the road to hell is paved with good intentions


راه جهنم با نیت های خوب سنگفرش شده است
شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• good intentions just aren't enough, actions not intentions determine one's fate

پیشنهاد کاربران

به عمل کار برآید به سخندانی نیست
کار هر بز نیست خرمن کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن
Idioms
مسیر شکست با نیت خوب آسان تر و راحت تر می شود
منظور این عبارت و مَثل این است که شکست در انجام نیات خوب پیامدهای ناگواری میتواند داشته باشد. به عبارتی، جهنم پر است از افرادی که نیات خوب داشتند اما بیراهه رفتند.
نیت خوب کافی نیست وقتی در عمل کار غلط را انجام بدهی، دلت پاک باشه فایده نداره کارت هم باید درست باشه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما