nonirritant

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: combined form of irritant.

پیشنهاد کاربران

غیرسوزاننده؛ ماده ی شمیایی که در تماس با پوست یا مخاط یا بافت های دیگر اثر تخریبی و سوزاننده گی بر آن نداشته باشد.

بپرس