جلب شدن توجه به چیزی، محو شدن در چیزی ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

14 پیش پرده فیلم ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

15 خوراک غیر وطنی ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

16 غرورت را زیر پا گذاشتن ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

17 بچه رو به عنوان فرزند خوانده به شخص دیگری دادن ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

18 پر درد و سر ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

19 نمودار درختی خانواده ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

20 خوب و تحسین برانگیز ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

21 حمایت ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

22 رگباری ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

23 بی حساب کتاب ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

24 یهویی، بدون برنامه ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

25 عجولانه ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

26 عمیقاً ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

27 با تمام وجود ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

28 برای اولین بار ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

29 در حال پایان یافتن ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

30 خیلی آهسته ١٣٩٩/٠٩/١١
|

31 هی کاری را تکرار کردن ١٣٩٩/٠٩/١١
|

32 میان وعده خوردن ١٣٩٩/٠٩/١١
|

33 برشته ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

34 به طور غیر عادی ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

35 صدای توفان ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

36 (سر و صدای) اطراف ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

37 با حوصله کاری را انجام دادن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

38 یک زمانی، یک روزی ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

39 نشان دادن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

40 درآمد بخور نمیر داشتن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

41 حافظ صلح ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

42 خط آتش ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

43 بدون تحریک ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

44 به نظر درست اما ثابت نشده ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

45 بررسی کردن، تحقیق و تفحص کردن ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

46 روانی، دیوانه ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

47 بی احساس ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

48 آزار، بدرفتاری ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

49 دید وسیع ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

50 صدای قل قل هنگام جوشیدن آب ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|