مَعصومه عَفراوی

مَعصومه عَفراوی Born on September 21st, 1987

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpersonality inventory١٧:٥٣ - ١٤٠١/٠١/١٦پرسشنامه شخصیتگزارش
2 | 0
within subjects١٩:٤٢ - ١٤٠١/٠١/١٠درون آزمودنیگزارش
0 | 0
biomarker٠٤:٤٠ - ١٤٠١/٠١/٠٨زیست نشانگرگزارش
5 | 0
forebrain٢١:١٧ - ١٤٠١/٠١/٠٦مغز قدامی، پیش مغزگزارش
0 | 0
subregion٠١:٢٣ - ١٤٠١/٠١/٠٦زیرناحیهگزارش
0 | 0
first degree٠٥:٢٨ - ١٤٠١/٠١/٠٥درجه یکگزارش
2 | 0
randomize٠٢:٠٨ - ١٤٠١/٠١/٠٥به صورت اتفاقی یا تصادفی در اوردن، به صورت آمار تصادفی نشان دادن ،گزارش
2 | 0
preferable٢١:٢١ - ١٤٠١/٠١/٠٤قابل ترجیح، برتر، ارجح بودنگزارش
0 | 0
several of٠٤:٥٠ - ١٤٠١/٠١/٠٤چندتا از . . .گزارش
0 | 0
nuisance٠٤:٤٤ - ١٤٠١/٠١/٠٤مزاحم، مزاحمت، مداخله گرگزارش
2 | 0
affectivity٠٤:٣١ - ١٤٠١/٠١/٠٤هیجان پذیری، حالت عاطفیگزارش
0 | 0
blindness٠٤:٢٧ - ١٤٠١/٠١/٠٤ندیدن، نابینایی، کوریگزارش
0 | 0
placebo effect٠٢:٤٤ - ١٤٠١/٠١/٠٤اثر دارو نما اثر پلاسیبو ( Placebo Effect ) به نتایج سودمند درمان های مصنوعی و تقلبی روی یک فرد اشاره دارد، درمان هایی که هیچ ارزش پزشکی ندارند. بنا ... گزارش
2 | 0
السیاره١٧:١٢ - ١٤٠٠/١٠/١٥خودرو، ماشینگزارش
0 | 0
soft computing٠٠:٠٠ - ١٤٠٠/١٠/١٢محاسبه نرم، رایانش نرمگزارش
2 | 0
dont hesitate٠٣:١٦ - ١٤٠٠/١٠/١١تردیدنکن، تعلل نکنگزارش
0 | 0
don't resist٠٣:١٤ - ١٤٠٠/١٠/١١مقاومت نکنید، مقاومت نکنگزارش
0 | 0
یحرس٠٣:١١ - ١٤٠٠/١٠/١١نگهبانی می دهد، نگهداری می کند، محافظت می کندگزارش
23 | 1
meet٠١:٣٠ - ١٤٠٠/١٠/٠٩برآورده کردن، محقق ساختنگزارش
12 | 0
harmonic injection٠٠:٢٣ - ١٤٠٠/١٠/٠٩تزریق هماهنگگزارش
0 | 0
voltage deviation٠٠:١٩ - ١٤٠٠/١٠/٠٩انحراف ولتاژگزارش
0 | 0
ماذا عنک٠٠:١٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٩تو چطور؟ درباره تو چطور؟گزارش
0 | 0
acheive٠٠:٠٠ - ١٤٠٠/١٠/٠٩رسیدن، دست یافتن، نائل شدن بهگزارش
2 | 0
synergy drive٢٣:٥٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٨محرکِ هم افزاییگزارش
0 | 0
smart grid١٧:١٨ - ١٤٠٠/١٠/٠٧شبکه هوشمندگزارش
2 | 0
conditionally٠٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧مشروط، با قیدوشرطگزارش
5 | 0
وفات ها١٩:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦درگذشت ها، رحلت ها، مرگ و میرهاگزارش
2 | 0
توهین کردن١٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦واژه ی توهین از ریشه وهن است که در فرهنگ عمید، سست کردن، ضعیف کردن و خوار �و� خفیف شمردن معنا شده است. در حقوق جزا یعنی کوچک کردن کسی از طریق کلمات ی ... گزارش
2 | 0
background information٠٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧اطلاعات زمینه ایگزارش
23 | 0
inquire into٠٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧بازجویی کردن، تحقیق کردنگزارش
21 | 0
restrained٢٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦محدودشده ، مقیدشده ، خویشتن دارانه ، خویشتندار ، سنجیده ، لگام کرده ، ملاحظه کار ، ملایم ، مهار شدهگزارش
28 | 0
check up on٢٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦بررسی کردن، گزینش کردن، تحقیق کردن، چک آپ، آزمایشگزارش
28 | 1
personal name٢٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦نام شخصی نام کامل: نامی است برای هویت بخشی به یک انسان که در فرهنگ های متفاوت، ساختاری متفاوت دارد که البته معمولاً متشکل از نام کوچک و نام خانوادگی ... گزارش
0 | 0
دیرپا١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦دائم و پاینده . که زود زائل نگردد. پایدار. مداوم . بادوامگزارش
2 | 0
matched١٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦همتا، تطبیق یافته ، مطابق، جور ، مناسب ، یکسان ، هماهنگ ، همبستهگزارش
25 | 0
probing٠٥:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦وارسی، کاوش، تفحص، گمانه زنیگزارش
25 | 0
credit٠٤:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦تمجید، تحسین to give somebody credit کسی را تحسین کردنگزارش
37 | 0
public utilities٠٤:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦فواید عامه ، تسهیلات عمومی ، خدمات عمومیگزارش
0 | 0
retrograde amnesia٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦یادزدودگی پس گسترگزارش
0 | 0
remote memory٠٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦حافظه ی دورگزارش
0 | 0
ceiling effect٠٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦اثر سقف در فارماکولوژی ، اصطلاح اثر سقف به خاصیت افزایش دوزهای داده شده اشاره دارد.گزارش
18 | 1
cumulative percentage٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤درصد تجمعیگزارش
0 | 0
cutting٠٤:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤برش، قطعگزارش
34 | 1
so much so that٠٤:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤آنقدری که . . ، به حدی که. .گزارش
23 | 0
incidental memory٠٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤حافظه اتفاقیگزارش
0 | 0
formboard test٠٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤آزمون جااندازیگزارش
0 | 0
cork٠٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤چوب پنبه، سرِ بطریگزارش
23 | 1
pairing٠٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤جفت شدگیگزارش
28 | 1
خوشایند٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣دلنواز، دلپذیر، پسندیده، مطبوع، موردپذیرش، موردپسندگزارش
0 | 0
nonparametric١٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣ناپارامتریگزارش
0 | 0