dismantled

پیشنهاد کاربران

هم معنی ( همچم ) : disassembled
بیشتر در مورد قطعات ماشین آلات به کار می رود.
به معنای:از هم باز شده، مجزا شده، پیاده شده، جدا شده
از رونق انداختن
کساد کردن
کم رونق ساختن

سوال های مرتبط