backward induction

تخصصی

[ریاضیات] استقرای پسرو

پیشنهاد کاربران

استقرای پس گرد؛ استقرای پس رو؛ استقرای بازگشتی
backward induction ( ریاضی )
واژه مصوب: استقرای پس رو
تعریف: صورتی از استقرای ریاضی حاکی از اینکه هرگاه مجموعۀ اعداد طبیعی واجد خاصیت مفروض P نامتناهی باشد و به ازای هرn طبیعی بزرگ تر از1، از ( n ) pنتیجه شود که ( n - 1 ) p، آنگاه همۀ اعداد طبیعی واجد خاصیت p هستند

بپرس