تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

معادل پیش نهادی آقای �مصطفی� یعنی �قفل شدگی� درست است. �لاک این� نقطه ای است که در آن شبکه چنان بزرگ می شود که در خود قفل می شود و دیگر امکان گسترش ن ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

پارابولیک یعنی به شکل سهمی یا �سهمی شکل�، �سهمی گون� ( دو بعدی ) با سهموی ( paraboloid ) اشتباه نشود ( حجم یا سه بعدی )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سهموی؛ حجمی که از دوران منحنی ( دوبعدی ) سهمی به دور محور تقارن ـش ایجاد شده است با سهمی گون یا سهمی شکل یا سهمی وار ( parabolic ) اشتباه نشود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

شناسایی ناپذیر؛ کشف ناپذیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

۱ - نقطه ی پایان گذاشتن بر؛ ۲ - سرنگون کردن؛ [غیررسمی] کله پا کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

قیّم؛ غش گیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

سردار؛ شوالیه؛ جنگ جو ( ی مقدس )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

استقرای پس گرد؛ استقرای پس رو؛ استقرای بازگشتی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

در زبان فارسی گاهی lane با line اشتباه گرفته شده و �خط� ترجمه می شود. در خیابان یا جاده، می توان فضای بین دو �خط� را نوار یا باند نامید. مرزهای جانبی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

[حقوق] تفهیم اتهام؛ کسی را به طور رسمی به ارتکاب جرم متهم کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

۱ - [جامعه شناسی] خزنده؛ پدیده ای که در حال شکل گیری است اما تغییرات آن چنان اندک است که نمی توان حس ـش کرد. مثال: بی سوادی اجتماعیِ خزنده ۲ - [پزشکی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

[فعل] استحاله؛ تبدیل تدریجی از حالتی به حالت دیگر یا از ماهیتی به ماهیت دیگر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سوگیری کوته نگری؛ سوگیری نزدیک بینی؛ سوگیری نوک دماغی؛ نوعی سوگیری که منافع آنی و کوتاه مدت ارزش بیش تری دارد. در مثل گفته می شود این افراد دورتر از ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

[فعل] گذار؛ پا گذاشتن به؛ از حوزه ای به حوزه ی دیگر رفتن؛ [اسم] گذرگاه؛ پیاده گذر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تک خال؛ بی هم تا؛ بی جای گزین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

آشکارا؛ به روشنی؛ به طور بدیهی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

بازی گوشانه؛ زنده دلانه؛ هم راه با بگوبخند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

۱ - ( الف ) - نفس نفس زدن؛ دم و بازدم سریع؛ ( ب ) فس فس کردن؛ حرف زدن هم راه با تنفس سریع ۲ - دود کردن؛ فوت کردن ( دود تنباکو: سیگار، پیپ، قلیان، . . ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

منسجم؛ به سامان در ترکیب �intact family� به معنی خانواده ی �به سامان� به عکس خانواده ی �ازهم پاشیده�

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

فاحش؛ بارز colossal mistake = خطای فاحش؛ اشتباه محض

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

[ریاضیات] دترمینان؛ تابعی که از یک ماتریس مربعی یک عدد می سازد یا درواقع عددی را به یک ماتریس مربعی تخصیص می دهد [مدیریت] عامل، تعیین گر، عامل تعیین ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

[آمار] نمایه پذیری؛ قابلیت مشت نمونه ی خروار بودن. ویژه گی �نمونه ی آماری� که به طور قابل قبولی نمایان گر ویژه گی های �جمعیت آماری� باشد.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

[مارکتینگ] لایه، قشر، بخش، طبقه، طیف طبقه بندی مشتریان از نظر سبک زنده گی، قدرت خرید، سن، جنسیت، توزیع جغرافیایی و مانند آنها

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

[مهندسی صنایع] ارفاق، اجازه ی ارفاقی، ترخیص ارفاقی؛ اجازه ی موقت برای تعداد یا مقدار محدودی از محصول �نامنطبق� برای ترخیص که معمولاً با اجازه ی سفارش ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

جولان دادن؛ این طرف و آن طرف رفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

[فعل] کنایه از: بالا رفتن، افزایش، تورم، و مانند آنها است If the fares balloon, it’s very easy for customers to switch to a competitor. اگر قیمت ها ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

[کسب وکار] خدمات تکمیلی؛ خدمات ویژه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

غلط نمایی؛ جعل واقعیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

شماتت بار؛ سرزنش آمیز؛ کوبنده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

[اقتصاد رفتاری] فاتح مغبون؛ گونه ای سوگیری ذهنی که در معامله هایی مانند مزایده به صِرف برنده شدن مبلغی بالاتر از ارزش واقعی پرداخت می شود. یعنی در عی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

۱ - [روان پزشکی] تیک، حرکات غیرارادی عضلات قسمت های مختلف بدن از جمله پلک، گونه، و دست ۲ - [اقتصاد رفتاری] ۱ - عادت بد، عادت نامطلوب، ازجمله سوگیری ت ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

[صفت به شکل streamlined] مستقیم؛ بی پیرایه؛ سرراست؛ در مسیر [فعل]: سرراست کردن؛ ساده کردن؛ بی پیرایه کردن؛ در مسیر مورد انتظار انداختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

[ علم اندازه گیری]: درستی؛ میزان نزدیک بودن نتیجه ی اندازه گیری به اندازه ی واقعی. ( اندازه ی واقعی در علوم مهندسی معنی آماری دارد یعنی در عمل از ن ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

ارجاع به بحث دوستان در مورد معانی مختلف کلمات نزدیک به این واژه از نظر معنی: invention: اختراع innovation : نوآوری creativity : خلاقیت development : ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

تبعات؛ پی آمد ( منفی ) ؛ نتیجه ( ی تأسف بار )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

روگشایی؛ رونمایی؛ برای اولین بار نشان دادن، اثبات کردن، شرح دادن؛

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

تحقق پذیری در علم آمار likeliood با probability تفاوت دارد. بیان تفاوت این دو به زبان ساده بسیار دشوار است و لزوماً از زبان علم آمار برای بیان آن اس ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

نویسنده ی هم کار؛ هم قلم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

challenging someone ۱ - به مبارزه طلبیدن؛ به رقابت دعوت کردن؛ ۲ - آزمودن مهارت یا توانایی یک شخص یا نهاد؛ ۳ - آزمودن درستی یا قانونی بودن یک ادعا یا ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

۱ - منش؛ کردار ۲ - عُلقه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

کمّی شدنی؛ روی داد یا پدیده ای که بتوان جنبه ( ها ) ی مهمی از آن را به عدد و رقم بیان کرد. سنجش پذیری با کمی شدن از این نظر تفاوت ظریف دارد که سنجش ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

تجمیع؛ تلفیق؛ یک پارچه سازی؛ در بر گرفتن اجزا یا عناصری متجانس یا نامتجانس و درآوردن آنها به صورت یک مجموعه ی مستقل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

معنی لغوی این واژه �سنگ مسافت شمار� ( قدیمی ) یا �تابلوی کیلومتر� ( جدید ) است که در جاده برای نشان دادن مسافت باقی مانده تا مقصد نصب می کنند. نقطه ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

[ نقشه کشی صنعتی] گسترش نمایش شکل سطوح جانبی یک حجم بر روی صفحه. کاربرد گسترش عموماً در ورق کاری و ساخت قطعات حجمی نسبتاً پیچیده است که ابتدا شکل گست ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

شیوه ی عمل؛ عرف کار current practice = عرف کاری رایج

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

به معنای غیردقیق؛ با مسامحه؛ به تعبیری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

فراهم کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

بالک؛ بال چه؛ لت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

به هم خوردن؛ از حالت استاندارد یا قابل قبول خارج شدن The internal geometry of the duct should not be compromised. شکل هندسی داخل داکت نباید به هم بخ ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

هم بسته؛ دو بخش از هر موضوع یا سیستمی که از هم مستقل نیستند