پرسش خود را بپرسید

_______ My friend promised جای خالی با کدوم گزینه درسته ؟

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٩٣

My friend promised_______me that evening.

٠ %

he phone

١٠٠ %

to phone

٩ پاسخ
٠ %

phone

٠ %

phoning me

١,٢٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤١

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٩
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢,٨٧٧
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٩
برنزی
٢٨
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨٢,٣١٨
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٦٢
برنزی
٣٨٨
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣١,٣٤٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩١
برنزی
٣٣١
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠,٠٨٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣,٢٩٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٣
تاریخ
٤ هفته پیش

بعد از promiseبه معنی قول دادن، فعل دوم به صورت مصدر با toمی آید . در اینجا to phone فعل دوم جمله می باشد.
* بعد از فعل اول یک جمله، فعل دوم یا به صورت مصدر با to است. یا بصورت جراند یا همان فعل ingدار است.

-
٤ هفته پیش

پاسخ شما