multiverse

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• (astronomy) theoretical possibility of in which our universe is but one of an enormous number of separate and distinct universes (also known as alternate universes); poetic verse having more than one stanza

پیشنهاد کاربران

all the universes that might exist همه جهانهایی که ممکن است وجود داشته باشد
چند کیهانی، چند جهانی
چند جهان ، چند گیتی
جهان های موازی با نظریه چند جهانه که مربوط به نظریه ریسمان است تفاوت زیادی دارند
چند جهانه
چندجهانی ( Multiverse ) برای فهم آن ابتدا بیایید با تصوری که ما از جهان داریم شروع کنیم. منظور ما از جهان، جهانی است که قابل مشاهده و شامل تمام چیزهایی است که قابل اندازه گیری هستند و ما با آن هاتعامل داریم. هر جایی در جهان که ما به آسمان نگاه کنیم، ستاره ها و کهکشان ها را به صورت خوشه هایی می بینیم که در شبکه ی تارهای عظیم کیهانی گردهم آمده اند. اما هر مقدار فضای دورتری را نگاه کنیم، زمان های قبل تری را مشاهده خواهیم کرد. کیهان شناسان می گویند به دلیل منبسط شدن جهان، تصور بی نهایت بودن آن، مدل نظری نامناسبی برای توضیحش است. ما قطعا با جهانی محدود رو به روتیم که حدود ۱۴ میلیارد سال پیش به وجود آمده است.
جهان های چند گانه
در حدود ۱۴ملیارد سال پیش جهان با انفجار عظیمی به نام BigBang آغاز شد و مقدار بسیار زیادی از هر ۱۷ ذره بنیادی در یک نقطه از کیهان ایجاد شد. ذرات کوارک و لپتون با هم اتم ها و ذرات بوزون میدان ها و انرژی ها را تولید کردند یکی از ذرات بوزون به نام هیگز که البته کمی متفاوت با ۴ ذره ی بوزون دیگر است شروع به گسترش کرد و زمان و مکان و تعریف شبکه ی مکان - زمان بر اساس این ذره به وجود آمد. به تمامی ذرات هیگز و تمامی
سایر ذراتی که در محدوده ی پیشروی ذرات هیگز که همگی از یک BigBang به وجود آمده اند Universe گفته میشود به معنای ( Uni تک ) و ( verse کیهان ) = کیهان یگانه
بنابر این Multiverse تعریف ( Multi چند ) و ( verse کیهان ) = کیهان های چند گانه
بر اساس نظریه ای که در سال ۲۰۱۷ مطرح شد ذرات هیگز بسیار ناپایدار هستند و قابلیت فروپاشی بسیار شدیدی را دارند که به این فرایند Vaccum Decay یا فروپاشی خلا گفته میشود و بر اساس قانون پایداری و تعادل جهان برای بازنشانی این ذرات احتمالا ما تنها کیهان موجود در آفرینش نیستیم و علاوه بر ما چندین بیگ بنگ دیگر هم رخ داده و چند کیهان در جهان آفرینش وجود دارد، همان Multiverse
Universe گیتی
Multiverse چَنداگیتی/چندگیتی
Cosmos کیهان/کائنات
World جهان/دنیا
Existence هستی
Sphere سپهر
Earth زمین
We asked a physicist whether the witcher's multiverse💥 could really exist

TheVerge. com@
گیتی مرکّب
( به کنایه ) جهان موازی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما