any

/ˈeni//ˈeni/

معنی: هر، هیچگونه، هیچ، کدام، چه، هیچ نوع، از نوع، چقدر، چه نوع
معانی دیگر: هر کدام، مقداری، -ی، (کاربرد به عنوان ضمیر)، درجمع در پرسش چه نوع، در جمله ء مثبت هر
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
(1) تعریف: some or one, without further specification.
مشابه: all

- a choice of any six
[ترجمه ترگمان] حق انتخاب ۶ نفر رو داشته باشم …
[ترجمه گوگل] انتخاب هر شش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: one or another; each and every.
مشابه: all

- Any child can learn.
[ترجمه ترگمان] هر کودکی می تواند یاد بگیرد
[ترجمه گوگل] هر کودک می تواند یاد بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: whatever or all, without restriction.
مشابه: all

- They will win at any cost.
[ترجمه ترگمان] آن ها به هر قیمتی پیروز خواهند شد
[ترجمه گوگل] آنها هر هزینه را برنده خواهند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: even a very small amount of (used after a negative).

- I don't want any trouble.
[ترجمه ترگمان] من هیچ دردسری نمی خواهم
[ترجمه گوگل] من هیچ مشکلی نمیخواهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
ضمیر ( pronoun )
(1) تعریف: an unspecified person or persons; anybody.
مشابه: all

- She was kinder than any.
[ترجمه ترگمان] او مهربان تر از هر کس دیگری بود
[ترجمه گوگل] او عزیزتر از هر کسی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a thing, things, or an amount of something implied.

- There isn't any on the shelf.
[ترجمه ترگمان] تو قفسه کتاب نیست
[ترجمه گوگل] هیچ قفسه ای وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- There aren't any to be found anywhere.
[ترجمه ترگمان] هیچ جایی پیدا نمی شه
[ترجمه گوگل] هیچ جایی وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
قید ( adverb )
• : تعریف: to a degree or extent.

- Is he any worse than she?
[ترجمه ترگمان] حالش بدتر از اونه؟
[ترجمه گوگل] آیا او بدتر از او است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. any allusion to her age offends her
هرگونه کنایه درباره ی سنش او را می رنجاند.

2. any evasion of responsibility will lead to expulsion
هرگونه گریز از مسئولیت موجب اخراج خواهد شد.

3. any extraneous light in the camera will ruin the film
هرگونه نور برونی در دوربین موجب خراب شدن فیلم خواهد شد.

4. any imaginable situation
هر وضعیتی که بتوان آن راتصور کرد

5. any immovable object such as a stone
هرچیز بی تحرک مثل یک سنگ

6. any insult to the constitution of a patient suffering from tuberculosis
هر گونه افگار به بنیه ی بیمار مبتلا به سل

7. any mention of sexual matters embarrassed him tremendously
هر گونه اشاره به امور جنسی او را سخت شرمگین می کرد.

8. any merchant needs capital
هر بازرگانی نیاز به سرمایه دارد.

9. any more news?
دیگر چه خبر؟

10. any one of them
هر یک از آنها

11. any person
هرکس

12. any student may answer
هر شاگردی می تواند جواب بدهد.

13. any student you want, say cyrus
هر دانشجویی را که بخواهی،مثلا سیروس

14. any teacher worth his salt knows that
هر معلم واقعی آن (چیز) را می داند.

15. any terrorist act will meet our armed response
هر گونه اقدام تروریستی با واکنش مسلحانه ی ما روبرو خواهد شد.

16. any time you want
هرگاه که تو بخواهی

17. any violent crossing of the border will be tantamount to a declaration of war
هرگونه عبور خشونت آمیز از مرز به منزله ی اعلان جنگ خواهد بود.

18. any day now
به زودی،همین روزها

19. any more
بیش از این،بیشتر

20. any old how
(عامیانه) با بی دقتی،با شورتی گری،باری به هر جهت

21. any port in a storm
غریق به هر کاهی آویزان می شود،در توفان هر بندری غنیمت است

22. any port in a storm
هر وسیله ی فرار از خطر (ولو اینکه ناخوشایند باشد)

23. almost any poem matched with his seems inferior
در مقایسه با شعر او تقریبا هر شعری پست می نماید.

24. if any man shall hear, let him remember
اگر کسی بشنود باید به خاطر بسپارد.

25. in any case,he is my brother
هرچه باشد او برادر من است.

26. pick any one of the neckties you like
هر یک از کراوات ها را که دوست داری انتخاب کن.

27. take any book you like
هر کتابی را که دلت می خواهد بردار.

28. take any number from one to ten
هر شماره ای را که می خواهی از یک تا ده انتخاب کن.

29. take any one of the apples you want
هرکدام از سیب ها را که می خواهی بردار.

30. without any assist from her brother
بدون هرگونه کمک از برادرش

31. without any hindrance
بدون هیچگونه بازداری

32. without any purpose, immediate or ulterior
بدون هیچ هدف فعلی یا بعدی

33. at any cost
به هر قیمتی که شده (در جمله های منفی)

34. at any moment
در هر آن،هر دم،در هر لحظه

35. at any price
1- به هر قیمت 2- هر طور که شده

36. at any rate
1- در هر صورت،در هر حال،هر طوری که شده 2- لااقل،دست کم

37. barring any unforeseen events
اگر اتفاقات غیر مترقبه پیش نیاید

38. by any chance
تصادفا،اتفاقا

39. by any manner of means
1- اصلا،به هیچ وجه 2- به هر صورت،به هر طریق

40. by any means
از هر راهی،به هر طریق،هر طور که شده

41. in any case
به هر حال،در هرحال،به هر صورت

42. in any case
به هرحال،در هر صورت،هرچه که باشد

43. in any event (at all events)
در هر صورت،علی رغم آنچه که روی بدهد،در هر حال

44. in any shape (or in any shape or form)
به هر شکل،اصلا،به هیچ وجه

45. avoid giving any information
از دادن هر گونه اطلاعات خودداری کنید.

46. don't read any more; rest your eyes!
دیگر نخوان ; به چشمانت استراحت بده !

47. free from any responsibility and obligation
بدون هیچگونه مسئولیت و تعهد

48. he disavowed any knowledge of the conspiracy
او هرگونه اطلاع درباره ی توطئه را انکار کرد.

49. he elided any reference to the charges against himself
او هر گونه اشاره به اتهامات نسبت به خودش را از قلم انداخت.

50. is there any effective treatment for this disease?
آیا برای این بیماری علاج موثری وجود دارد؟

51. is there any hope that she will live?
آیا امیدی به زنده ماندن او هست ؟

52. is there any necessity for new elections?
آیا انتخابات جدید ضرورت دارد؟

53. is there any possibility that i will see you tomorrow?
امکان دارد که فردا شما را ببینم ؟

54. is there any seconds, mam?
یک کمی دیگه هم می خوام،خانم.

55. is there any way to humanize war?
آیا راهی برای جوانمردانه کردن جنگ وجود دارد؟

56. lost without any hope of retrieval
گمشده بدون امید بازیابی

57. rasp off any rough spots
ناصافی ها را سوهان بزن.

58. she disclaimed any knowledge of the contents of the letter
او منکر هر گونه اطلاع از محتویات نامه شد.

59. they dread any kind of change
آنان از هر گونه تغییر هراس دارند.

60. to satisfy any doubts, he went to them unarmed
برای برطرف کردن هر گونه شک و تردید،او بدون اسلحه نزد آنها رفت.

61. victory at any cost
پیروزی به هر قیمت

62. victory at any price
پیروزی به هر قیمت

63. war belied any hope for reconciliation
جنگ هرگونه امید برای آشتی را از بین برد.

64. we took any means we could think of
به هر وسیله ای که به فکرمان رسید متوصل شدیم.

65. go to any length
به هر قیمتی که شده کاری را انجام دادن،از هر اقدامی فرو گذار نکردن

66. not just any
نه همه کس

67. an engine without any flaw
موتوری بدون هیچگونه عیب

68. an experience unlike any other
تجربه ای بی شباهت به هر تجربه ی دیگر

69. do it by any means
هرجوری که شده این کار را بکن.

70. do not take any brindle for a spot . . .
هرپیسه گمان مبر که خالیست . . .

مترادف ها

هر (صفت)
every, any, each

هیچگونه (صفت)
any, whatsoever

هیچ (ضمير)
any, none, nothing

کدام (ضمير)
any, which, what

چه (ضمير)
any, what, whether

هیچ نوع (ضمير)
any

از نوع (ضمير)
any

چقدر (ضمير)
any, what

چه نوع (ضمير)
any, what

به انگلیسی

• some, a, an; every; whatever
to some extent; at all
anyone, someone
you use any in negative statements, for example with `not' or `never', to mean none of a particular thing.
you use any in questions and conditional clauses to ask if there is some of a particular thing or to suggest that there might be.
you use any in positive statements when you are referring to something or someone without saying exactly what, who, or which kind you mean.
you can also use any to emphasize a comparative adjective or adverb in a negative statement.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیهر، هیچگونه، هیچ، کدام، چه، هیچ نوع، از ...معانی متفرقههر کدام، مقداری، - ی، ( کاربرد به عنوان ضم ...بررسی کلمهصفت ( adjective ) • ( 1 ) تعریف: some or one, without further specification. • مشابه: all ...جمله های نمونه1. any allusion to her age offends her هرگونه کنایه درباره ی سنش او را می رنجاند. 2. any evasion ...مترادفهر ( صفت ) every, any, each هیچگونه ( صفت ) any, whatsoever هیچ ( ضمیر ) any, none, nothing ...انگلیسی به انگلیسیsome, a, an; every; whatever to some extent; at all anyone, someone you use any in negative statemen ...

پیشنهاد کاربران

یکم کمی
هر
هر. هیچ
هیچگونه
[در جمله منفی و پرسشی]

هیچ چیز ، هیچی
یه کمی
هرگونه
اندکی_کم_هیچ_هر😊
مقدار
هرچه، هرگونه، همه
هر قدر، هر اندازه
در بعضی اوقات کلمه ی منفی است
هر یا هیچگونه
گاهی به معنی "هم"
به این مثال توجه کنید:

Is there any fish on the menu?
ترجمه ی اینجانب: آیا ماهی هم در منو هست؟
اتفاقاً در برخی جملات دقیقاً معنی کلمه یه رو میده

مثال می زنم :
1 - Well, because I was driving over to Lauren's house, and I saw your car parked in front of some girl's house.
خوب چرا؟ ، چون داشتم به خانه لورن می رفتم و دیدم ماشین شما جلوی خانه یه دختری پارک شده است.
2 - And while I'm in the pool, some guy walks off with my glasses.
و وقتی در استخر هستم ، یه مردی با عینک من جیم شد ( فلنگ را بست ) .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما