تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

وخیم؛ با شدت و پی آمد بالا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

هد، بالاترین ارتفاع؛ واحدی به متر به عنوان معیاری از توان پمپ است. بالاترین ارتفاعی که پمپ می تواند آب را تلمبه کند. در فارسی در میان اهل فن همان واژ ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

ویژه بازار، بازارهایی که به دلیل بالا بودن تکنولوژی محصول، انبوه نبودن تقاضا، یا سایر مشخصات ویژه ی محصول، عرضه کننده های در آنجا اندک هستند "the pro ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

هیبت، هیمنه، شکوه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

متداول، شاخص، نوعی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

آب چکان، قرنیزپوش، قطعه ای که در لبه ی بام یا بین قطعات شیروانی بام یا دیوار گذاشته می شود تا از نشتی آب باران و برف به داخل ساخت مان جلوگیری کند.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

نابه جایی، برون جایی، مثلاً در ترکیب horizontal tool offset یا vertical tool offset به معنی قرار داشتن ابزار تراش کاری در جایی غیر از آن چه باید باشد ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

سهل انگارانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

[بهداشت] پرتماس، نقاطی که مکرراً لمس می شوند مانند دست گیره ی در، ماوس کامپیوتر، آب سردکن، دگمه ی آسانسور و مستلزم ضدعفونی مکرر هستند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

خانه دوز ( پوشاکی که در خانه دوخته شده است، در اصطلاح عامه مامان دوز گفته می شود ) ، خانه پز ( خوراکی که در خانه پخته شده است )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

امکان برداشت چندگانه، امکان برداشت نادرست، امکان تفسیر نادرست، misinterpretation

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

همه پذیری؛ شیوه یا عمل ایجاد فرصت ها یا امکانات یک سان برای افرادی با معلولیت جسمی یا ذهنی یا اقلیت های اتنیکی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

تخفیف، آسان گیری، کاهش محدودیت، کاهش ممنوعیت، کاهش شدت ( شدت کاهی، سختی کاهی ) ، کاهش دشواری ( دُش کاهی ) ، شل کردن/گرفتن مقررات، بارکاهی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

عنقریب، یک باره، بی درنگ، بی میانجی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

میدان دادن، ایجاد امکان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

همیشه گی، بی وقفه، بلاانقطاع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

بی رحمانه، بدون اغماض، بسیار سخت گیرانه، بدون ملاحظه کاری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

اسم قید، بستی که به چیزی بسته می شود تا آن را بی حرکت کند فعل ۱ - تعمیر ، روبه راه کردن، مرتب کردن ۲ - تثبیت ۳ - تعریف، تخصیص مقدار ۴ - [غیررسمی] ( غ ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

تشخیص، تعیین ماهیت To isolate a problem

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

[حقوق تجارت] اهلیت، صلاحیت به عهده گرفتن کار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥٥

۱ - در امریکا معادل guy یا dude هم به کار برده می شود که به طور کوتاه شده fella هم گفته و نوشته می شود. Hey you fellows! ( Hey you guys! سلام بچه ه ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

[مدیریت ارزش] ضمانت، تعهد در عبارت �value proposition� به معنی �ضمانت ارزش آفرینی� به کار می رود. یعنی وقتی فصل �value proposition� �طرح کسب وکار� یا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

۱ - گسستن، پاره شدن ( طناب ) ۲ - شکستن ( اجسام ترد ) ، چندپاره شدن جسمی بر اثر نیروی خارجی، ۳ - ورشکسته گی، ۴ - نوعی رقص، ۵ - باز کردن ( پاره کردن پو ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

بررسی واقعیت امر، آزمون واقعیت امر، آزمودن وضعیت عینی ( دور شدن از داوری ذهنی و اتکا به شواهد و مدارک عینی ) . مثال: The recent failure of so many i ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

۱ - موسیقی یا تئاتر: ۱ - [فعل] سخن رسانی، سخن یاری، [اسم] سخن رسان، یادآور ( رهبر ارکستر در موسیقی یا سوفلور در تئاتر متن ترانه یا گفتاری را که خوانن ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

۱ - [خطاب غیررسمی] آهای جماعت!؛ خانوما آقایون! خیلی خوب . . . جماعت، شام حاضر است! All right, folks, dinner's ready! ۲ - والدین، مثال: می روم والدین ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

کفشک ماهی سیاه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

تراش کار، کارگر ماهری که از ماشین افزار بهره برداری می کند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

سرایت، انتقال ( شپش و انگل های دیگر )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

۱ - سنگ دل، بی رحم، جلاد ۲ - ناجوان مردانه، نابرابر ۳ - دسته ی خودتراش تاشو، نوعی تیغ ریش تراشی، دسته ی تیغ ریش تراشی تاشو که از وسط و حول یک لولا رو ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

فرآیند یافتن مشتری، تأمین کننده، یا شریک برای سازمان،

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

عرفاً، به طور عرفی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

تدقیق، غربال کردن، از کل مسأله به جزء آن رسیدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

[صفت] پنهان مانده] ( به سهو]، پنهان نگاه داشته شده [به عمد]، در پشت چیزی از چشم پوشیده مانده، [مانند ماه که در پشت ابر پنهان شده باشد]

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

[فعل] ۱ - [نیم]نگاهی انداختن، نگاهکی انداختن، نگاهی سرسری انداختن، نگاهی دزدکی انداختن، زیرچشمی نگاهی انداختن، با چشم نیم باز نگاه کردن ۲ - وا جهیدن ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

سابقه، گزارش ماوقع audit trail ( audit log ) ۱ - سابقه ی ممیزی، گزارش ممیزی ثبت یافته های ممیزی به قصد مقایسه با یافته های ممیزی های پیش و پس از آن ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

[اسم] مسأله، مشکل، ایراد [صفت] ۱ - ناساز، ناسازگار، ۲ - دشوار، بغرنج، پیچیده،

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

۱ - ثروت مادی، ۲ - منابع فراوان ( در مقابل منابع محدود )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

به خدمت گرفتن bring ( resources ) into use for a particular purpose

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

فروبهریده، نیم بهریده؛ چیزی ( منبعی ) که همه ی ظرفیت ـش به کار گرفته نشده است.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

نورگیر سقفی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

[صفت] ۱ - سلطه طلب، ۲ - خودرأی dominating managers مدیرانی که نظر درست یا نادرست شان را به زیردستان تحمیل می کنند.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

تکوینی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

در گل ماندن، گرفتار بات لاق شدن، پاگیر شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

فِلو، فلوشیپ، دانش جوی پسادکتری، عضو هیأت علمی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

کاسْت، نظام اجتماعیِ کاسْتی: جامعه ی مبتنی بر محدودیت جابه جایی بین صنفی و طبقاتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

روزمره، عُرفی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

پناه بردن، خلوت گزیدن He dealt with this problem by building a cabin near a lake, far away from the city, where he would retreat for the whole summer.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

جُربُزه، جسارت We only progress when societies and individuals have the luxury of investing time and sustained effort into research.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

به سراغ ( کسی یا چیزی ) رفتن