impact

/ˌɪmˈpækt//ɪmˈpækt/

معنی: ضربه، اصابت، ضربت، ضرب، تماس، اثر شدید، زیر فشار قرار دادن، با شدت ادا کردن، با شدت اصابت کردن، بهم فشردن، پیچیدن
معانی دیگر: (سخت) به هم فشردن، درهم چپاندن، (درهم) گیر انداختن، (عامیانه) اثر داشتن، اثر کردن، کارساز بودن، کارگر شدن، تاءثیر، هنایش، گرش، درآیش، تصادم، برخورد، کوست، هم کوب، هم کوبی، (به شدت) زدن، (به هم) کوفتن، گرفتگی، انباشتگی، فشار
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a forceful coming together of two objects or bodies.
مترادف: collision
مشابه: bump, clash, contact, crash, hit, percussion, shock, thump

- The impact of the crash was strong enough to shake the building.
[ترجمه میلاد سهرابی فر کارشناس آموزش زبان] ضربه تصادف به اندازه ای قوی بود که ساختمان را لرزاند
|
[ترجمه عیسی سعیدی] The effect that something has impact on something
|
[ترجمه گوگل] شدت ضربه به حدی بود که ساختمان را تکان داد
[ترجمه ترگمان] تاثیر تصادف به اندازه کافی قوی بود که ساختمان را تکان دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: effect or influence.
مترادف: effect, influence
مشابه: action, bearing, consequence, impress, impression, repercussion, result

- His stirring speech had a great impact on the audience.
[ترجمه گوگل] سخنرانی هیجان انگیز او تأثیر زیادی بر مخاطبان داشت
[ترجمه ترگمان] سخنرانی His تاثیر زیادی بر مخاطب داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- My professor's impact on my thinking was deep and lasting.
[ترجمه گوگل] تأثیر استادم بر تفکر من عمیق و ماندگار بود
[ترجمه ترگمان] تاثیر پروفسور من بر تفکر من عمیق و پایدار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: impacts, impacting, impacted
(1) تعریف: to force or press closely into something.
مترادف: cram, jam, pack, press, push, squeeze, stuff
مشابه: compact, compress, condense, congest, crowd, throng

- Here is where the meteorite impacted the Earth.
[ترجمه Masoud Masoumian] این جا جایی بود که شهاب به زمین برخورد کرده است.
|
[ترجمه گوگل] اینجا محل برخورد شهاب سنگ با زمین است
[ترجمه ترگمان] در اینجا جایی است که شهاب سنگ بر روی زمین تاثیر می گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to affect directly; to have a direct impact on.

- The scientists are studying how the dam has impacted the ecosystem of the river.
[ترجمه گوگل] دانشمندان در حال بررسی چگونگی تاثیر این سد بر اکوسیستم رودخانه هستند
[ترجمه ترگمان] دانشمندان در حال مطالعه این هستند که چگونه این سد بر اکوسیستم رودخانه تاثیر گذاشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The tragedy has impacted all our lives.
[ترجمه گوگل] فاجعه تمام زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است
[ترجمه ترگمان] این تراژدی بر همه ما تاثیر گذاشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. the impact sheared off the bolts
تصادم موجب واآمدن پیچ و مهره ها شد.

2. the war's impact on commerce
اثر جنگ بر بازرگانی

3. have an impact on (upon)
اثر داشتن بر،تحت تاـثیر قرار دادن

4. how will misery impact on such a poet?
بدبختی چه تاءثیری بر چنین شاعری خواهد داشت ؟

5. music enhanced the impact of that scene
موسیقی اثر آن صحنه را بیشتر کرد.

6. the point of impact
نقطه ی اصابت،کوستگاه

7. the bomb exploded on impact
بمب به مجرد اصابت منفجر شد.

8. the war did not impact upon me until my father was killed
جنگ بر من اثری نداشت تا اینکه پدرم کشته شد.

9. a salary raise may somewhat cushion the impact of price increases
افزایش حقوق ها ممکن است تا اندازه ای از تاثیر (سو) بالا رفتن قیمت ها بکاهد.

10. the book has a deep and immediate impact on the reader
آن کتاب خواننده را تحت تاءثیر ژرف و فوری قرار می دهد.

11. the sand reduced the violence of the impact
شن شدت ضربه را کاهش داد.

12. The impact of the new legislation has been greatly overstated.
[ترجمه گوگل]تأثیر قانون جدید به شدت مبالغه شده است
[ترجمه ترگمان]تاثیر قانون جدید تا حد زیادی اغراق شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Our correspondent has been assessing the impact of the sanctions.
[ترجمه گوگل]خبرنگار ما در حال ارزیابی تاثیر تحریم ها بوده است
[ترجمه ترگمان]خبرنگار ما تاثیر تحریم ها را ارزیابی کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. An adequate environmental impact assessment was not carried out on the bypass project.
[ترجمه گوگل]ارزیابی اثرات زیست محیطی کافی در پروژه کنارگذر انجام نشد
[ترجمه ترگمان]یک ارزیابی تاثیر محیطی مناسب در پروژه bypass انجام نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. He collapsed under the full impact of the blow.
[ترجمه گوگل]او در اثر ضربه کامل سقوط کرد
[ترجمه ترگمان]او تحت فشار کامل ضربه سقوط کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. Businesses are beginning to feel the full impact of the recession.
[ترجمه گوگل]کسب و کارها شروع به احساس تاثیر کامل رکود کرده اند
[ترجمه ترگمان]کسب و کارها کم کم تاثیر کامل رکود اقتصادی را احساس می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. Her speech made a profound impact on everyone.
[ترجمه گوگل]سخنرانی او تأثیر عمیقی بر همه گذاشت
[ترجمه ترگمان]سخنرانی او تاثیر عمیقی بر همه گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. The impact dented our car's fender.
[ترجمه گوگل]ضربه به گلگیر ماشین ما ضربه زد
[ترجمه ترگمان]ضربه روی پیش بخاری ماشین ما سنگینی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

ضربه (اسم)
pelt, accent, emphasis, stress, impact, strike, stroke, thud, lash, acute, hook, tit, brunt, hack, flap, whop, sock, traumatism, whang

اصابت (اسم)
impact, strike, access, hit, onset

ضربت (اسم)
smash, chop, skelp, impact, strike, stroke, hit, bat, smack, bop, beat, slap, whack, butt, blow, impulse, bump, knock, fib, biff, thump, bob, cuff, buffet, buff, dint, hack, pound, impulsion, lead-off, thwack, percussion, plunk, swat, whang

ضرب (اسم)
chop, impact, strike, stroke, hit, bop, shock, beat, butt, drum, blow, impulse, multiplication, coining, bruise, fib, box, buffet, buff, punch, slash, smite, cob, coinage, stab, wham, ictus, sock

تماس (اسم)
impact, osculation, communication, contact, contiguity, tangency, contingence, going-on

اثر شدید (اسم)
impact

زیر فشار قرار دادن (فعل)
impact

با شدت ادا کردن (فعل)
impact

با شدت اصابت کردن (فعل)
impact

بهم فشردن (فعل)
impact, compress, compact, foreshorten, gnash, scrunch, serry

پیچیدن (فعل)
envelop, impact, twinge, fake, wind, resonate, tie up, fold, roll, swathe, wrap, muffle, screw, twist, nest, involve, swab, wattle, reverberate, enfold, complicate, furl, convolve, lap, infold, enwrap, tweak, kink, trindle

تخصصی

[عمران و معماری] ضربه - برخورد - اثر - تصادف - تصادم
[برق و الکترونیک] ضربه، برخورد
[مهندسی گاز] برخورد، ضربه
[زمین شناسی] بستن، به هم فشردن
[نساجی] برخورد - ضربه
[ریاضیات] برخورد، ضربه ای، تأثیر، تصادف، اثر، تصادم، ضربه
[پلیمر] ضربه، برخورد
[آب و خاک] ضربه-اثر

به انگلیسی

• influence, effect; colliding of two bodies; touch
press against; collide, crash; affect strongly, influence; pack in, squeeze in
if something makes an impact on a situation or person, it has a strong effect on them.
the impact of one object on another is the force with which it hits it.

پیشنهاد کاربران

A strong effect
متاثر
تاثیر ، نفوذ
The effect that a person has on somone
Smoking impact is damaging on healthy
اثر مخرب
اثر شدید
بازخورد ( معمولا برای مقالات علمی )
اسم:
the action of one object coming forcibly into contact with another.
"there was the sound of a third impact"

a marked effect or influence.
"our regional measures have had a significant impact on unemployment"
فعل:
com
come into forcible contact with another object.
"the shell impacted twenty yards away"

have a strong effect on someone or something. تأثیر قوی بر کسی یا چیزی داشته باشد.
"high interest rates have impacted on retail spending""نرخ بهره بالا بر روی هزینه های خرده فروشی تاثیر گذاشته است"
تاثیر، اثر
تاثیر گذاشتن، اثر گذاشتن، اثر داشتن، تاثیر داشتن

small changes can create big impacts تغییرات کوچک میتوانند اثرات بزرگی ایجاد کنند
تاثیر گذار
در برخی موارد معنای ( له کردن ) نیز میدهد. در واقع له کردنی که تحت فشار ایجاد میشود.
شدت. برخورد. فشار روانی
ضربه، برخورد، کوبش
تاثیر شدید، تاثیر مخرب
effect
اثر گذاری، تأثیر گذاری
تاثیر
Effect, Influence
تاثیر منفی
Impact
معنی انگیلیسی:
The effect that something has impact on something
معنی فارسی:
ضربه ، اثر شدید، تماس، در هم چپاندن، برخورد

From setayesh


✅اثر - تأثیر ( نامطلوب - زوری - ناخواسته ) گذاشتن یا داشتن

Climate change set to ⭕impact⭕ the 2022
Winter Olympics in Beijing
Many scientists believe that global warming in having a negative impact on our climate.
پیامد
اثر خیلی زیاد
ضربه ای ، چکشی ( در صنعت ) .
کارایی
کارآمدی
بیشتر معنای ضربه می دهد ( لحظه ای است )
اسم:
۱. برخورد، ضربه
۲. اثر، تاثیر = powerful effect

فعل:
۱. برخورد کردن، ضربه زدن
۲. اثر/تاثیر گذاشتن = affect


مثال:
father's death impacted greatly on her childhood years.

environmental factors that may negatively impact children's development

It is too early to notice any impact from the recent changes to the rules.

Air bags are designed to soften the impact for crash victims.
ضربه زدن
اثر داشتن
عامل تأثیرگذار
translation of ideas into actions and impacts
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : impact
✅️ اسم ( noun ) : impact
✅️ صفت ( adjective ) : impacted / impactful
✅️ قید ( adverb ) : _
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما