loose

/ˈluːs//luːs/

معنی: ظهور، بی بند و بار، فروهشته، لق، بی پایه، سست، بی قاعده، شل، ول، هرزه، گشاد، ازاد، بی ربط، سبکبار کردن، درکردن، شل و سست شدن، نرم و ازاد شدن، از قید مسئولیت ازاد ساختن، حل کردن، رها کردن، برطرف کردن
معانی دیگر: رها، آزاد (از زندان و قید و غیره)، ولو، یله، جنبان، (طناب و بند و غیره) شل، از یک سوبسته و از سوی دیگر آزاد یا آویخته، گل و گشاد، فراخ، (شکر و برنج و غیره) بسته بندی نشده، بسته نشده، کیلویی، در دسترس (قفل یا مهر و موم نشده)، آماده، تخصیص نیافته، فارغ، نافشرده، (خاک و غیره) نرم (در برابر: سخت hard)، (رنگ) ناپایدار، غیر ثابت، بی لگام، لجام گسیخته، سرسری، سطحی، (ترجمه و رونویسی و غیره) آزاد، نادقیق، با بی دقتی، شهوت ران، ولنگار، (مزاج) اسهالی، دارای لینت، (عامیانه) آرام و خونسرد، آسوده، با بی خیالی و آرامی، بی دلواپسی، بی نگرانی، (از قید و بند و زندان و گرفتگی و غیره) آزاد کردن، ول کردن، (از قید تعهد و غیره) در آوردن، پراکنده، به هم بسته نشده، جدا، شل کردن، لق کردن، سست کردن، گشاد کردن، فراخ کردن، آبکی کردن، لینت دادن، لغیدن، آرامیده کردن، آراماندن، (عضله و غیره) از انقباض در آوردن، شل و ول کردن، (پیکان و تیر و غیره) در کردن، لوس وننر، درکردن گلوله وغیره، منتفی کردن

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
حالات: looser, loosest
(1) تعریف: not restrained or confined; free.
مترادف: free, unbound, unfettered, unrestrained, unshackled
متضاد: confined, inhibited, restrained, stiff, strict
مشابه: at liberty, lax, lubricious, unbounded, uninhibited, unlatched, unlocked, untied, wanton, wild

(2) تعریف: not joined together; unbound; unfastened.
مترادف: free, unattached, unbound, unfastened
متضاد: adherent, compact, fast, secure, tight
مشابه: detached, disconnected, floating, insecure, rickety, unclasped, unhooked, unsteady, untied

(3) تعریف: not restraining or confining.
متضاد: formfitting, restrictive, tight
مشابه: baggy, droopy, floppy, limp, sagging, slack

- loose clothes
[ترجمه فروزان رضوانی] لباس های گشاد
|
[ترجمه گوگل] لباس های گشاد
[ترجمه ترگمان] لباس هایم را شل کن،
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: not tightly drawn or stretched; not taut; slack.
متضاد: taut, tight

- She kept the reins loose.
[ترجمه seyedamin] او افسار هارا شل نگه داشت
|
[ترجمه گوگل] او افسار را شل نگه داشت
[ترجمه ترگمان] افسار را شل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: without discipline or care, esp. in regard to speech or behavior.
مترادف: lax
متضاد: meticulous
مشابه: broad, careless, casual, easy, flabby, free, general, gross, imprecise, inaccurate, inexact, lenient, negligent, offhand, remiss, slack, slipshod, sloppy, unexacting, vague, wanton

(6) تعریف: ethically or morally careless.
مترادف: lax, unprincipled
متضاد: chaste, decent, moral
مشابه: abandoned, corrupt, degenerate, dissipated, dissolute, fast, free, immoral, impure, indecent, libertine, licentious, lubricious, peccant, sinful, unbridled, unchaste, unregenerate, unscrupulous, wanton, wild

(7) تعریف: not dense in construction, as a piece of cloth.
متضاد: close, tight
مشابه: open, permeable, relaxed

- a loose weave
[ترجمه گوگل] یک بافت شل
[ترجمه ترگمان] یک بافت نرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(8) تعریف: sexually promiscuous, esp. used of women.
مترادف: promiscuous
متضاد: chaste
مشابه: debauched, dissolute, fast, impure, indecent, lascivious, lecherous, libertine, libidinous, licentious, lubricious, profligate, prurient, rakehell, rakish, unchaste, wanton, whorish
قید ( adverb )
حالات: looser, loosest
(1) تعریف: in a loose manner (often used in combination).
متضاد: tight
مشابه: free, roughly

- loose-fitting clothes
[ترجمه گوگل] لباس های گشاد
[ترجمه ترگمان] و لباس های گشاد و گشاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: without constraint.
مشابه: free

- The dogs were running loose in the park.
[ترجمه پویا گذرآبادی] سگ ها در حال ولگردی در پارک بودند.
|
[ترجمه گوگل] سگ ها در پارک ول می دویدند
[ترجمه ترگمان] سگ ها در پارک فرار می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: looses, loosing, loosed
(1) تعریف: to release from constraint or obligation; let loose.
مترادف: free, release, unbind, unfetter, unloose
متضاد: confine
مشابه: disengage, emancipate, extricate, liberate, loosen, manumit, unshackle, untie

(2) تعریف: to unfasten.
مترادف: free, loosen, release, undo, unfasten, unloose, untie
متضاد: fasten
مشابه: unbuckle, unbutton, unclasp, unfetter, unfix, unhook, unlace, unpin, unscrew, unshackle, unsnap, unstick, unstrap

(3) تعریف: to make less formal or strict.
مترادف: ease, loosen, relax
مشابه: soften, tone down

(4) تعریف: to ease, slacken, or relax.
مترادف: ease, loosen, relax, slacken
متضاد: tighten
مشابه: free, unloose
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: loosely (adv.), looseness (n.)
• : تعریف: to shoot or let loose a missile, arrow, rock, or the like.
مترادف: discharge, fire, shoot
مشابه: hurl, throw

جمله های نمونه

1. loose bowels
مزاج (روده های) اسهالی

2. loose cash
پول در دسترس،پول جیب

3. loose clothing
جامه ی شل و ول (گل و گشاد)

4. loose funds
وجوه تخصیص نیافته

5. loose hair
موی افتاده (ریخته)

6. loose hours
ساعات فراغت

7. loose ribbons were fluttering in the wind
روبان های آویخته در باد تکان می خوردند.

8. loose sheets
صفحات جدا (به هم الصاق نشده)

9. loose skin was hanging from the old man's chin
پوست شل از چانه ی پیر مرد آویزان بود.

10. loose soil
خاک شل (یا نرم)

11. loose stool
مدفوع شل

12. loose sugar
شکر بسته بندی نشده

13. loose talk
حرف مفت

14. loose lips sink ships
زبان سرخ سر سبز می دهد برباد

15. a loose analogy
قیاس سرسری

16. a loose ball
(فوتبال و غیره) توپ رها،توپ بی صاحب

17. a loose belt
کمربند شل (که سفت بسته نشده)

18. a loose brick in a wall
آجر لق در دیوار

19. a loose color
رنگی که زود می پرد

20. a loose connection in the engine
اتصال (یا پیچ یا سیم و غیره) شل در موتور

21. a loose convict
تبهکار ول (در شهر)

22. a loose life
زندگی آمیخته با هرزگی

23. a loose tongue is a troublesome member
زبان لگام گسیخته اندام پر دردسری است.

24. a loose tooth
دندان لق

25. a loose translation
ترجمه ی آزاد

26. a loose woman
زن خراب

27. his loose knees
زانوهای سست او

28. to loose an arrow into the air
پیکانی را به سوی آسمان رها کردن

29. at loose ends
1- بی سر و سامان،در هرج و مرج،دچار درهم و برهمی،سردرگم 2- بی کار،بدون کار و بار معین،بدون نقشه برای آینده

30. break loose
(با زور) آزاد یا رها شدن،از قید راحت شدن،ول شدن

31. cast loose
از بند یا قید رها کردن یا شدن،آزاد کردن یا شدن

32. cut loose
(عامیانه) بدون اختیار حرف زدن یا عمل کردن،خودداری نکردن

33. hang loose
(خودمانی) آسوده و بی خیال بودن،خونسرد و آرام بودن،عین خیال (کسی یا چیزی) نبودن

34. let loose
رها کردن،بیرون دادن،برون دمیدن،ول دادن

35. let loose (with)
1- رها کردن،آزاد کردن 2- بیرون دادن،در کردن،ول دادن،ول کردن

36. a horse loose of its tether
اسبی که از افسار خود رها شده

37. a lion loose in streets
شیری رها شده در خیابان ها

38. cloth of loose texture
پارچه ی شل بافت

39. this will loose the bowels
این مزاج را لینت می دهد.

40. on the loose
(عامیانه) 1- آزاد،غیر محبوس،ول 2- مشغول عیش و عشرت

41. cloth with a loose texture
پارچه شل بافت

42. do you want loose pistachios or packaged pistachios?
پسته ی بسته بندی نشده می خواهید یا بسته بندی شده ؟

43. he has a loose tongue
دهان او لق است.

44. he is a loose thinker
او سطحی فکر می کند.

45. my shoelace came loose
بند کفشم شل شد.

46. suddenly pandemonium broke loose
ناگهان غوغا بپا شد.

47. all hell breaks loose
غوغا به پا شدن،جنجال راه افتادن

48. all hell broke loose
یکدفعه غوغا به پا شد،ناگهان محشر شد

49. have a screw loose
خل بودن،یک تخته کم داشتن

50. play fast and loose (with)
شل کن سفت کن کردن،نارو زدن

51. set (or turn) loose
آزاد کردن (از اسارت یا تله یا گرفتاری و غیره)،رهایی بخشیدن

52. his shoelace was too loose and his shoe fell off
بند کفش او خیلی شل بود و کفش از پایش درآمد.

53. the boy worried the loose tooth with his tongue
پسر با زبانش دندان لق را تکان می داد.

54. the horse's girth is loose
تنگ زین اسب شل است.

55. the knot is getting loose
گره دارد شل می شود.

56. the screw worked itself loose
پیچ کم کم شل شد.

57. these pants are too loose for me
این شلوار برایم خیلی گشاد است.

58. after two days,he was let loose
پس از دو روز آزاد شد.

59. he wrote his poems on loose leaves of paper
او اشعار خود را روی ورقه های مجزای کاغذ می نوشت.

60. the table's leg has become loose
پایه ی میز لق شده است.

61. the wind kept slamming the loose shutters
باد مرتبا کرکره های (پنجره ی) باز را به هم می زد.

62. the rebels turned the political prisoners loose
شورشیان،زندانیان سیاسی را آزاد کردند.

مترادف ها

ظهور (اسم)
development, advent, manifestation, appearance, apparition, emersion, ostentation, loose, outburst, conspicuity, epiphany

بی بند و بار (صفت)
loose, unbound, profligate, footloose, unrestrained, free-living

فروهشته (صفت)
loose, hanging, freed

لق (صفت)
loose, loppy, jiggly, wobbly, unsteady, rickety

بی پایه (صفت)
sessile, unstable, loose, unfounded

سست (صفت)
doddered, effeminate, flaggy, weak, feeble, torpid, asthenic, loose, frail, flimsy, slack, atonic, slow, insecure, sleazy, floppy, lax, idle, lazy, indolent, slothful, groggy, remiss, washy, wishy-washy, inactive, slumberous, slumbery, feckless, flabby, flaccid, languid, slumbrous, lethargic, shaky, rickety, rattletrap, wonky, supine, tottery

بی قاعده (صفت)
irregular, desultory, immethodical, loose, atypical, promiscuous, ruleless, informal, rough-and-tumble

شل (صفت)
ramshackle, loose, slack, baggy, sleazy, limp, floppy, lax, lame, loppy, knock-kneed, solute

ول (صفت)
flagging, loose, baggy, lax, irresoluble, licentious, loppy

هرزه (صفت)
perverse, bawdy, ribald, reprobate, immoral, loose, licentious, lewd, dissolute, harlot, lascivious, lubricious, libertine, profligate, sordid, rakish, scabrous, sloven, prurient, salacious, rakehelly, sluttish

گشاد (صفت)
wide, spacious, capacious, broad, loose, slack

ازاد (صفت)
free, open, loose, self-administered, patent, exempt, immune, degage, unattached, footloose, unrestrained, gratis

بی ربط (صفت)
irrelevant, excursive, desultory, loose, impertinent, fragmentary, disjointed, incoherent, inconsequent, inapposite, inconsecutive, irrelative

سبکبار کردن (فعل)
lighten, loose, disburden, unburden, disencumber

درکردن (فعل)
discharge, loose, shoot

شل و سست شدن (فعل)
loose

نرم و ازاد شدن (فعل)
loose

از قید مسئولیت ازاد ساختن (فعل)
loose

حل کردن (فعل)
assoil, solve, dissolve, untangle, unravel, work out, loose, decide, untie

رها کردن (فعل)
abandon, drop, unleash, release, liberate, leave, surrender, dispossess, unfold, let, loose, forgo, forsake, unfix, disencumber, shoot, disembarrass, disentangle, extricate, hang off, trigger, unbend, unhand, uncouple, unbolt, uncork, unfasten, unhook, unloose

برطرف کردن (فعل)
remove, rectify, acquit, dispel, eliminate, surmount, loose

تخصصی

[عمران و معماری] سست - شل - غیر متراکم
[کامپیوتر] شل . آزاد - نوعی فاصله دهی حرفی که فاصله ی میان حروف را زیاد می گیرد. بر خلاف tight . نگاه کنید به letterspacing .
[مهندسی گاز] باز، شل، هرز
[زمین شناسی] سست
[نساجی] شل - آزاد -رها - ول -گشاد - لق - لق کردن - باز کردن گره - معاف داشتن - خام
[خاک شناسی] سست

انگلیسی به انگلیسی

• free, let go, release; make loose; untie, unfasten; shoot (arrow, gun, etc.)
free; released; untied; disconnected; slack; weak; not tight; unrestrained; wanton; careless; imprecise; not defined
in a loose manner
something that is loose is not firmly held or fixed in place.
you also use loose to describe things that are not attached to anything else.
loose clothes are rather large and do not fit closely.
a loose grouping or arrangement is not rigidly controlled or organized.
you also use loose to describe something such as the wording of a document to say that it is vague.
when something that has been held securely breaks or tears loose, or when someone or something lets it loose, it becomes unattached.
if animals or people break loose or are let loose, they are freed after they have been restrained, and can do whatever they want.
to let loose something such as ammunition means to release a large amount of it suddenly, for example by firing it.
if you let loose criticism, abuse, remarks, and so on, you suddenly say something without restraining yourself.
if your hair is loose, it is hanging freely rather than being tied back.
a loose woman or someone with loose morals or behaviour is willing to have sex with lots of people; used in old-fashioned english, showing disapproval.
if people cut loose, they become free from the influence or authority of other people.
if a dangerous person is on the loose, they are free, especially because they have escaped.
if you tell someone to hang loose, you are telling them to relax; used in american english.
if you refer to someone or something as a loose cannon, you mean that they are likely to be dangerous in a particular situation because they are out of control; used in american english.

پیشنهاد کاربران

شل
مثال: The knot was loose and the package came undone.
گره شل بود و بسته باز شد.
Loose متضاد tight به معنای گشاد و تنگ
He used nails to make sure that the pieces were not loose
loose: شل و ول
لغت loose / لوس / به معنای گشاد یا لق است
لغت lose / لوز / به معنای باختن یا از دست دادن است
گشاد
پراکنده، رها از هم، و هم نظر با دوستی که گفته پخش وپلا
Dick luge
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : loosen / loose
✅️ اسم ( noun ) : loose / looseness
✅️ صفت ( adjective ) : loose
✅️ قید ( adverb ) : loosely
شُل و وِل
هزاردوست . [ هََ / هَِ ] ( ص مرکب ) هرجایی . آنکه هر روز دوست تازه گیرد : معشوق هزاردوست را دل ندهی ور میدهی آن دل به جدایی بنهی . سعدی .
[بسته بندی] واریخته؛ پخش و پلا؛ غیرمنسجم؛ واریزه؛ عموماً به مواد پودری جامد که به صورت کلوخ نیستند و هنگام ریختن روی سطح کُپه می شوند اطلاق می شود.
فله؛ باز؛ نابسته؛ بسته بندی نشده
پهن و پَلاس
لهجه و گویش تهرانی
وِل.
دم دستی
not rigidly organized: انعطاف پذیر
loose schedule: برنامه زمانی انعطاف پذیر
( مجازاً، در مورد یک واژه ) عام، پرشمول، کلی، جامع
مثال:
“house” or somewhat looser “building”
واژه ی "خانه" یا کمابیش واژه ی عام ترِ "ساختمان"
Tightening The Loose
حلقه طناب را تنگ کردن
( در مضیقه و تنگنا گذاشتن )
نسبی در loose grouping
Slack
پزشکی :سست ، بافت پیوندی سست
Loose connective tiss. .
معنی: لق ( مثل دندان )
معنی به انگلیسی: not firmly fixed
مثال : she has a loose tooth : او یک دندان لق دارد
واژه loose به معنای شل و سست کردن، نرم و ازاد و رها کردن و. . . است.
و یکی از مصادیق آزاد کردن میتونه رها شدن و فارق شدن از قید و بند عقل و قوه تعقل باشه.
پس یکی از معانی این فعل میتونه 💡دیوونه کردن و شدن باشه.
...
[مشاهده متن کامل]

مثال:
So turn it up and let the music get you loose
پس صدای موزیک رو ببر بالا و بزار که آهنگ دیوونه ـت کنه.
let the beat just get you loose
بزار ضرب موسیقی دیوونه ات کنه.

something spacious گشاد_ چیزی جادار

Adj:
careless and indiscreet in what is said
( در مورد حرف زده شده )
بی ملاحضه
بی مبالات
نسنجیده
غیر محتاط
بی احتیاط
You are being very loose with your accusations and drawing conclusions without any fact
...
[مشاهده متن کامل]

داری خیلی نسنجیده و با مبالاتی بهم تهمت میزنی و . . .
تو داری در کمال بی ملاحضگی بهم تهمت میزنی. . .
Star Trek TOS

بی پایه و اساس
loose face
قیافه ی داغون
گشاد
هرزه
پهن
باز و نه کیسه ای، فله ای ( در مورد شن، ماسه، خاک، سیمان و نظایر )

قابل تخریب، معدن
پسماند، زباله
غیر متراکم
raw هرزه فاسد
شل شدن باز شدن گره
ضعیف
گشاد . برای لباس به کار میرود
loose motion اسهال
لق ( دندان )
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣٨)

بپرس