برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عليرضا كريمي وند

alireza karimivand

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 palladian معرفتي، وابسته به معرفت و دانش
noeticشخص دانا و فکور، ادراکي، معرفتي، هوشي، ذهني، قیاس منطقي،اندیشه‌ای،تفکری،فکری،ذهنی،ادراکی،وابسته به ...
١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

2 Kith دانش و معرفت، علم آداب معاشرت، وطن مالوف، همشهریان
palladian معرفتي، وابسته به معرفت و دانش
noeticشخص دانا و فکور، ادراکي، معرفتي، هوشي، ...
١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

3 Unobtrusive بي نظير
My love is unparalleled and loving
عشقم بي نظير و دوست داشتني است
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

4 محسن يعني ماه تابان دلم ، نيكي نيكوكار
محسن ماه عشق كه دل عاشق معشقوق خود را به خوشبختي مسرور درخشاني نوراني ميرساند
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

5 پرتوي ماهتاب ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

6 بي نظير ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

7 بي نظير ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

8 bashfulness محجوبيت
Unobtrusive بي نظير
My love is unparalleled and loving
عشم بي نظير و دوست داشتني است
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

9 bashfulness
محجوبيت، نجابت
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

10 سربلندي gratification
Mother's presence, ornament and gratification
حضور مادر زينت وسربلندي
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

11 Mother's presence, warm heart
حضور مادر ، دل گرمي
١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

12 سنه قربان ، جانيم آنا، فداي تو مادر ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

13 محسن يعني آرام جان ستاره
محسن يعني عشق ناهيد
محسن يعني زندگيم
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

14 تابع رياضي ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

15 برنامه ممتاز
privieged program
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

16 computable function
تابع محاسبه پذیر
function تابع رياضي
Function except correct Pure
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

17 مجانب ها Asymptotic ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

18 computable function
تابع محاسبه پذیر
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

19 آرام جانم
My love,Best Father To our children
عشقم ، بهترين بابا براي فرزندان ما
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

20 My love, you remember the beautiful memories of my childhood
عشق من، خاطرات زیبا از دوران کودکی من را به یاد می آورید
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

21 Lovely babies
نوزادان تازه متولد شدگان دوست داشتني
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

22 We make life with love
ما با عشق زندگي مي كنيم
make love to you
عاشق تو هستم
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

23 يكپارچگي ، داشتن همسر (تاج سرم)
Love to mohsen
عشق به محسن
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

24 Be the best mother for our children (in the futur
بهترين مادر بودن براي فرزندان ما(در آينده)
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

25 the advancement of learning
پيشرفت دانش
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

26 رو به پيشرفت ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

27 Look at the crowd of books
نگاهي به جمع كتابها
Progressing رو به پيشرفت
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

28 معتبر ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

29 مطابق، موافقت
In accordance with your comments
مطابق با نظرات تو
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

30 Love the husband family In the heart
عشق خانواده شوهر(همسر) در قلب
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

31 شرافت ، آقا منشي، اصالت، بزرگي
dignity شأن ،وقار ، رتبه
magnitude اهميت ، شكوه
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

32 سارا يعني خالص
هاجر مادر اسماعيل
و سارا مادر إسحاق
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

33 مرحان يعني جواهر دريا
مرجان يعني مرا جان ، جان من
مرجان يعني لب معشوق(يرخي شراب)
مرجان يعني مرواريد كوچك
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

34 به استقبال آمدن
Come to life
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

35 عهد رضايي
Committing, Devotional
تعهد، محبت آميز
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

36 دوستانه ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

37 ثابت ، پايدار
Love staying throughout our life
عشق در طول زندگي ما ماندگار است
Love constant throughout our life
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

38 lover up to the end life
عاشق ماندن در تمام زندگيمان
Love staying throughout our life
عشق در طول زندگي ما ماندگار است
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

39 ثابت ، حقيقي ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

40 وفادارماندن
loyal وفادار ، ثابت پا برجا
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

41 مفتخر بودن ،درخشيدن ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

42 تبديل كردن به ، وارد شدن به ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

43 وارد شدن ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

44 هدايت كردن
legalism رستگاري كردن
١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

45 Guidance هدايت كردن ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

46 خط
Draw lines and borders
خط و مرز كشيدن
١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

47 علوم تجربي بخشي در واقع از علوم طبيعي ( روش علمي ، دانش هاي علوم زيستي) است ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

48 استاد پايه ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

49 جذبه اي ،داناي عمق عشق كه عشق حقيقي بر وي آشكار ميشود خمسه يعني ترانه نيمه هوشيار كه جذب عشق ميشود ،حالت آرامش و ريلكس ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

50 محسن بمعني همسر نمونه ، محسن نيك نيكو ، ذات نيكي داشتن ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|