پرسش خود را بپرسید

تست گرامر بعد از not

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٧٣

The teacher became upset when Frank started talking about a subject that was not 
……… to the lecture.

٠ %

irrelevant

١٠٠ %

pertinent

٥ پاسخ
٠ %

inappropriate

٠ %

bizarre

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١,٧٢٧
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٩
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٩,٢٦٥
طلایی
٥
نقره‌ای
٨٤
برنزی
١٠٢
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

با سلام

 معلم ناراحت شد وقتی که فرانک شروع به صحبت درباره موضوعی که به درس مربوط نبود کرد.

٢,٨٤٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٨٤٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما