دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٦٢٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩٦١
لایک
لایک
٣٧٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه

به عمل کار برآید به سخندانی نیست کار هر بز نیست خرمن کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٨

حوزه ی عمل؛ حوزه ی مسئولیت؛ حوزه ی فهم؛ رشته، تخصص، صلاحیت،

دیدگاه
١

افرادی که دنبال جمع کردن امضایش بودند، بهش فشار می آوردند

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

این یک اصطاح است به معنی بسیار بزرگ یا شاهکاری خارق العاده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٨

achieves closure کنار آمدن یا پذیرفتن مصیبت

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Shade the window, will you?
دیدگاه
٩

پنجره را تاریک کن، می شه؟

تاریخ
٣ سال پیش
متن
It took courage to attempt such a dangerous rescue.
دیدگاه
١٣

دست زدن به چنین عملیات نجات خطرناکی شجاعت می طلبید

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The screens keep most of the bugs from getting in.
دیدگاه
٢

این صفحات از ورود بیشتر حشرات جلوگیری می کنند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
In the interim between the wars, both nations had built up their armies.
دیدگاه
٣

در خلال جنگ هر دو کشور ارتش هایشان را تقویت کرده بودند

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I admire her dedication to the job.
دیدگاه
٤

من فداکاری او را برای کارش تحسین می کنم

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.