تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

[مارکتینگ] لایه، قشر، بخش، طبقه، طیف طبقه بندی مشتریان از نظر سبک زنده گی، قدرت خرید، سن، جنسیت، توزیع جغرافیایی و مانند آنها

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

[مهندسی صنایع] ارفاق، اجازه ی ارفاقی، ترخیص ارفاقی؛ اجازه ی موقت برای تعداد یا مقدار محدودی از محصول �نامنطبق� برای ترخیص که معمولاً با اجازه ی سفارش ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

جولان دادن؛ این طرف و آن طرف رفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

[فعل] کنایه از: بالا رفتن، افزایش، تورم، و مانند آنها است If the fares balloon, it’s very easy for customers to switch to a competitor. اگر قیمت ها ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

[کسب وکار] خدمات تکمیلی؛ خدمات ویژه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

غلط نمایی؛ جعل واقعیت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

شماتت بار؛ سرزنش آمیز؛ کوبنده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[اقتصاد رفتاری] فاتح مغبون؛ گونه ای سوگیری ذهنی که در معامله هایی مانند مزایده به صِرف برنده شدن مبلغی بالاتر از ارزش واقعی پرداخت می شود. یعنی در عی ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

۱ - [روان پزشکی] تیک، حرکات غیرارادی عضلات قسمت های مختلف بدن از جمله پلک، گونه، و دست ۲ - [اقتصاد رفتاری] ۱ - عادت بد، عادت نامطلوب، ازجمله سوگیری ت ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

[صفت به شکل streamlined] مستقیم؛ بی پیرایه؛ سرراست؛ در مسیر [فعل]: سرراست کردن؛ ساده کردن؛ بی پیرایه کردن؛ در مسیر مورد انتظار انداختن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

[ علم اندازه گیری]: درستی؛ میزان نزدیک بودن نتیجه ی اندازه گیری به اندازه ی واقعی. ( اندازه ی واقعی در علوم مهندسی معنی آماری دارد یعنی در عمل از ن ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

ارجاع به بحث دوستان در مورد معانی مختلف کلمات نزدیک به این واژه از نظر معنی: invention: اختراع innovation : نوآوری creativity : خلاقیت development : ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

تبعات؛ پی آمد ( منفی ) ؛ نتیجه ( ی تأسف بار )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

روگشایی؛ رونمایی؛ برای اولین بار نشان دادن، اثبات کردن، شرح دادن؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

تحقق پذیری در علم آمار likeliood با probability تفاوت دارد. بیان تفاوت این دو به زبان ساده بسیار دشوار است و لزوماً از زبان علم آمار برای بیان آن اس ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

نویسنده ی هم کار؛ هم قلم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

challenging someone ۱ - به مبارزه طلبیدن؛ به رقابت دعوت کردن؛ ۲ - آزمودن مهارت یا توانایی یک شخص یا نهاد؛ ۳ - آزمودن درستی یا قانونی بودن یک ادعا یا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

۱ - منش؛ کردار ۲ - عُلقه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

کمّی شدنی؛ روی داد یا پدیده ای که بتوان جنبه ( ها ) ی مهمی از آن را به عدد و رقم بیان کرد. سنجش پذیری با کمی شدن از این نظر تفاوت ظریف دارد که سنجش ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

تجمیع؛ تلفیق؛ یک پارچه سازی؛ در بر گرفتن اجزا یا عناصری متجانس یا نامتجانس و درآوردن آنها به صورت یک مجموعه ی مستقل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

معنی لغوی این واژه �سنگ مسافت شمار� ( قدیمی ) یا �تابلوی کیلومتر� ( جدید ) است که در جاده برای نشان دادن مسافت باقی مانده تا مقصد نصب می کنند. نقطه ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

[ نقشه کشی صنعتی] گسترش نمایش شکل سطوح جانبی یک حجم بر روی صفحه. کاربرد گسترش عموماً در ورق کاری و ساخت قطعات حجمی نسبتاً پیچیده است که ابتدا شکل گست ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

شیوه ی عمل؛ عرف کار current practice = عرف کاری رایج

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

به معنای غیردقیق؛ با مسامحه؛ به تعبیری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

فراهم کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

بالک؛ بال چه؛ لت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

به هم خوردن؛ از حالت استاندارد یا قابل قبول خارج شدن The internal geometry of the duct should not be compromised. شکل هندسی داخل داکت نباید به هم بخ ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

هم بسته؛ دو بخش از هر موضوع یا سیستمی که از هم مستقل نیستند

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

[مدیریت ریسک]کاهش اثر؛ آماده گی برای وقوع ریسک و برنامه ریزی پیشینی برای کاستن از اثرات وقوع ریسک احتمالی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

تک تکِ؛ هر کدام؛ هریک؛ هرگونه This approach may influence any expectations that may affect the way the problem is solved. این روی کرد می تواند بر تک ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

علاوه بر مترادف ها و معنی های ارائه شده به معنی �صورت مسأله� هم به کار می رود.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

[ارتباطات] ۱ - ضدانگیزه؛ ۲ - توذوق زن: ۳ - بازخورد منفی؛ رفتاری سلبی که باعث تضعیف جریان پیام می شود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

[حل مسأله] تفکر خلاق؛ خرق عادت؛ فکر کردن در خارج از �چارچوب� موجود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

[مدیریت کسب وکار] ۱ - میزان سرمایه گذاری؛ سهم مشارکت در سرمایه گذاری ۲ - میزان خرید ( از تأمین کننده ی برون سازمانی ) ۳ - برگشت از مزایده ( کالایی که ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

ناگویا؛ مبهم؛ درهم برهم؛ مطلب یا بیانی که انسجام نداشته باشد و مخاطب نتواند به آسانی منظور گوینده را بفهمد.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مکمل، تکمیلی؛ علاوه بر آن چیزی که قرار بود باشد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بیش فرهیخته؛ کسی که سواد یا تحصیلات ـش از عرف یا میان گین سواد جامعه ای که در آن زنده گی یا فعالیت می کند بیش تر است.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در ترکیب �by attribute� در مبحث کنترل کیفی به �وصفی� ترجمه شده است ( در مقابل� کمّی� ) . پارامتر وصفی یعنی گفت وگو در باره ی �بله� یا �نه�، �منطبق� ی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

۱ - صنعت، فعالیت تولیدی یا خدماتی بر مبنای تکنولوژی و ماشین آلات، مانند صنعت فولاد، صنعت خودروسازی، صنعت نرم افزار ۲ - صنف، حرفه؛ هرگونه فعالیت کسب و ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

immiserise ( UK ) [فعل] فقیر شدن؛ نداری؛ تنگ دست شدن ( کردن ) ؛ فلاکت ( به فلاکت افتادن یا انداختن )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بازتاب پراکنش؛ مؤلفه ای از امواج نوری یا صوتی که توسط اتم های ماده ی تحت آزمون تفرق حاصل می کند و در جهت عکس تابش بازمی گردد.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

نگهداشت؛ برقراری وضعیت عمل کرد اولیه در سازه های یا تجهیزات شامل بازدید، اندازه گیری، پایش وضعیت، تعویض، بازسازی یا تمعیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

حمله ی کلامی ( یا غیرکلامی ) ؛ انتقاد تند؛ توهین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

آشفته حالی؛ نوعی حمله ی عصبی که باعث رفتارهای تکانه ای هم راه با هیجاناتی به صورت ترس شدید و گاه فلجی موقت می شود.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تخصیص نابه جا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

لایحه مثال: �لایحه ی استقلال بانک مرکزی� ( ایالات متحد امریکا ) که توسط یک نماینده ی کنگره و یک نماینده ی سنا در سال ۱۹۱۳ ارائه و توسط پرزیدنت ویلسن ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

اندیشه ورز؛ کسی که از قادر است از قوه ی اندیشه استفاده کند. کسی که به روش استدلالی فکر و عمل می کند. کسی که قادر به تحلیل است.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

کمابیش، بیش وکم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

غیرسوزاننده؛ ماده ی شمیایی که در تماس با پوست یا مخاط یا بافت های دیگر اثر تخریبی و سوزاننده گی بر آن نداشته باشد.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بدترین؛ خراب ترین It seems sensible to select the worst - the‘biggest and baddest’.