منو
تاریخ
٢ سال پیش
متن
Is it OK with you if I come about six?
دیدگاه
٣

اگر برای تان مساعد است ساعت ۶ خدمت تان برسم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
A car ran past, spotting my coat with mud.
دیدگاه
٠

ماشینی از کنار من رد شد و به روی کتم گِل پاشید.

تاریخ
١ ماه پیش
متن
the base of the skull
دیدگاه
٠

قاعده ی جمجمه

تاریخ
١ ماه پیش
متن
a base of operations
دیدگاه
٠

پایگاه عملیاتی