پرسش خود را بپرسید

تست گرامر انگلیسی گذشته

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٩

The shop_______for an hour when they arrived.

٠ %

has been closed

٠ %

had been closed

٠ %

was been closed

٠ %

is closed

٢,١٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

گزینه دوم 

هنگامیکه بخواهیم بیان کنیم عملی در گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده از ماضی بعید (past perfect) استفاده می شود. 

معنی جمله: هنگامیکه انها رسیدند یک ساعتی میشد که فروشگاه(مغازه)   بسته بود.

Object + had been + P.P =   passive past perfect.

٨,٢٨٠
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١
تاریخ
١ ماه پیش

مغازه قبل از اینکه آنها برسند یک ساعتی می شد که بسته بود.

گرامر جمله گذشته کامل + گذشته ساده است

دو فعل که  در گذشته انجام شده اند اولی گذشته کامل و دومی گذشته ساده میشودالبته اگر بخواهیم بر فعل اول تاکید کنیم.فرمول:

subj+had+ pp..simple past..

اگر فعل اول مجهول باشدیا صفت داشته باشدبعد از had از been استفاده میکنیم

The shop had been closed

٢٩,٢٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
٨٥
برنزی
١٠٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما