overeducated

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of educated.

پیشنهاد کاربران

بیش فرهیخته؛ کسی که سواد یا تحصیلات ـش از عرف یا میان گین سواد جامعه ای که در آن زنده گی یا فعالیت می کند بیش تر است.

بپرس