برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

معصومه ع

Born on September 21st, 1987

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مقیاس کامل ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

2 پیش آگاهی ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

3 عُروقی ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

4 نظارت، مراقبت، سرپرستی ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

5 محیطی ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

6 مواجهه، در معرض قرارگرفتن ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

7 عصبی روانی ١٤٠٠/٠٢/١٢
|