تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

[مدیریت ریسک]کاهش اثر؛ آماده گی برای وقوع ریسک و برنامه ریزی پیشینی برای کاستن از اثرات وقوع ریسک احتمالی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

تک تکِ؛ هر کدام؛ هریک؛ هرگونه This approach may influence any expectations that may affect the way the problem is solved. این روی کرد می تواند بر تک ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

علاوه بر مترادف ها و معنی های ارائه شده به معنی �صورت مسأله� هم به کار می رود.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

[ارتباطات] ۱ - ضدانگیزه؛ ۲ - توذوق زن: ۳ - بازخورد منفی؛ رفتاری سلبی که باعث تضعیف جریان پیام می شود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

[حل مسأله] تفکر خلاق؛ خرق عادت؛ فکر کردن در خارج از �چارچوب� موجود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

[مدیریت کسب وکار] ۱ - میزان سرمایه گذاری؛ سهم مشارکت در سرمایه گذاری ۲ - میزان خرید ( از تأمین کننده ی برون سازمانی ) ۳ - برگشت از مزایده ( کالایی که ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

ناگویا؛ مبهم؛ درهم برهم؛ مطلب یا بیانی که انسجام نداشته باشد و مخاطب نتواند به آسانی منظور گوینده را بفهمد.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

مکمل، تکمیلی؛ علاوه بر آن چیزی که قرار بود باشد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بیش فرهیخته؛ کسی که سواد یا تحصیلات ـش از عرف یا میان گین سواد جامعه ای که در آن زنده گی یا فعالیت می کند بیش تر است.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در ترکیب �by attribute� در مبحث کنترل کیفی به �وصفی� ترجمه شده است ( در مقابل� کمّی� ) . پارامتر وصفی یعنی گفت وگو در باره ی �بله� یا �نه�، �منطبق� ی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

۱ - صنعت، فعالیت تولیدی یا خدماتی بر مبنای تکنولوژی و ماشین آلات، مانند صنعت فولاد، صنعت خودروسازی، صنعت نرم افزار ۲ - صنف، حرفه؛ هرگونه فعالیت کسب و ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

immiserise ( UK ) [فعل] فقیر شدن؛ نداری؛ تنگ دست شدن ( کردن ) ؛ فلاکت ( به فلاکت افتادن یا انداختن )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بازتاب پراکنش؛ مؤلفه ای از امواج نوری یا صوتی که توسط اتم های ماده ی تحت آزمون تفرق حاصل می کند و در جهت عکس تابش بازمی گردد.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

نگهداشت؛ برقراری وضعیت عمل کرد اولیه در سازه های یا تجهیزات شامل بازدید، اندازه گیری، پایش وضعیت، تعویض، بازسازی یا تمعیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

حمله ی کلامی ( یا غیرکلامی ) ؛ انتقاد تند؛ توهین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

آشفته حالی؛ نوعی حمله ی عصبی که باعث رفتارهای تکانه ای هم راه با هیجاناتی به صورت ترس شدید و گاه فلجی موقت می شود.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تخصیص نابه جا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

لایحه مثال: �لایحه ی استقلال بانک مرکزی� ( ایالات متحد امریکا ) که توسط یک نماینده ی کنگره و یک نماینده ی سنا در سال ۱۹۱۳ ارائه و توسط پرزیدنت ویلسن ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

اندیشه ورز؛ کسی که از قادر است از قوه ی اندیشه استفاده کند. کسی که به روش استدلالی فکر و عمل می کند. کسی که قادر به تحلیل است.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

کمابیش، بیش وکم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

غیرسوزاننده؛ ماده ی شمیایی که در تماس با پوست یا مخاط یا بافت های دیگر اثر تخریبی و سوزاننده گی بر آن نداشته باشد.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بدترین؛ خراب ترین It seems sensible to select the worst - the‘biggest and baddest’.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

غنی شده؛ بهبود یافته؛ ارتقا یافته intensified system سیستم غنی شده؛ سیستمی که بهره وری آن بالا رفته است. مانند خاک مزرعه ای که با قادر است با تغییرات ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

آشغال ریزی؛ محصول جنبی ناخواسته ی فرآیندی که علاوه بر خروجی اصلی ( محصول اصلی ) محصول به دردنخور ( آشغال ) به جا بگذارد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

۱ - برگرفتن؛ ۲ - به خدمت گرفتن؛ به کار گرفتن؛ ۳ - به سوی خود آوردن They should be captured and recorded. آنها باید برگرفته شده و ثبت شوند.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

درخشان Excellent idea = ایده ی درخشان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

[صفت] حجیم؛ فربه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

حرکت لاک پشتی؛ حرکت خزنده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

[صفت] نفس گیر؛ توان فرسا This problem solving tool is too long, too complicated, and too winded.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

دشواریاب؛ دشواررس؛ دیریاب؛ صعب الوصول ( عکس سهل الوصول ) مسأله ای که حل آن بسیار دشوار باشد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

۱ - به ویژه، This issue requires particular attention. این قضیه توجه ویژه ای را می طلبد. ۲ - به مراتب، در مرتبه ی بسیار بالاتر . This helps beginn ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

[شبه علم] میله ی آب یاب؛ دوشاخه ی آب یاب؛ دوشاخه ای که ادعا می شود وقتی به بالای منبع آب زیرزمینی می رسد تکان می خورد. عموماً عده ی زیادی از کشاورزان ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

[صفت] انگیزشی، انگیزه دهنده؛ تقویت کننده [فعل، مصدر] پاداش دهی؛ مفتخر کردن؛ جبران لطف کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

documentarian; documentary filmmaker

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

رونمایی؛ برای اولین بار ارائه دادن؛ برای اولین بار معرفی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

کانونی شده، هم گرا شده، متمرکز شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بها دادن ( به )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

خدمات دهنده؛ فراهم آور؛ تهیه گر در بعضی از منابع مدیریتی با تأمین کننده ( supplier ) با خدمات دهنده فرق دارد، provider خدمت عرضه می کند در حالی که su ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

چاره ی آخر؛ تنها گزینه؛ Remember! You are not indispensable. یادتان باشد! شما تنها گزینه ی ما نیستید.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

۱ - کارد، چاقو، تیزی ( هر جسم سختی که لبه ای تیز برای بریدن داشته باشد ) ۲ - نیزه، سرنیزه ( نوعی سلاح دارای دسته برای �فرو کردن� در بدن حریف به کار ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

بایسته گی؛ ربطیت؛ باربط بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

[مهندسی سازه] طُرّه؛ انتهای آزاد؛ تیری که یک طرف آن دارای تکیه گاه ( عموماً ولی نه الزاماً گیردار ) دارد و سر دیگر آن آزاد است. برای دوستانی که معاد ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

[اقتصاد، مدیریت] منبع یا سرچشمه Revenue Streams؛ منابع درآمد هفت گروه منابع درآمد کلاسیک: فروش دارایی ها، تبلیغات، اشتراک یا آبونه شدن، فروش امتیاز ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

احتوا، در بر گرفتن The cup constrains the coffee.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

خوش آمدن، لذت بخشیدن ( The coffee pleased me a lot. ) ( قهوه خیلی به من لذت بخشید ( یا چسبید ) ، از این قهوه خیلی خوش ـم آمد )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٩

پاسخ به محرک بیرونی ( عموماً وضعیت نامطلوب ) می تواند سه گونه باشد: انفعالی یا passive، پاسخ ندادن یا پاسخ دیرهنگام یا نابه جا به محرک فعالانه یا act ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

محصول انحصاری؛ محصول امتیازدار؛ محصول اختصاصی؛ محصولی که بر اساس ثبت اختراع یا خرید امتیاز انحصاراً به شخص حقیقی یا حقوقی خاصی تعلق دارد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

به طور متعادل؛ نه در مقادیر زیاد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

تحلیل قوا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

پر کردن جیب. ترجمه ی متن زیر: شکارچیان غیرمجاز جیب شان رابه قیمت کاهش جمعیت حیوانات در حال انقراض پر می کنند. Poachers enrich themselves while re ...