تاریخ
٨ ماه پیش
متن
the base of the skull
دیدگاه
٠

قاعده ی جمجمه

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
a base of operations
دیدگاه
٠

پایگاه عملیاتی

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Is it OK with you if I come about six?
دیدگاه
٣

اگر برای تان مساعد است ساعت ۶ خدمت تان برسم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
A car ran past, spotting my coat with mud.
دیدگاه
٠

ماشینی از کنار من رد شد و به روی کتم گِل پاشید.