law of clouser

تخصصی

[شیمی] قانون بستار

پیشنهاد کاربران

املای واژه نادرست نوشته شده است. املای درست: closure
[فلسفه] قانون بستار؛ اصل بستار؛ یکی از اصول نظریه ی گشتالت که نحوه ی تکمیل اشکال ناقص را توسط ذهن انسان با توجه به تجارت عینی خود از تصاویر پیشین توضیح می دهد.

بپرس