inching

تخصصی

[سینما] نمایش قاب به قاب

پیشنهاد کاربران

راه اندازی خزشی؛ مدار یا مکانیزمی برای ایجاد حرکت های کوچک در الکتروموتور یا مکانیزم متصل به آن ( مثلاً هنگام آماده سازی پرس و تنظیم آن که مستلزم حرکت دادن شاتون به صورت میلی متری است )
حرکت لاک پشتی؛ حرکت خزنده
باز کردن راه

بپرس