excellent

/ˈek.sə.lənt//ˈek.sə.lənt/

معنی: بسیار خوب، عالی، ممتاز، غرا، عمده، فاخر، فائق، شگرف
معانی دیگر: برتر، مهست، والا، بهمند، فرازان، ارجمند، عالی !، عالی است !، معرکه !

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
مشتقات: excellently (adv.)
• : تعریف: of high quality; extremely good; superior.
مترادف: classic, exceptional, fine, outstanding, select, splendid, super, superior, topnotch, tremendous
متضاد: average, awful, execrable, ghastly, inferior, marginal, mediocre, poor, sorry, terrible, third-rate, woeful, wretched
مشابه: ace, banner, beautiful, best, blue-ribbon, brave, bully, capital, choice, dandy, fabulous, fancy, fantastic, favorable, first-rate, great, magnificent, out of this world, prime, quality, royal, sterling, strong, sublime, superb, superlative, swell, terrific, top-drawer, wonderful

- I can recommend some excellent restaurants downtown.
[ترجمه سلام] من می توانم رستوران های عالی را در مرکز شهر پیشنهاد کنم
|
[ترجمه گوگل] من می توانم چند رستوران عالی در مرکز شهر را توصیه کنم
[ترجمه ترگمان] من می توانم رستوران های عالی را در مرکز شهر پیشنهاد کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She's putting in a lot of thought and effort, and her school work is excellent as a result.
[ترجمه گوگل] او فکر و تلاش زیادی می کند و در نتیجه کار مدرسه او عالی است
[ترجمه ترگمان] او خیلی فکر و تلاش می کند، و کار مدرسه او در نتیجه بسیار عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. an excellent poem
یک شعر عالی

2. an excellent present for the neighborhood priest
یک پیشکش نفیس برای کشیش محله

3. a very excellent theatrical representation
یک نمایش تئاتری بسیار عالی

4. he speaks excellent english
او انگلیسی خیلی خوب حرف می زند.

5. a job with excellent prospects
یک شغل با آینده ای عالی

6. a rider with excellent seat and hands
یک سوارکار که خیلی خوب بر زین قرار می گیرد و بسیار مهارت دارد

7. he is an excellent teacher
او معلم بسیار خوبی است.

8. he is in excellent shape for his age
با در نظر گرفتن سنش حالش خیلی خوب است.

9. he was in excellent humor
خلق او عالی بود (خیلی سرحال بود).

10. his play is excellent
بازی او عالی است.

11. she received an excellent education
آموزش بسیار خوبی دید.

12. the sailing was excellent last month
ماه گذشته (شرایط) کشتیرانی عالی بود.

13. that artist gave two excellent performances
آن هنرپیشه دو کار عالی ارائه کرد.

14. this year's fruitage is excellent
محصولات امسال خیلی خوب است.

15. the hall is large with excellent acoustics
سالن بزرگ است و از نظر پژواک شناسی عالی است.

16. this plant grows quickly and makes excellent pasture for sheep
این گیاه زود رشد می کند و برای گوسفند چرامین بسیار خوبی است.

17. their mutton yields to ours but their beef is excellent
گوشت گوسفند آنها به خوبی گوشت گوسفند ما نیست ولی گوشت گاو آنها عالی است.

18. there he picked up a beautiful wife and an excellent job
در آنجا یک همسر زیبا و یک شغل عالی به دست آورد.

19. he was a supporter of our party and withal an excellent writer too
او از حزب ما پشتیبانی می کرد و ضمنا نویسنده ی خوبی هم بود.

20. The peach tree has an excellent blossom this year.
[ترجمه گوگل]درخت هلو امسال شکوفه های بسیار خوبی دارد
[ترجمه ترگمان]درخت هلو امسال شکوفه خوبی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. Hearty congratulations on your passing the examination with excellent result. It is a well deserved reward for the hard effort you have made during the past year.
[ترجمه گوگل]از صمیم قلب تبریک می گویم بابت موفقیت در آزمون با نتیجه عالی این یک پاداش شایسته برای تلاش سختی است که در طول سال گذشته انجام داده اید
[ترجمه ترگمان]تبریک خود را با نتیجه بسیار عالی به شما تبریک می گویم این یک پاداش خوب برای تلاش سخت شما در طول سال گذشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. The acoustics of the new concert hall are excellent.
[ترجمه گوگل]آکوستیک سالن کنسرت جدید عالی است
[ترجمه ترگمان]The تالار کنسرت جدید عالی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

23. I'm sure you can make an excellent job next time.
[ترجمه گوگل]من مطمئن هستم که دفعه بعد می توانید یک کار عالی بسازید
[ترجمه ترگمان]مطمئنم دفعه بعد کار خیلی خوبی بلدی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. The play had excellent sound and lighting effects.
[ترجمه گوگل]نمایشنامه دارای جلوه های صوتی و نوری عالی بود
[ترجمه ترگمان]این نمایش تاثیرات بسیار خوبی داشت و تاثیرات نور داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. This is an excellent port being secure from every wind.
[ترجمه گوگل]این یک بندر عالی است که از هر باد ایمن است
[ترجمه ترگمان]این بندر بسیار خوبی است که از هر بادی محفوظ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. My car has given me excellent service.
[ترجمه گوگل]ماشین من خدمات عالی به من داده است
[ترجمه ترگمان]ماشینم خدمات خوبی به من داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. Foods that ferment quickly in the stomach are excellent natural laxatives.
[ترجمه گوگل]غذاهایی که به سرعت در معده تخمیر می شوند، ملین های طبیعی عالی هستند
[ترجمه ترگمان]غذاهایی که به سرعت در شکم تخمیر می شوند، laxatives طبیعی عالی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

بسیار خوب (صفت)
super, well, ok, all right, excellent, okay, alright, superb, immense, goody, hunky-dory, okey

عالی (صفت)
superior, super, great, fine, top, high-toned, high, grand, brave, gallant, beautiful, splendid, exquisite, excellent, superb, capital, immense, spiffy, imperial, magnificent, nobby, supreme, outstanding, superlative, swank, elevated, lofty, famous, copacetic, top-hole, remarkable, topping, high-grade, sublime, exalted, first-rate, unrivaled, palmary, ripping, wally, whizbang, whizzbang

ممتاز (صفت)
super, excellent, immense, best, gilt-edged, privileged, distinguished, outstanding, illustrious, elect, preferential, topping

غرا (صفت)
brilliant, splendid, excellent, magniloquent, resplendent

عمده (صفت)
primary, main, principal, prime, important, significant, essential, head, chief, major, excellent, leading, dominant, copacetic, key, staple, predominant, considerable

فاخر (صفت)
fine, rich, excellent, distinguished, costly, sumptuous

فائق (صفت)
superior, excellent, dominant, prevalent, predominant, surmounting

شگرف (صفت)
fine, excellent, wonderful, tremendous, wondrous, prodigious

تخصصی

[ریاضیات] خوبی

انگلیسی به انگلیسی

• superior, extraordinary, outstanding
something that is excellent is very good indeed.

پیشنهاد کاربران

همه چیز تمام
عالی
مثال: She received an excellent grade on her final exam.
او نمره عالی در آزمون نهایی خود دریافت کرد.
*آموزش زبانهای انگلیسی، ترکی استانبولی و اسپانیایی
عالی، برجسته
مثال: She received excellent feedback on her project.
او بازخورد عالی برای پروژه اش دریافت کرد.
excel ( v , n )
/ɪkˈsel/
excellent ( adj )
/ˈek. səl. ənt/
excellence ( n )
/ˈek. səl. əns/
excellenty ( adv )
/ˈek. səl. ənt. li/
excellency ( n )
/ˈek. səl. ən. si/
outstanding, brilliant, exquisite, fine, first - class, first - rate, good, great, superb, superlative, world - class
عالی، ممتاز. بسیارخوب، شگرف. چشمگیر. درجه یک. خارق العاده. خوب .
nice: خوب
lovely : خیلی خوب، دوست داشتنی
great : عالی
wonderful : بسیار عالی ، فوق العاده، شگفت انگیز
excellent : بسیار بسیار عالی، خارق العاده، شگفت آور
excellent
عالی، ممتاز
عالی، بسیارخوب، شگرف
تعالی
برای تحسین یک فرد: "گل کاشتی"
sweet
interjection, slang Excellent; fantastic!
A: "I just picked up that new video game!" B: "Sweet! Let's go play it!"
British English excellent
absolutely brilliant
The film was absolutely brilliant
smashing
wacco
splendid old - fashioned very good SYN excellent
ماهر
درخشان
Excellent idea = ایده ی درخشان
جواب ایسلند بود
بی نظیر
تمام عیار
Means extremely good
عالی ، فوق العاده 🥅🥅
what an excellent idea
چه ایده ی فوق العاده ای
ممتاز - شگرف - بسیار خوب
perfect
عالی ، درجه یک
همیشه فوق العاده ever extra
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٤)

بپرس