پرسش خود را بپرسید
١٦,٠٠٠ تومان پاداش این پرسش تعلق گرفت به

"the capacity to see the big picture in an organization" به چه واژه ای اشاره میکنه ؟

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٦١٦

"the capacity to see the big picture in an organization"

 به چه واژه ای اشاره میکنه ؟

٢,٤٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٦

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

''توانمندیِ کلان بینی در یک سازمان'' به معنای توانایی درک و تفسیر اهداف، رویکردها و تعاملاتی است که موفقیت بلندمدت سازمان را شکل می‌دهند؛ این مهارت شامل تمییز چگونگی ارتباط و تعامل اجزا و وظایف مختلف درون سازمان و مشارکت آن‌ها در ماموریت و چشم‌انداز کلی سازمان است. مهارت یاد شده، مهارتی حیاتی برای رهبران و مدیران است که به آن‌ها امکان می‌دهد تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند که با اهداف استراتژیک سازمان هماهنگ و منطبق باشد.

 ''توانمندیِ چشم انداز بینی در یک سازمان'' چندین بُعد را در بر می‌گیرد:

 •  دید/بینش راهبردی  : این مورد شامل داشتن درک روشنی از مأموریت، چشم‌انداز و اهداف استراتژیک سازمان است ؛ رؤسا بایستی قادر باشند این 
 • عناصر را به وضوح بیان کرده و اطمینان حاصل کنند که تمامی این اقدامات و تصمیمات نیل  (رسیدن) به اهداف بلند مدت را در پی خواهند داشت.

 • تفکر نظام مند : سازمان‌ها سیستم‌های پیچیده‌ای با اجزای وابسته به یکدیگر هستند و دیدن چشم انداز  نیازمند درک این است که چگونه تغییرات در یک حوزه می‌تواند بر دیگر حوزه‌ها تأثیر بگذارد. این دیدگاه به پیش‌بینی پیامدها و کاهش ریسک‌ کمک می‌کند.
 • آگاهی از بازار: درک جو حاکم بر بازار که شامل روندهای بازار، رقابت و افت و خیزهای مالی است، امری حیاتی به شمار می آید. افراد با چشم انداز کلان  از این عوامل آگاه بوده و سازمان را از خطرات احتمالی ایمن نگاه می دارند.
 • دانش بین‌رشته‌ای: این مورد شامل به کار گرفتنآرای مختلف  رشته‌هایی همچون اقتصاد، جامعه‌شناسی و فناوری به منظور تصمیم‌گیری‌های راهبردی است. این مهم نیازمندبرآورد و سنجش دیدگاه‌های متنوع و ادغام آن‌ها در یک استراتژی منسجم می باشد.
 • برنامه‌ریزی بلندمدت: حال آنکه کارآمدی عملیاتی مهم است، کلان بینی بر استمرار  و رشد بلندمدت تأکید دارد― این شامل سرمایه‌گذاری در نوآوری، توسعه استعدادها و دیگر حوزه‌هایی است که ممکن استفاقد نتایج فوری اما برای موفقیت های آتی ضروری باشند.
 • رهبری و ارتباطات: رهبران قابل و متخصصی که چشم انداز کلان دارند، قادرند تیم های خود  را با اهداف راهبردی سازمان هماهنگ کرده و چشم‌اندازی واضح و معقول را ترسیم کنند. 
 • مدیریت تغییر: سازگاری با  تغییرات شرایط از اوجب واجبات در یک سازمان به شمار می آید، افرادبا چشم انداز کلان در مدیریت تغییر سررشته داشته و اطمینان حاصل می‌کنند که سازمان هنگام مواجهه با موقعیت‌های جدید/ناشناخته و تهدیدات به طور سریع و کارآمد پاسخ دهد.
 • تخصیص منابع: این مورد شامل اولویت‌بندی منابع مالی، انسانی و فناوری براساس ارزندگی (اهمیت) استراتژیک است. افرادبا چشم انداز کلان تصمیماتی می‌گیرند که نیازهای کوتاه‌مدت را با اهداف بلندمدت متعادل می سازد.
 • مدیریت ذینفعان: شناخت منافع و توانمندی های ذینفعان مختلف از جمله کارکنان، مشتریان، سهامداران و در وهلهٔ   آخرجامعه، حیاتی است. چشم انداز کلاندر پی آن است که  حوائج (نیازهای) ذینفعان به طور معقول برآورده و در برنامه ی راهبردی سازمان عجین شده باشد.
 • ملاحظات اخلاقی: یکی از وجوه چشم انداز کلان وجه اخلاقی است که تأثیرات غیرملموس اقدامات سازمان بر جامعه و محیط زیست را در نظر می‌گیرد. این دیدگاه اخلاقی، مسئولیت اجتماعی سازمان در قبال  اجتماع را در  بر می گیرد.
 • سوا از موارد فوق ،  ''توانمندیِ کلان بینی در یک سازمان'' تنها به داشتن درکی جامع محدود نمی‌شود، بلکه شامل ادغام این دانش با راهبردهای  عملی نیز می‌شود. این امر نیازمند انعطاف‌پذیری (نرمش) شناختی، تفکر انتقادی و توانایی رهبری در موقعیت های سخت و بغرنج است. رهبران حائز این توانمندی می‌توانند چالش‌ها و فرصت‌ها را پیش‌بینی کنند، سازمان را در برهه های متشنج و پرتلاطم هدایت کرده و اطمینان حاصل کنند که سازمان در بلندمدت برقرار   و شکوفا باقی می‌ماند.

            خلاصه آنکه،  ''توانمندیِ کلان بینی در یک سازمان'' یک تخصص چندبعدی است که به رهبران/مدیران این امکان را  می‌دهد تا سازمان‌ خود  را با اهداف گسترده‌ و جامع تری همسو کنند، از مشکلات و ناملایمات فائق بیرون آمده و  مروج رشد پایدار باشند.

  ٤١٢,٨٤٢
  طلایی
  ٤٨
  نقره‌ای
  ٤,٠٢٨
  برنزی
  ٨,٤٥٥
  تاریخ
  ٤ هفته پیش

  Strategic thinking

  تفکر استراتژیک

   یعنی دیدن و داشتن چشم‌اندازی دربارهُ فرصت‌های پیش‌ رو

  ٣٥١
  طلایی
  ٠
  نقره‌ای
  ٤
  برنزی
  ٢
  تاریخ
  ٢ هفته پیش
  conceptual skills: مهارت‌های ادراکی/مهارت های مفهومی

  مهارت‌های ادراکی (Conceptual skills): شامل بینش یا نگرش جزیی و کلی به سازمان است. مهارت‌های ادراکی باعث می‌شود مدیر بداند وظایف سازمانی و تغییرات محیطی چه اثری بر یکدیگر می‌گذارند.

  ٩,٠٣١
  طلایی
  ٤
  نقره‌ای
  ٣٦٠
  برنزی
  ٧٥
  تاریخ
  ٤ هفته پیش

  بنظر بنده، به  واژه"Organizational Foresight"   اشاره دارد که به معنای "بینش سازمانی" یا "پیش‌نگری سازمانی"  هست،یعنی: 

  توانایی یک سازمان برای فراتر رفتن از حال حاضر و پیش‌بینی روندها، چالش‌ها و فرصت‌های آینده است. به عبارتی، این به معنای "مشاهده تصویر کلی" برای سازمان در بلندمدت است.

  از واژه زیر هم میشه استفاده کرد، و انتخاب بین این دو واژه، سلیقه ای هست، گرچه واژه بالایی، گزینه بهتری هست.

 • بینش سیستمی (Systems thinking): این واژه، بر درک فرد از روابط و وابستگی‌های متقابل بین اجزای مختلف سازمان و در نظر گرفتن کل سیستم در هنگام تصمیم‌گیری تمرکز دارد.
 • ٧٠,٧٨٣
  طلایی
  ١١١
  نقره‌ای
  ٧٠٩
  برنزی
  ٩٣٢
  تاریخ
  ٤ هفته پیش

  معنی لغویش می شه : دید وسیع داشتن، وسعت دید داشتن 

  یعنی در شغلت فقط حیطه محدود وظایف خودت رو نبینی  و همه جوانب رو بسنجی 

  ١,٩٢٠
  طلایی
  ٠
  نقره‌ای
  ٣٧
  برنزی
  ١٦
  تاریخ
  ٤ هفته پیش

  منظور  توانایی دیدن چشم‌انداز کلیِ یک سازمان است.  

  big picture تصویر کلی‌ای است معطووف به آینده. 

  ٥٠
  طلایی
  ٠
  نقره‌ای
  ١
  برنزی
  ١
  تاریخ
  ٤ هفته پیش

  کمال‌گرایی و توجه به تمام اولویت ها در کار ونه فقط انجام وظایف  

  ٨٢,٣١٨
  طلایی
  ١٦
  نقره‌ای
  ١٦٢
  برنزی
  ٣٨٨
  تاریخ
  ٤ هفته پیش
  توانایی دیدن تصویر کلی در یک سازمانفارسی:
  • چشم‌انداز کلان: این اصطلاح به توانایی درک و تجزیه و تحلیل یک سازمان به عنوان یک کل واحد اشاره دارد. این شامل درک اهداف، ساختار، فرآیندها، فرهنگ و ذینفعان سازمان است.
  • تفکر استراتژیک: این اصطلاح به توانایی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمان اشاره دارد. این شامل درک روندهای صنعت، ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدها و توسعه و اجرای استراتژی‌های کلیدی است.
  • تفکر سیستمی: این اصطلاح به توانایی دیدن روابط بین اجزای مختلف یک سازمان و درک نحوه کارکرد آنها به عنوان یک سیستم واحد اشاره دارد.
  • بینش سازمانی: توانایی درک و فهم عمیق ماهیت، اهداف، چالش‌ها و فرصت‌های یک سازمان در بلندمدت و کوتاه‌مدت.
  • چشم‌انداز: تصویری روشن و ایده‌آل از آنچه که یک سازمان می‌خواهد در آینده به آن دست یابد.
  انگلیسی:
  • Big-picture thinking: This term refers to the ability to understand and analyze an organization as a whole unit. This includes understanding the organization's goals, structure, processes, culture, and stakeholders.
  • Strategic thinking: This term refers to the ability to plan and make decisions to achieve the organization's long-term goals. This includes understanding industry trends, assessing opportunities and threats, and developing and implementing key strategies.
  • Systems thinking: This term refers to the ability to see the relationships between the different components of an organization and understand how they work together as a single system.
  • Organizational insight: The ability to deeply understand the nature, goals, challenges, and opportunities of an organization in both the long and short term.
  • Vision: A clear and ideal picture of what an organization wants to achieve in the future.
  ٥,٤٤٦
  طلایی
  ٥
  نقره‌ای
  ١٤٤
  برنزی
  ٦٤
  تاریخ
  ٤ هفته پیش

  پاسخ شما