bonus

/ˈboʊnəs//ˈbəʊnəs/

معنی: جایزه، انعام، حق الامتیاز، سودقرضه، پرداخت اضافی
معانی دیگر: پاداش، حقوق اضافی که به عنوان جایزه به کسی پرداخت شود، ماهیانه ی پرداختی به کهنه سربازان، (انگلیس) سود پرداختی به بیمه داران، سوداضافی به سهامداران، شتلی، عیدی

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: bonuses
(1) تعریف: a donation or payment in excess of what is required, usu. as a reward for exceeding the terms of a contract.
مترادف: gratuity, honorarium, tip
مشابه: bounty, fringe benefit, perk, perquisite, premium, reward

- All World War II veterans received a bonus in their benefits that year.
[ترجمه علی اکبر منصوری] همه کهنه سربازان جنگ جهانی دوم، یک حقوق اضافه بصورت پرداختی ماهیانه در آن سال دریافت کردند.
|
[ترجمه گوگل] همه جانبازان جنگ جهانی دوم در آن سال از مزایای خود پاداش دریافت کردند
[ترجمه ترگمان] همه سربازان قدیمی جنگ جهانی دوم در همان سال پاداشی را دریافت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an extra portion or item given free, usu. as an incentive to buy something.
مترادف: giveaway, handout, premium
مشابه: extra, lagniappe, perk, perquisite, sample

(3) تعریف: a share of profits paid to stockholders of a company.
مشابه: dividend, premium

جمله های نمونه

1. employee bonus
پاداش کارمندان

2. norooz's bonus
پاداش (عیدی) نوروز

3. salary plus bonus
حقوق به اضافه ی پاداش

4. The committee backtracked by scrapping the controversial bonus system.
[ترجمه علی اکبر منصوری] کمیسیون با حذف سیستم بحث برانگیز پرداخت پاداش، از موضع خود بازگشت.
|
[ترجمه گوگل]کمیته با لغو سیستم پاداش بحث برانگیز عقب نشینی کرد
[ترجمه ترگمان]کمیته با حذف سیستم پاداش بحث برانگیز عقب نشینی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The company used to give discretionary bonus payments.
[ترجمه علی اکبر منصوری] شرکت قبلا به سهامدارنش بر حسب صلاحدید، سود اضافی میداد!
|
[ترجمه گوگل]این شرکت قبلاً به صورت اختیاری پاداش پرداخت می کرد
[ترجمه ترگمان]این شرکت برای پرداخت هزینه های اختیاری به کار می رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. All employees get an annual bonus before the summer holidays.
[ترجمه گوگل]همه کارمندان قبل از تعطیلات تابستانی پاداش سالانه دریافت می کنند
[ترجمه ترگمان]همه کارکنان قبل از تعطیلات تابستان یک پاداش سالیانه دریافت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Long - term savers qualify for a cash bonus.
[ترجمه ژاله اکبری خواجه بلاغ] پاداش نقدی برای واجد شرایط فعلی ام نیاز به دریافت نقدی از پس انداز بلند مدت ام از گوگل دریافت کنم ✍😫😖💌
|
[ترجمه گوگل]پس انداز های بلند مدت واجد شرایط دریافت پاداش نقدی هستند
[ترجمه ترگمان]savers بلند مدت برای یک پاداش نقدی واجد شرایط هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. What is actually paid will depend on the bonus payments made at the end of the policy.
[ترجمه گوگل]آنچه در واقع پرداخت می شود به پرداخت های پاداشی که در پایان بیمه نامه انجام می شود بستگی دارد
[ترجمه ترگمان]آنچه در واقع پرداخت می شود بستگی به پرداخت های بن بستی دارد که در انتهای سیاست صورت گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. A bonus will be paid on satisfactory completion of the contract.
[ترجمه گوگل]در صورت تکمیل رضایت بخش قرارداد، پاداش پرداخت خواهد شد
[ترجمه ترگمان]یک پاداش برای تکمیل رضایت بخش قرارداد پرداخت خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. All employees received a £100 Christmas bonus.
[ترجمه گوگل]همه کارمندان 100 پوند پاداش کریسمس دریافت کردند
[ترجمه ترگمان]همه کارکنان یک جایزه ۱۰۰ پوندی کریسمس دریافت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. New Year bonus should be restored.
[ترجمه گوگل]پاداش سال نو باید بازیابی شود
[ترجمه ترگمان]جایزه سال نو باید دوباره برقرار شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The staff got a Christmas bonus.
[ترجمه گوگل]کارکنان پاداش کریسمس دریافت کردند
[ترجمه ترگمان]کارکنان جایزه کریسمس را دریافت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The bonus helped maintain morale among the staff.
[ترجمه گوگل]پاداش به حفظ روحیه در بین کارکنان کمک کرد
[ترجمه ترگمان]این پاداش به حفظ روحیه کارکنان کمک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. He was awarded a cash bonus of £200.
[ترجمه چکامه] او یک پاداش نقدی 200 پوندی جایزه گرفت
|
[ترجمه گوگل]جایزه نقدی 200 پوندی به او تعلق گرفت
[ترجمه ترگمان]او یک پاداش نقدی ۲۰۰ پوندی به او اهدا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

جایزه (اسم)
testimonial, meed, award, prize, bonus, reward, trophy, premium, pewter, guerdon

انعام (اسم)
bounty, gratuity, tip, award, prize, bonus, reward, premium, baksheesh, largess, service charge, pourboire

حق الامتیاز (اسم)
bonus, royalty

سودقرضه (اسم)
bonus

پرداخت اضافی (اسم)
bonus

تخصصی

[حسابداری] پاداش
[ریاضیات] پاداش، اضافه پرداخت، جایزه، فوق العاده، انعام

انگلیسی به انگلیسی

• dividend, perk, monetary gift
a bonus is an extra amount of money that is added to someone's pay, usually because they have worked very hard.
a bonus is also something good that you get in addition to something else, and which you would not usually expect.

پیشنهاد کاربران

A bonus is an additional amount of money given to someone as a reward or incentive for their work. It can also refer to a special payment given on top of regular wages or salary.
مبلغ اضافی پولی که به عنوان پاداش یا مشوق های مالی برای کار به شخصی داده می شود.
...
[مشاهده متن کامل]

همچنین می تواند به پرداخت ویژه ای/فوق العاده پرداختی که علاوه بر دستمزد یا حقوق معمولی داده می شود اشاره کند.
مثال؛
The company gave out year - end bonuses to all employees.
In a discussion about job benefits, someone might mention, “Some companies offer performance - based bonuses. ”
A person might say, “I received a bonus for exceeding my sales targets. ”

[مالیه، حساب داری] ۱. پاداش؛ مبلغی که خارج از سود سهام به سهام داران یا کارکنان پرداخت می شود
[بیمه] ۱ - جایزه؛ ۲ - پاداش؛ مبلغی که شرکت بیمه به دلیل کسب سود بیش از پیش بینی اولیه به صورت نقد یا به صورت افزایش حساب بیمه ی عمر بیمه گذار به او پرداخت می کند.
...
[مشاهده متن کامل]

[عمومی] بُن؛جایزه؛ امتیاز نقدی یا اعتباری، یا تخفیف که شرکت ها به افراد ( خریداران، کارکنان، و . . . ) به عنوان تشویق منتقل می کنند.
[انگلیسی بریتانیایی] رشوه ( bribe )

به معنای�ناتنی� نیز به کار می‎رود. مثلاً bonus mom یعنی مادر ناتنی یا همان نامادری.
Wages ( دستمزد ساعتی ) : پولی که به کارگران در ازای تعداد ساعات کارشان پرداخت می شود.
Bonus ( پاداش ) : پرداخت اضافی به یک کارمند
Salary ( حقوق ثابت ) : مبلغ ثابتی است که به کارمند برای کاری که به طور منظم انجام می دهد پرداخت می شود، معمولاً کار یک سال را پوشش می دهد و هر دو هفته یا هر ماه پرداخت می شود. حقوق جبران خدمات ارائه شده به شرکت است.
...
[مشاهده متن کامل]

Stipend ( کمک هزینه/حمایت مالی/ کمک مالی/ راستاد ) : نوعی پرداخت است که در طول یک دوره خاص به کارورزان، کارآموزان یا دانشجویان برای پوشش هزینه های زندگی یا انجام فعالیت های خاص پرداخت می شود و اغلب به کسانی داده می شود که کار دستمزدی ندارند. این هدف برای جبران کار انجام شده نیست، بلکه برای حمایت از افراد در ارتباط با تحصیلات آموزشی یا مهارت آموزی، به آن ها اجازه می دهد تا نقشی را برعهده بگیرند بدون اینکه مجبور باشند برای پرداخت صورتحساب های خود شغل دیگری را به عهده بگیرند.
scholarship یا bourse ( راتبه/ بورسیه ) : کمک مالی است که به دانشجویان برای تسهیل تحصیل آن ها داده می شود و معمولا بر اساس شایستگی علمی، نیاز مالی یا سایر معیارها اعطا می شوند و هزینه های تحصیل و هزینه های تحقیقاتی را پوشش می دهند. معمولاً از حداقل نمره یا نمره آزمون استاندارد استفاده می شود و در نوع ورزشی بر اساس عملکرد ورزشی فرد است و به عنوان ابزاری برای جذب ورزشکاران با عملکرد بالا استفاده می گردد.
grant ( کمک هزینه تحصیلی/ وام بلاعوض/ پژوهانه ) : یک جایزه مالی است که توسط یک سازمان برای یک هدف خاص مانند پروژه های تحقیقاتی یا آموزشی داده می شود. معمولاً نیازی به بازپرداخت نیست و می تواند بر اساس معیارهای مختلفی از جمله نیاز مالی، شایستگی یا پیشنهادات پروژه اعطا شود.
Refund ( بازپس پول/ استرداد وجه/ رد مال ) : برگشت پولی است که پرداخت شده است.
Allowance ( پول توجیبی/ خرجی ) : مقدار منظم پولی که به کودک یا سایر افراد وابسته داده می شود.

منابع• https://en.wikipedia.org/wiki/Grant_(money)• https://en.wikipedia.org/wiki/Scholarship• https://en.wikipedia.org/wiki/Wage• https://en.wikipedia.org/wiki/Salary• https://en.wikipedia.org/wiki/Stipend• https://en.wikipedia.org/wiki/Allowance_(money)
خطاب به کاربر عزیز Iman
بونِر Boner هست که اون معنی رو میده
با Bonus فرق می کنه، Bonus معنای اضافی/جایزه/انعام و چیزهایی از این قبیل میده
مشکلات امنیتی دارم
بن
مُشتلُق
مزیت
A bonus is also any result that is an unexpected benefit:
After the heart transplant, every day is a bonus for me.
هر چیزی که منجر به نفعی دور از انتظار بشه
منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bonus
جایزه انعام پاداش
یعنی پاداش، جایزه، انعام
Extra money that you get in special day like an Aid
پاداش - انعام - جایزه
پرداخت اضافی ( به کارمند یا عضو یک سازمان )
noun
[count]
1 : something good that is more than what was expected or required
◀️As a bonus for good behavior you can stay up late
...
[مشاهده متن کامل]

◀️The product has the added bonus of providing extra vitamins
2 : an extra amount of money that is given to an employee
◀️Staff members were given a bonus for finishing the project on schedule
◀️The company offered bonuses to entice new workers
◀️We receive annual bonuses at the end of the year.
Plural : BONUSES

برگه پرداخت شده
پاداش یا امتیاز مازاد و اضافه
Money aded to someone's wages, specially as a reward for good work

If someone wins 3 games in a row then they get a bonus point
اگر. . . یک امتیاز جایزه می گیره
پاداش، بن، هدایای نقدی
پاداش ( از طرف کارفرما به خاطر عملکرد خوب یا بطور سالیانه )
کمک هزینه
an extra payment that is added to what you normally receive
پاداشی که توسط شرکت ( نفتی ) در همان ابتدای کار به دولت میزبان سرمایه گذاری پرداخت می شود.
خوب است که در کلیه قراردادهای کشور این مبلغ به طور متناسب، از خارجی اخذ شود تا به راحتی نتواند کار را رها ساخته و برود.
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٢)

بپرس