پرسش خود را بپرسید

برای تکمیل جمله ی My dog goes everywhere with me.... چه کلمه ای رو پیشنهاد میدید ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٨٣

 My dog goes everywhere with me - he's my _____________ companion.

٢,١٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٣

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

My dog goes everywhere with me - he's my _____ companion:

my loyal

my faithful

my constant

my trusted

my devoted

 my inseparable 

٥,٠٦٥
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣١
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش

در فرهنگ غرب و شرق از سگ ها loyal یا وفادار یاد می شود. بهترین گزینه همین است زیرا با معنای جمله سازگاری دارد.

١,٣٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١٢
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش

Faithful companion

١٧,٥٩٦
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش

از انجا که companion   اسم است می توان قبل از آن صفت به کار برد.  

Loyal Companion 

همراه وفادار 

Permanent companion 

همراه همیشگی 

٨,٢٩٠
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١
تاریخ
١ ماه پیش

Close

Own 

مثال :

At school, we were close companions for several years

منبع :

https://www.ldoceonline.com/dictionary/companion

٢٢٥,٢٨٠
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش

He's my total companion مناسبه فکر کنم

٩,٢٤١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٦
برنزی
٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما