تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

پیش پاافتاده؛ بی اهمیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تک افتاده؛ بریده [از محیط]؛ isolated enterprises: بن گاه های تک افتاده که ارتباط معینی با بازار ندارند.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

از آنجا که امکان نوشتن نظر در زیر نظرهای دیگران وجود ندارد، ناچار در پیش نهاد جداگانه پاسخ ایشان را می نویسم: بله می شود isolated را به ایزوله ترجمه ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

[مارکتینگ] اِشراف marketing insight: اشراف بر بازار؛ درک بایسته و کنش پذیر از واقعیت بازار در پیِ تحلیل عمیق و متفکرانه که قبلاً نامکشوف مانده بود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

[پزشکی] بروز ( بیماری ) manifestation: تظاهرات ( بیماری )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

عمق یاب؛ میله ای که در داخل مخزن فرو برده می شود تا عمق مایع یا پودر محتوی آن را مشخص کنند. اصطلاح دیپ زدن در اندازه گیری میزان مایع داخل تانکر سوخت ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

[پزشکی] ترشح؛ ترشحات؛ مواد ترشحی ریخته شدن مایعات بدن از قبیل خون، بزاق، ادرار، استفراغ، مدفوع روی سطوح دیگر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

گوشه ی مقعر؛ گوشه ی غیرتیز coved ceiling به معنی اتاقی است که در محل تلاقی دیوارها با کف زه یا قرنیز مقعر نصب شده باشد.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

زیادتر از معمول؛ دست ودل بازانه مثال: It is advised to use a liberal amount of disinfectant.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

دوام پذیر؛ ماندگار؛ تکرارپذیر؛ چیزی که فقط یک بار اتفاق نمی افتد و می توان آن را تکرار کرد. در مارکتینگ به روشی گفته می شود که بتوان از آن طریق به طو ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مرتب کردن؛ نظم و ترتیب دادن؛ کنار هم چیدن مثال:هنوز لازم است ست های ابزار را پس از شستن و پیش از استریل کردن مرتب کنیم ( کنار هم طوری بچینیم که روی ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

سوخته گی پای جوش؛ در جوش کاری به خالی شدن لبه ی گرده ی جوش به دلیل درست تنظیم نکردن شدت جریان جوش کاری گفته می شود.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

بچسب ( در مقابل نچسب ) ؛ زدایش ناپذیر؛ ویژه گی مربوط به موادی که اگر ماده ی دیگری به آن بچسبد به آسانی نتوان تمیزش کرد. مانند ظرف پخت وپز که بچسب است ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

معرفی؛ آشناسازی؛ طرح موضوعی به صورت کلی برای اولین بار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

۱ - رینگ ( تایر خودرو ) ؛ طوقه ( دوچرخه یا موتورسیکلت ) ؛ چنبره ۲ - لبه ی قابلمه یا زودپز ۳ - حلقه ی بسکت بال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

کمی کلاو؛ شیمی کلاو؛ نوعی اتوکلاو یا دستگاه استریلیزاسیون که در آن علاوه به دمای بالای ۱۰۰ درجه سلسیون بخار، از مواد شیمیایی مانند فرمالدئید و الکل ا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

[متالورژی، الکتروشیمی] رویین؛ روئین؛ وضعیتی که یک فلز خورده نمی شود زیر ا هیچ گونه واکنش الکتروشیمیایی به دلیل اتصال به منبع برق مستقیم ( حفاظت کاتدی ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

میله ی قنات؛ سوراخ های قائم برای برداشت آب از مجرای آب افقی دست کند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

قرص؛ بادوام؛ مستحکم [غیررسمی] جان دار؛ پدرمادردار substantial shoes کفش محکم ( مثل کفش ایمنی یا کفش حفاظ دار )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

[پزشکی] چرک؛ کثافت؛ جرم؛ هرگونه پس ماند جامد به جا مانده روی سطوح ابزار یا تجهیزات پزشکی یا وسایل محیطی مثال از متن دندان پزشکی: Any residual soil ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

دست خورده؛ ایراددار؛ از حالت طبیعی خارج شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

[دندان پزشکی] ترمیمی؛ اقدامات و اعمال مربوط به پروتزها و ترمیم دندان ها Prosthodontics: رشته ی دندان پزشکی ترمیمی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

جراحت با سوزن؛ ایجاد زخم یا پاره گی بافتی بر اثر فرورفتن سوزن سرنگ در پوست یا مخاط

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

[پزشکی] تغییر سطح سرمی ( پادتن )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

شِبه لنفاوی [مقایسه شود با lymphatic به معنی لنفاوی]؛ سلول هایی مانند لوزه، طحال، عقده های لنفاوی، و بافت های مخاطی که شبیه لنف عمل می کنند.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

[پزشکی] اندیکاسیون؛ ضرورت؛ مثال: جراحی در این نوع سوخته گی �اندیکاسیون � دارد. یعنی جراحی �کارآیی، منطق، و مجوز� لازم را بر اساس دانش و پروتکل های پز ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

چشم پوش؛ نقاب؛ چشم بند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

تا حد زیادی؛ نسبتاً

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

پادتنی؛ ویژگی میکروب ها از قبیل پروتوزوها، باکتری ها، یا ویروس هایی که در سطح شان دارای موادی هستند که سیستم ایمنی بدن را تحریک به پادتن سازی می کنند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

رویشی؛ نامیه؛ مانند بازگشت هاگ ها به شرایط رویش پس از رفع شرایط لَختی ( inertia ) در پیِ بروز شرایط خشکی، گرما، و فقدان مواد مغذی در محیط

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

دگر آلودگی؛انتقال میکرواورگانیزم های خطرناک مانند ویروس یا باکتری، به ویژه در محیط بیمارستانی از انسان به انسان، از موجود زنده ای غیر از انسان ( گیاه ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

پراکنش؛ انتشار؛ تکثیر عوامل بیماری زا از یک میزبان به میزبان دیگر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

۱ - تک مصرف؛ وسیله ای که فقط توسط یک نفر استفاده می شود مانند تیغ و مسواک ۲ - یک بارمصرف؛ وسیله ای که یک بار و فقط یک بار استفاده شده و بعد دور انداخ ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

ابزارهای تک مصرف؛ ابزارهایی که فقط برای یک شخص یا توسط یک شخص استفاده می شود مانند وسایل اصلاح مانند تیغ، وسایل بهداشتی مانند مسواک [معادل �یک بارمصر ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

[دندان پزشکی] سرمته؛ ابزارِ تراش؛ ابزارِ برش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

تک گیر؛ نادر؛ غیر همه گیر؛ نمونه ای از بیماری معین که معمولاً با منشأ ناشناخته و به صورت موردی بروز می کند.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

ریشه کنی؛ نابودی کامل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

برانگیزاننده؛ آن چه اشخاص را به فکر کردن در باره ی آن وادارد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

بْرُس زدن؛ شستن با مواد شوینده، همراه با ساییدن به ویژه ابزارهای جراحی و دندان پزشکی پیش از اتوکلاو کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

بارِ میکروبی؛ بارِ زیستی؛ میزان یا تعداد میکرواورگانیزم های موجود بر روی ابزارهای پزشکی، تجهیزات فرآوری مواد غذایی یا دارویی و مانند آن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

بی عفونت؛ گندزدایی شده؛ شرایطی که ( که به ویژه در مداخلات جراحی ) در آن امکان رشد عفونت به حداقل رسیده است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

برجسته شده؛ ترجیح داده شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

به روش؛ بهروش؛ نمونه ی به کارگیری روش خوب در امری [مقایسه شود با بهین روش به عنوان مترادف best practice]

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

[کسب وکار] دور زدن؛ خیانت به طرف تجاری از طریق مذاکره یا مراوده ی پنهانی با اشخاص ثالث

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

با نهایتِ دقت؛ با دقتِ تمام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

exemption

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

۱ - گواهی صلاحیت؛ گواهی شایسته گی؛ گواهی اعتبار؛ گواهی رتبه بندی؛ هرگونه مدرک معتبر برای تأیید تحصیلات، مهارت، رتبه بندی حرفه ای، و مانند آنها که برا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

درشت اندام، درشت پیکر، بزرگ جثه ( دارای استخوان های درشت و نه چاقی ناشی از چربی ) ،

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

[مدیریت]۱ - توان مندساز؛ در بافتار مدیریت عمل کرد و به ویژه ادبیات EFQM به �توان مندساز� ترجمه و رایج شده است. منظور همه ی اقداماتی هستند که پیش از � ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

بَرسایش؛ کشیده شدن دو سطح خشک از روی هم با فشار زیاد که معمولاً باعث ساییده گی و رفته گی هر دو سطح یا یکی از آنها می شود.