عیسی سعیدی

عیسی سعیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهimpact١٦:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢Impact معنی انگیلیسی: The effect that something has impact on something معنی فارسی: ضربه ، اثر شدید، تماس، در هم چپاندن، برخورد From setayesh گزارش
7 | 0
celebrate٢٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥ستایش کردن جشن گرفتن شادب کردنگزارش
5 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهimpact١٦:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢
• The impact of the crash was strong enough to shake the building.
The effect that something has impact on something
2 | 1