عليرضا كريمي وند

عليرضا كريمي وند alireza karimivand

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpalladian١٤:٣٤ - ١٣٩٧/٠٧/٠٤palladian معرفتی، وابسته به معرفت و دانش noeticشخص دانا و فکور، ادراکی، معرفتی، هوشی، ذهنی، قیاس منطقی، اندیشه ای، تفکری، فکری، ذهنی، ادراکی، وابسته ... گزارش
25 | 1
محسن١٨:٢٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٣محسن یعنی ماه تابان دلم ، نیکی نیکوکار محسن ماه عشق که دل عاشق معشقوق خود را به خوشبختی مسرور درخشانی نورانی میرساندگزارش
138 | 8
moonbeam١٨:٢٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٣پرتوی ماهتابگزارش
12 | 1
decency mohsenam١٤:١٢ - ١٣٩٧/٠٧/٠٣bashfulness محجوبیت، نجابتگزارش
9 | 1
gratification١٠:١٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٣سربلندی gratification Mother's presence, ornament and gratification حضور مادر زینت وسربلندیگزارش
28 | 1
مادر دلم١٠:٠٤ - ١٣٩٧/٠٧/٠٣Mother's presence, warm heart حضور مادر ، دل گرمیگزارش
12 | 1
انا جان١٠:٠١ - ١٣٩٧/٠٧/٠٣سنه قربان ، جانیم آنا، فدای تو مادرگزارش
18 | 1
mathematical function١٧:٠٨ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢تابع ریاضیگزارش
14 | 1
programmed١٥:٠٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢برنامه ممتاز privieged programگزارش
16 | 2
subordinate١٤:١٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢computable function تابع محاسبه پذیر function تابع ریاضی Function except correct Pure گزارش
18 | 1
asymptotic١٤:١٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢مجانب ها Asymptoticگزارش
23 | 1
subordinate١٤:٠٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢computable function تابع محاسبه پذیرگزارش
21 | 2
calm my soul٠٩:١٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢آرام جانم My love, Best Father To our children عشقم ، بهترین بابا برای فرزندان ما گزارش
12 | 1
beautiful memories٠٨:٥٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢My love, you remember the beautiful memories of my childhood عشق من، خاطرات زیبا از دوران کودکی من را به یاد می آوریدگزارش
12 | 1
lovely babies١٩:٣٢ - ١٣٩٧/٠٧/٠١Lovely babies نوزادان تازه متولد شدگان دوست داشتنیگزارش
14 | 1
love١٤:٥٨ - ١٣٩٧/٠٧/٠١We make life with love ما با عشق زندگی می کنیم make love to you عاشق تو هستمگزارش
87 | 5
monogamy١٤:٥١ - ١٣٩٧/٠٧/٠١یکپارچگی ، داشتن همسر ( تاج سرم ) Love to mohsen عشق به محسنگزارش
18 | 5
best١٤:٤٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠١Be the best mother for our children ( in the futur بهترین مادر بودن برای فرزندان ما ( در آینده )گزارش
48 | 2
advancement١٢:٢٤ - ١٣٩٧/٠٧/٠١the advancement of learning پیشرفت دانشگزارش
25 | 1
progressing١١:٥٢ - ١٣٩٧/٠٧/٠١رو به پیشرفتگزارش
32 | 1
perusal١١:٥١ - ١٣٩٧/٠٧/٠١Look at the crowd of books نگاهی به جمع کتابها Progressing رو به پیشرفتگزارش
12 | 1
authentic١٠:٣١ - ١٣٩٧/٠٧/٠١معتبرگزارش
136 | 1
accordance٠٨:٢٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠١مطابق، موافقت In accordance with your comments مطابق با نظرات تو گزارش
32 | 1
family١٧:٥٨ - ١٣٩٧/٠٦/٣١Love the husband family In the heart عشق خانواده شوهر ( همسر ) در قلبگزارش
23 | 1
gentility١٧:٥١ - ١٣٩٧/٠٦/٣١شرافت ، آقا منشی، اصالت، بزرگی dignity شأن ، وقار ، رتبه magnitude اهمیت ، شکوهگزارش
7 | 0
سارا١٦:٠١ - ١٣٩٧/٠٦/٣١سارا یعنی خالص هاجر مادر اسماعیل و سارا مادر إسحاق گزارش
152 | 2
مرجان١٥:٥١ - ١٣٩٧/٠٦/٣١مرحان یعنی جواهر دریا مرجان یعنی مرا جان ، جان من مرجان یعنی لب معشوق ( یرخی شراب ) مرجان یعنی مروارید کوچکگزارش
154 | 2
come to١٥:٣٤ - ١٣٩٧/٠٦/٣١به استقبال آمدن Come to lifeگزارش
18 | 2
rezaee covenant١٤:٢٢ - ١٣٩٧/٠٦/٣١عهد رضایی Committing, Devotional تعهد، محبت آمیزگزارش
7 | 0
sociable١٤:١٥ - ١٣٩٧/٠٦/٣١دوستانهگزارش
41 | 1
constant١٢:١٦ - ١٣٩٧/٠٦/٣١ثابت ، پایدار Love staying throughout our life عشق در طول زندگی ما ماندگار است Love constant throughout our lifeگزارش
106 | 2
lover١٢:١٠ - ١٣٩٧/٠٦/٣١lover up to the end life عاشق ماندن در تمام زندگیمان Love staying throughout our life عشق در طول زندگی ما ماندگار استگزارش
16 | 1
true١١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٦/٣١ثابت ، حقیقیگزارش
41 | 4
adequateness١١:٥٢ - ١٣٩٧/٠٦/٣١وفادارماندن loyal وفادار ، ثابت پا برجاگزارش
7 | 0
glory٢٢:١٧ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠مفتخر بودن ، درخشیدنگزارش
12 | 0
turn into٢١:٥٧ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠تبدیل کردن به ، وارد شدن بهگزارش
71 | 2
turn into٢١:٥٦ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠وارد شدنگزارش
64 | 2
guidance١٩:٣٤ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠هدایت کردن legalism رستگاری کردنگزارش
9 | 1
legalism١٩:٣٢ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠Guidance هدایت کردنگزارش
12 | 0
lines١٩:٠٨ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠خط Draw lines and borders خط و مرز کشیدنگزارش
32 | 1
علوم طبیعی١٥:١٥ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠علوم تجربی بخشی در واقع از علوم طبیعی ( روش علمی ، دانش های علوم زیستی ) استگزارش
9 | 1
master١١:٤١ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠استاد پایهگزارش
23 | 2
خلسه٠٨:٥٦ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠جذبه ای ، دانای عمق عشق که عشق حقیقی بر وی آشکار میشود خمسه یعنی ترانه نیمه هوشیار که جذب عشق میشود ، حالت آرامش و ریلکسگزارش
53 | 1
محسن٠٨:٢٤ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠محسن بمعنی همسر نمونه ، محسن نیک نیکو ، ذات نیکی داشتنگزارش
122 | 11
available١٩:٣٤ - ١٣٩٧/٠٦/٢٩در دسترس ، قابل دسترسیگزارش
67 | 2
mourning١٠:٥٠ - ١٣٩٧/٠٦/٢٩عزارداریگزارش
30 | 1
محسن٢٣:٣٣ - ١٣٩٧/٠٦/٢٨نیکوکار ، نیک بخش ، محسن مثل درخشش ماه تابان قلب را تصرف کردنگزارش
120 | 9
فاطمه٢٢:٤٩ - ١٣٩٧/٠٦/٢٨فاطمه یعنی پرهیزگار ، جدا کننده حق از باطل ، دور شده از همه ی بدی ها جداشده از آتش جهنم بانوی نمونهگزارش
115 | 1
stellate parenchyma١٤:٣٥ - ١٣٩٧/٠٦/٢٨بافت اصلی ستاره مغز غده ستارهگزارش
5 | 0
symmetry١١:١٤ - ١٣٩٧/٠٦/٢٨همنشین ، همنزدی Blessed Companion همسر خوشبختگزارش
14 | 1