تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

غیبت از کار؛ غیبت از کلاس؛ مدرسه گریزی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تل باطله؛تل ـنبار باطله؛ تل های بزرگی که از انباشتن محصولات پس ماند فرآوری مواد معدنی مانند مس، طلا، و آهن به جا می مانَد. سد باطله: بند یا تلّی که ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[داده پردازی] تجزیه کردن؛ تبدیل به اجزای متشکله کردن To take apart the data gathered. تجزیه ی داده های جمع آوری شده از مطالعات و پژوهش ها و تبدیل آن ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

[مدیریت منابع انسانی] جامعه پذیری؛ فرآیند آشنا کردن فرد تازه استخدام شده با وظایف و اختیارات و مقررات سازمان، فضاهای کاری، و هم کاران.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

[فیزیک]: ۱ - ظرفیت ( بار الکتریکی ) ؛ کاپاسیته؛ ظرفیت خازن بر حسب فاراد. ۲ - گنجایش؛ ظرفیت؛ مقدار ماده ای که در یک ظرف یا مخزن جا می گیرد. معمولاً بر ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

به سراغ چیزی رفتن. مثال: It should be enough motivating to go around. باید به اندازه ی کافی انگیزاننده باشد تا کسی به سراغ ـش برود.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

انتظامی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

علی الحساب؛ به عنوان مساعده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

۱ - آب نبات؛ شکلات؛ هر نوع تنقلات در اندازه ی کوچک ( لقمه ای ) . ۲ - پیشخان شکلات؛ میز تنقلات؛ در مهمانی ها میزی که تنقلات مختلف روی آن چیده شده است.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

۱ - [مدیریت] اعاده ی مشوق؛ اعاده ی پاداش؛ بازگرداندن پاداش یا بن در صورت نقض مقررات سازمانی، قوانین کشوری، یا مفاد قرارداد. پاداش یا کارانه ای به عن ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سازمان پای بند به رفع تبعیض ( قومی، تباری، جنسیتی، وغیره ) در استخدام.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٥

( معنی ضمنی ) : �رفع تبعیض�. در قوانین امریکا هر سازمانی که کارکنان متناسب با جمعیت رنگین پوستان ( سیاه پوستان، سفیدپوستان، سرخ پوستان ) و گروه های ق ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مشوق جامعه مدار؛ امتیازی که نفع مادی آن اجتماعی و نفع معنوی آن فردی است. مانند اعانه ای که به نام فردی به خیریه داده می شود یا گذاشتن نام افراد بر رو ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

جامعه مدار؛ رفتاری که نفع اجتماعی داشته باشد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

مستحکم؛ پای دار در برابر نیروهای خارجی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

همه جانبه؛ چندجانبه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

۱ - به معنای واقعی کلمه ۲ - با خلوص؛ با خلوص نیت؛ صمیمانه؛ از صمیم قلب؛ خالصانه؛ از سرِ صِدق؛ بی ریا؛ بی غل وغش ۳ - به درستی؛ واقعاً؛ حقیقتاً

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

۱ - بی ادب، بی تربیت، بی اخلاق ۲ - بی پروا؛ گستاخ ۳ - رک؛ پوست کنده؛ بی ملاحظه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

آکنده؛ سرشته؛ آمیخته

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

لنگ ماندن؛ بی عمل ماندن؛ فلج شدن ( به معنی مجازیِ �قادر به کاری نبودن� )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

۱ - [اسم] هزینه ی فرصت؛ یعنی هزینه ای که صرف شده و در آینده فرصتی ایجاد خواهد کرد علاوه بر برگشت سرمایه، سودی هم خواهد داشت ۲ - [فعل] صرفیدن؛ مقرون ب ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پیوستن به؛ وارد شده به در جمله ی �Everybody comming on the group allows him to spread out more of his fixed cost� هر کسی که به گروه او می پیوندد، به ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

عزیمت، پیش رفتن به سوی؛ وقتی کاری مراحل مختلف دارد، رفتن از مرحله ای به مرحله ی دیگر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

ارزش توجه داشتن؛ درخور توجه بودن: There is some merit to this argument. این استدلال در جای خود درخور توجه است.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

یادگیری عملی؛ یادگیری تجربی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

۱ - پایه، اساس، بنیان، رکن، بُن؛ بن مایه یا اصل تعیین کننده در چیزی ۲ - مبنا؛ حدی مفهومی برای سنجش یا مقایسه ی چیزی ( base line ) ۳ - قاعده، سطح زیر ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

سرشکن شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

نفربه نفر؛ فردبه فرد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

معادل پیش نهادی آقای �مصطفی� یعنی �قفل شدگی� درست است. �لاک این� نقطه ای است که در آن شبکه چنان بزرگ می شود که در خود قفل می شود و دیگر امکان گسترش ن ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

پارابولیک یعنی به شکل سهمی یا �سهمی شکل�، �سهمی گون� ( دو بعدی ) با سهموی ( paraboloid ) اشتباه نشود ( حجم یا سه بعدی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

سهموی؛ حجمی که از دوران منحنی ( دوبعدی ) سهمی به دور محور تقارن ـش ایجاد شده است با سهمی گون یا سهمی شکل یا سهمی وار ( parabolic ) اشتباه نشود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

شناسایی ناپذیر؛ کشف ناپذیر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

۱ - نقطه ی پایان گذاشتن بر؛ ۲ - سرنگون کردن؛ [غیررسمی] کله پا کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

قیّم؛ غش گیر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سردار؛ شوالیه؛ جنگ جو ( ی مقدس )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

استقرای پس گرد؛ استقرای پس رو؛ استقرای بازگشتی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

در زبان فارسی گاهی lane با line اشتباه گرفته شده و �خط� ترجمه می شود. در خیابان یا جاده، می توان فضای بین دو �خط� را نوار یا باند نامید. مرزهای جانبی ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

[حقوق] تفهیم اتهام؛ کسی را به طور رسمی به ارتکاب جرم متهم کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

۱ - [جامعه شناسی] خزنده؛ پدیده ای که در حال شکل گیری است اما تغییرات آن چنان اندک است که نمی توان حس ـش کرد. مثال: بی سوادی اجتماعیِ خزنده ۲ - [پزشکی ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

[فعل] استحاله؛ تبدیل تدریجی از حالتی به حالت دیگر یا از ماهیتی به ماهیت دیگر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

سوگیری کوته نگری؛ سوگیری نزدیک بینی؛ سوگیری نوک دماغی؛ نوعی سوگیری که منافع آنی و کوتاه مدت ارزش بیش تری دارد. در مثل گفته می شود این افراد دورتر از ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٦

[فعل] گذار؛ پا گذاشتن به؛ از حوزه ای به حوزه ی دیگر رفتن؛ [اسم] گذرگاه؛ پیاده گذر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تک خال؛ بی هم تا؛ بی جای گزین

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

آشکارا؛ به روشنی؛ به طور بدیهی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

بازی گوشانه؛ زنده دلانه؛ هم راه با بگوبخند

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

۱ - ( الف ) - نفس نفس زدن؛ دم و بازدم سریع؛ ( ب ) فس فس کردن؛ حرف زدن هم راه با تنفس سریع ۲ - دود کردن؛ فوت کردن ( دود تنباکو: سیگار، پیپ، قلیان، . . ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

منسجم؛ به سامان در ترکیب �intact family� به معنی خانواده ی �به سامان� به عکس خانواده ی �ازهم پاشیده�

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

فاحش؛ بارز colossal mistake = خطای فاحش؛ اشتباه محض

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

[ریاضیات] دترمینان؛ تابعی که از یک ماتریس مربعی یک عدد می سازد یا درواقع عددی را به یک ماتریس مربعی تخصیص می دهد [مدیریت] عامل، تعیین گر، عامل تعیین ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

[آمار] نمایه پذیری؛ قابلیت مشت نمونه ی خروار بودن. ویژه گی �نمونه ی آماری� که به طور قابل قبولی نمایان گر ویژه گی های �جمعیت آماری� باشد.