منو
چکامه

چکامه

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٣,٤٧٤
لایک
٣٥٥
لایک
دیس‌لایک
٣٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٩٠٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٤٧٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩٠٤
لایک
لایک
٣٥٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨٦

تو خودش فرو رفت حواسش پرت شد رفت تو عالم هپروت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٧

حوزه ی عمل؛ حوزه ی مسئولیت؛ حوزه ی فهم؛ رشته، تخصص، صلاحیت،

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٦

achieves closure کنار آمدن یا پذیرفتن مصیبت

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣١

عیب نداره! گریه نکن! غصه نخور!

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

پرپشت انبوه

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
It took courage to attempt such a dangerous rescue.
دیدگاه
١٣

دست زدن به چنین عملیات نجات خطرناکی شجاعت می طلبید

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Shade the window, will you?
دیدگاه
٩

پنجره را تاریک کن، می شه؟

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Your desk is complete chaos--how do you find anything?
دیدگاه
٩

میزت کلا به هم ریخته است، چطوری چیزهات رو پیدا می کنی؟

تاریخ
٣ سال پیش
متن
He aspires to both wealth and power.
دیدگاه
٨

او برای ثروت و قدرت اشتیاق داشت

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The bride arrived at the church in a horse-drawn carriage.
دیدگاه
٥

عروس با کالسکه ی که اسب می کشید، وارد کلیسا شد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.